Usługi - 78177-2020

17/02/2020    S33

Polska-Kraków: Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

2020/S 033-078177

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Wielopole 1
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-072
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Paluch, Magdalena Musiał
E-mail: sekretariatdt@ztp.krakow.pl
Tel.: +48 126168602

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.ztp.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport publiczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług kontroli dokumentów przewozu pasażerów systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz prowadzenie windykacji i egzekucji należności powstałych z tytułu wystawienia wezwań do...

Numer referencyjny: TN.4215.20.66.2019
II.1.2)Główny kod CPV
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kontroli dokumentów przewozu pasażerów systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz prowadzenie windykacji i egzekucji należności powstałych z tytułu wystawienia wezwań do zapłaty opłat dodatkowych i należności przewozowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części:

— część 1 – świadczenie usług kontroli dokumentów przewozu,

— część 2 – prowadzenie windykacji i egzekucji należności.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 24 239 837.40 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług kontroli dokumentów przewozu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79313000 Realizacja usług kontrolnych
79941000 Usługi pobierania opłat
63712000 Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Kraków i okoliczne gminy, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kontroli dokumentów przewozu w pojazdach komunikacji miejskiej w Krakowie, pobieranie opłat dodatkowych i należności przewozowych, rozpatrywanie skarg i reklamacji pasażerów. Liczba przeprowadzonych kontroli kontrolerów w ciągu miesiąca w okresie od września do czerwca nie może być mniejsza niż 23 000 (przy czym parametr ten stanowi kryterium oceny ofert), a w okresie od lipca do sierpnia – nie mniejsza niż 70 % liczby wejść dla okresu od września do czerwca. Liczba wystawionych wezwań do zapłaty w ciągu miesiąca w okresie od września do czerwca nie może być mniejsza niż 6 000, a w okresie od lipca do sierpnia nie mniejsza niż 5 000. W miesiącach, w których wystąpi co najmniej 5 dni z bezpłatną komunikacją, liczba przeprowadzonych kontroli oraz wystawionych nałożeń nie będzie mniejsza niż liczba przeprowadzonych kontroli i wystawionych wezwań do zapłaty w miesiącach wakacyjnych tj. lipiec–sierpień.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie ilości przeprowadzonych kontroli / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 206 500,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Prowadzenie windykacji i egzekucji należności

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79940000 Usługi agencji ściągających należności
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Kraków i okoliczne gminy, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie windykacji należności powstałych z tytułu wystawienia wezwań do zapłaty opłat dodatkowych i należności przewozowych, w tym windykacji przedsądowej polegającej na dokonywaniu czynności przewidzianych przepisami prawa, zmierzających do odzyskania od dłużników należności wraz z ustawowymi odsetkami, jak również windykacji prowadzonej poprzez wnoszenie w imieniu zarządu pozwów do sądu oraz występowanie przed sądem w imieniu Zamawiającego osób do tego uprawnionych, a następnie kierowanie wniosków egzekucyjnych do komornika, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Do obowiązków Wykonawcy należy windykacja należności powstałych w okresie obowiązywania umowy oraz kontynuacja windykacji należności powstałych w okresie od 1.2.2016 r. do 31.1.2020 r.

Wskaźnik ściągalności (obliczany w skali półrocznej jako stosunek liczby należności wyegzekwowanych w tym okresie przez Wykonawcą do liczby należności przekazanych w tym okresie Wykonawcy do wyegzekwowania) nie może być niższy niż 15 % (przy czym parametr ten stanowi kryterium oceny ofert).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wskaźnik ściągalności / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 395 000,00 PLN.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 202-491941
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Świadczenie usług kontroli dokumentów przewozu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakłady Wielobranżowe „Renoma” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 67
Miejscowość: Sopot
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-850
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@zwrenoma.pl
Tel.: +48 587213980

Adres internetowy: http://zwrenoma.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 455 284.55 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 753 644.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Prowadzenie windykacji i egzekucji należności

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=616&mmi=15479

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej. Wobec ogłoszenia oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej są opisane w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/02/2020