Połączone kontrakty - 77265-2017

01/03/2017    S42    - - Połączone kontrakty - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

2017/S 042-077265

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Centralne Biuro Antykorupcyjne
140610454
Al. Ujazdowskie 9
Warszawa
00-583
Polska
Osoba do kontaktów: Julita Choińska
Tel.: +48 224371342
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Faks: +48 224371390
Kod NUTS: PL127

Adresy internetowe:

Główny adres: http://cba.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Wydział Zamówień, Publicznych Biuro Finansów, Centralne Biuro Antykorupcyjne
140610454
ul. Poleczki 3
Warszawa
02-822
Polska
Osoba do kontaktów: Julita Choińska
Tel.: +48 224371342
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Faks: +48 224371390
Kod NUTS: PL127

Adresy internetowe:

Główny adres: www.cba.gov.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: służba specjalna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zwalczanie korupcji i przestępstw gospodarczych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ubezpieczenie majątku.

II.1.2)Główny kod CPV
66515000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Ubezpieczenie majątku.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 900 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Ubezpieczenie majątku.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
03/04/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

II.1.2)Główny kod CPV
64212000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 829 268.29 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/03/2017

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/02/2017