Usługi - 76758-2017

01/03/2017    S42    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Lublin: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

2017/S 042-076758

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Lublin
pl. Króla Władysława Łokietka 1
Lublin
20-109
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Krajewski
Tel.: +48 814663010
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Faks: +48 814663001
Kod NUTS: PL314

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.lublin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozwój i serwisowanie systemu KSAT, serwisowanie systemu Mdok oraz serwisowanie mechanizmu integracji systemu Mdok z e-PUAP-em.

II.1.2)Główny kod CPV
72267000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Rozwój i serwisowanie systemu KSAT2000i, rozwój i serwisowanie systemu Mdok oraz serwisowanie mechanizmu integracji systemu Mdok z e-PUAP-em.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72267000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje: asystę techniczną wdrożonego u Zamawiającego systemu Mdok, wykonywanie prac programistycznych w zakresie modyfikacji i rozbudowy systemu Mdok, wykonywanie prac administracyjnych na bazie danych systemu Mdok, przeprowadzanie zdalnego instruktażu stanowiskowego dotyczącego funkcjonalności systemu Mdok.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72267000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje: asystę techniczną wdrożonego u Zamawiającego systemu KSAT2000i w zakresie modułów: ASA, RS, ORG, CKK, EWD, EK, PL, BUD, BUD[SPR], CRU, MAJ, DM, KG, NZ, GMM, POD, ZPA, GMK, FA, IA, DOE, wykonywanie prac programistycznych w zakresie modyfikacji i rozbudowy ww. modułów systemu KSAT2000i, wykonywanie prac administracyjnych na bazie danych systemu KSAT2000i w zakresie ww. modułów, przeprowadzanie zdalnego instruktażu stanowiskowego dotyczącego funkcjonalności ww. modułów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72267000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje: asystę techniczną wdrożonego u Zamawiającego systemu KSAT2000i w zakresie modułu GOP, wykonywanie prac programistycznych w zakresie modyfikacji i rozbudowy modułu GOP, wykonywanie prac administracyjnych na bazie danych systemu KSAT2000i w zakresie modułu GOP,

przeprowadzanie zdalnego instruktażu stanowiskowego dotyczącego funkcjonalności modułu GOP.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72267000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje asystę techniczną wdrożonego u Zamawiającego mechanizmu integracji systemu Mdok z e-PUAP-em.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/11/2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/02/2017