Usługi - 79856-2017

Wyświetl widok skrócony

03/03/2017    S44

Belgia-Bruksela: Wstępne ogłoszenie informacyjne DG ds. Środowiska na rok 2017

2017/S 044-079856

 1.Instytucja zamawiająca:

Komisja Europejska, Directorate-General for the Environment, Unit SRD.2 – Finance, BU-9 01/005, 1049 Brussels, BELGIA. Tel. +32-2-296.00.08. E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Planowane zamówienia w 2017 r.:

ENV A.3 – wiedza środowiskowa, ekoinnowacje i MŚP:
nazwa projektu; planowany miesiąc publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
sekretariat Europejskich Nagród dla Przedsiębiorstw Dbających o Środowisko; marzec 2017; 492 000 (2 x 246 000); umowa o usługi.
ENV B.1 — zrównoważona produkcja i konsumpcja oraz zrównoważone produkty:
nazwa projektu; planowany miesiąc publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
ekologiczny wzrost gospodarczy i gospodarka o obiegu zamkniętym – wspieranie działań służących zaangażowaniu zainteresowanych stron, wymiana informacji i najlepszych praktyk (3 części); kwiecień 2017; 24 000 000 (6 000 000 x 4); umowa ramowa;
punkt informacyjny ds. śladu środowiskowego; kwiecień 2017; 400 000; umowa o usługi;
punkt informacyjny ds. systemu ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS); kwiecień 2017; 400 000 (100 000 x 4); umowa o usługi;
prowadzenie punktu informacyjnego ds. oznakowania ekologicznego UE; kwiecień 2017; 536 000 (134 000 x 4); umowa o usługi;
wdrożenie programu oznakowania ekologicznego UE w zakresie reprezentacji zainteresowanych stron; kwiecień 2017; 120 000; 480 000 (120 000 x 4); umowa o usługi;
szkolenie w zakresie zielonych zamówień publicznych, z naciskiem na gospodarkę o obiegu zamkniętym; kwiecień 2017; 300 000; umowa o usługi;
punkt informacyjny ds. zielonych zamówień publicznych; kwiecień 2017; 220 000 (55 000 x 4); umowa o usługi.
ENV B.2 – zrównoważone chemikalia:
nazwa projektu; planowany miesiąc publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
badanie w celu opracowania opartych na dowodach ram przeznaczonych do wykorzystania przez decydentów przy ocenie substancji potencjalnie niebezpiecznych w materiałach z recyklingu; maj 2017, 250 000; umowa o badanie.
ENV B.3 – gospodarka odpadami i surowce wtórne:
nazwa projektu; planowany miesiąc publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
umowa ramowa „Wsparcie dla Komisji w ocenie planów gospodarowania odpadami, monitorowaniu zgodności oraz we wdrażaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (dyrektywy ramowej w sprawie odpadów)”; kwiecień 2017; 4 000 000 (1 000 000 x 4); umowa ramowa;
wsparcie w opracowaniu wytycznych służących zapewnieniu zharmonizowanego stosowania we wszystkich państwach członkowskich zasad przewidzianych w dyrektywie 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywie w sprawie odpadów z przemysłu wydobywczego); kwiecień 2017; 220 000; umowa o badanie.
ENV C.1 – jakość wody:
nazwa projektu; planowany miesiąc publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
analiza techniczna w celu wsparcia holistycznych podejść do oceny zagrożenia chemicznego w środowisku wodnym; marzec 2017; 200 000; umowa o usługi;
wzajemna ocena organów ds. gospodarki wodnej; maj 2017; 150 000; umowa o usługi;
ocena potrzeb inwestycyjnych w 2 wybranych podsektorach gospodarki wodnej; kwiecień 2017; 400 000; umowa o usługi;
sekretariat europejskiego partnerstwa innowacyjnego 2018; kwiecień 2017; 380 000; umowa o usługi;
Europejski System Informacji Wodnej (WISE); kwiecień 2017; 1 200 000 (400 000 x 3); umowa o usługi.
ENV C.3 – jakość powietrza:
nazwa projektu; planowany miesiąc publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
ciągły przegląd krajowych bilansów emisji państw członkowskich na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych; kwiecień 2017; 350 000, umowa o usługi.
ENV D.1 – użytkowanie gruntów i gospodarka gruntami:
nazwa projektu; planowany miesiąc publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
neutralność degradacji gruntów na szczeblu europejskim; czerwiec 2017; 200 000; umowa o usługi.
ENV B.2 – różnorodność biologiczna:
nazwa projektu; planowany miesiąc publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
wsparcie techniczne w ocenie końcowej europejskiej strategii ochrony różnorodności biologicznej do roku 2020; maj 2017; 300 000; umowa o usługi;
opracowanie metodyki oraz wskaźników oceny wpływu liberalizacji handlu na różnorodność biologiczną między UE a partnerem negocjującym wymianę handlową w kontekście unijnych ocen wpływu na zrównoważony rozwój; maj 2017; 230 000; umowa o usługi.
ENV D.3 – ochrona przyrody:
nazwa projektu; planowany miesiąc publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
wsparcie na rzecz procesu biogeograficznego Natura 2000; marzec 2017; 900 000; umowa o usługi;
wsparcie w realizacji planu działania w sprawie unijnych dyrektyw przyrodniczych (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory); marzec 2017; 1 000 000; umowa o usługi;
materiały informacyjne dotyczące przyrody i różnorodności biologicznej; kwiecień 2017; 510 000 (170 000 x 3); umowa o usługi;
wsparcie techniczne unijnej platformy poświęconej dużym zwierzętom mięsożernym; marzec 2017; 450 000 (150 000 x 3); umowa o usługi;
projekt pilotażowy – przegląd i łagodzenie wpływu rozwoju energii ze źródeł odnawialnych na siedliska i gatunki chronione na podstawie dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej; marzec 2017; 1 000 000; umowa o usługi;
projekt pilotażowy – tworzenie regionalnych i lokalnych platform współistnienia ludzi i dużych zwierząt mięsożernych, z naciskiem na kluczowe działania na rzecz dużych zwierząt mięsożernych w obszarach o wysokich wskaźnikach konfliktu; maj 2017; 500 000; umowa o usługi
projekt pilotażowy – w kierunku poprawy stanu wiedzy i dostępu do danych dotyczących wdrażania dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej; czerwiec 2017; 500 000; umowa o usługi.
ENV F.3 – wielostronna współpraca w zakresie ochrony środowiska:
nazwa projektu; planowany miesiąc publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
usługi wsparcia we wdrażaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 511/2014 (rozporządzenia w sprawie dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów); kwiecień 2017; 600 000; umowa o usługi.