Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė pasidalyti savo idėjomis ir dalyvauti kuriant Europos ateitį. Išsakykite savo nuomonę!

Paslaugos - 80666-2014

Pateikti glaustą rodinį

11/03/2014    S49

Italija-Ispra: Konsoliduotų ir nekonsoliduotų banko duomenų ir susijusių paslaugų pirkimas

2014/S 049-080666

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Jungtinio tyrimų centro (JRC) GD, Piliečių apsaugos ir saugumo institutas
Adresas: via Enrico Fermi 2749, TP 263
Miestas: Ispra VA
Pašto kodas: 21027
Šalis: Italija
Kam: Stefania Toriello
El. paštas: jrc-ipsc-procurement@ec.europa.eu
Faksas: +39 0332789540

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.jrc.ec.europa.eu/callsfortender

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=404

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
Kita: moksliniai tyrimai.
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Konsoliduotų ir nekonsoliduotų banko duomenų ir susijusių paslaugų pirkimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 7: Kompiuterių ir susijusios paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Rangovo patalpos (elektroninė prieiga prie rezultatų).

NUTS kodas IT ITALIA

II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Finansiniam analizės skyriui teikiama mokslinė parama siekiant sukurti atitinkančią reikmes, tvirtą ir veiksmingą duomenų infrastruktūrą, kuri bus naudojama kaip informacijos šaltinis instituciniams tyrimams atlikti tokiu būdu atsakant į ad hoc Komisijos prašymus ir kaip indėlis Simbolio modelio modeliavimams ES–28 finansiniame sektoriuje. Duomenų bazėje bus saugomi banko duomenys, atkeliaujantys iš skirtingų šaltinių (komercinių duomenų bazių, ECB duomenų saugyklos, TAB duomenų bazių ir t. t.). Šio kvietimo dalyvauti konkurse tikslas – teikti paslaugą, kuri užtikrintų atsisiunčiamų duomenų tęstinumą, taip pat teiktų paramą pagal prašymą, siekiant tinkamai įvykdyti skyriaus mokslines užduotis.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

72322000 Duomenų valdymo paslaugos

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Numatoma vertė be PVM:
Intervalas: nuo 152 000 iki 160 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 48 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Nėra.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Pasiūlymus gali teikti 2 ar daugiau ūkinės veiklos vykdytojų konsorciumas („bendras pasiūlymas“). Kiekvienas juridinis subjektas turės pasirašyti sutartį, jeigu ji bus skiriama, ir prisiimti solidarią atsakomybę perkančiajai organizacijai, kad laikytųsi sutarties terminų ir sąlygų. Dėl bet kokio konsorciumo sudėties pokyčio pirkimo procedūros metu atitinkamas pasiūlymas gali būti atmestas. Dėl bet kokio konsorciumo sudėties pokyčio po sutarties pasirašymo gali būti nutraukta sutartis. Konsorciumas turi paskirti 1 juridinį asmenį (vadovą), kuris turės teisę įpareigoti konsorciumą ir kiekvieną iš jo narių ir kuris bus atsakingas už administracinį sutarties valdymą (sąskaitų faktūrų, mokėjimų gavimą ir kt.) visų kitų subjektų vardu. Subranga leidžiama, tačiau rangovas lieka visiškai atsakingas perkančiajai organizacijai dėl sutarties įgyvendinimo.
Jei taikoma ir tinka konkrečios sutarties atveju, ūkinės veiklos vykdytojas gali remtis kitų subjektų pajėgumais, nepriklausomai nuo ryšių su jais teisinio pobūdžio. Tokiu atveju ūkio subjektas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad disponuos šiai sutarčiai vykdyti būtinais ištekliais, pvz., pateikdamas tų subjektų įsipareigojimą leisti disponuoti jų ištekliais. Dėl bet kokio subrangos pasikeitimo pirkimo procedūros metu gali būti atmestas atitinkamas pasiūlymas. Dėl bet kokio subrangos pasikeitimo po sutarties pasirašymo gali būti nutraukta sutartis.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: konkurso dalyviai neturi teisės dalyvauti šios sutarties paskyrimo procedūroje, jeigu jiems taikomas bent vienas iš pašalinimo atvejų, išvardytų 25.10.2012 Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 106 ir 107 straipsniuose (26.10.2012 OL L 298). Konkurso dalyviai taip pat turi pateikti dokumentus, numatytus 29.10.2012 Komisijos reglamento (ES) Nr. 1268/2012 143 straipsnio 1 dalyje (31.12.2012 OL L 362) (žr. konkurso dokumentus). Jei bus paskirta sutartis ir jei jos vertė bus didesnė nei 134 000 EUR, rangovas turės parengti patvirtinamuosius dokumentus kaip reikalaujama 143 straipsnio 2 dalyje ir to paties reglamento 143 straipsnio 3 dalyje. Jei dalyvauja rangovų grupės, būtiną informaciją turi pateikti kiekvienas grupės narys, įskaitant subrangovus, kuriems subrangos būdu bus perleista daugiau nei 20 % bendros sutarties vertės.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: a) Bendros apyvartos ir šia sutartimi padengiamų susijusių paslaugų apyvartos kiekvienų pastarųjų 3 finansinių metų finansinė ataskaita. Rangovų grupių atveju reikalaujamus dokumentus turi pateikti kiekvienas grupės narys.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: a) Mažiausia vidutinė metinė apyvarta vieniems iš pastarųjų 3 metų yra didesnė nei 80 000 EUR.
Jei paraiškas teikia rangovų grupės, šis kriterijus bus vertinamas atsižvelgiant į bendrus visų grupės narių pajėgumus.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
a) Pagrindinių panašių paslaugų konkurso dalyvio suteiktų per pastaruosius 3 metus, pateikiant glaustą aprašymą, įskaitant sutarties sumą, tiektų duomenų rūšis, nurodant, ar klientai buvo valstybiniai, ar privatūs, sąrašas. Rangovų grupių atveju reikalaujamus dokumentus turi pateikti kiekvienas grupės narys.
b) Sertifikato, susijusio su konkurso dalyvio kokybės sertifikavimu, kurį išdavė išorės įstaiga (ISO 9001 ar lygiavertis sertifikatas), kopija.
c) Paslaugų teikėjo, ypač techninių darbuotojų, kurie teiks paslaugą, išsilavinimas ir profesinės kvalifikacijos (CV), pateikiant teiktų mokymų ir kvalifikacijų sąrašą.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
III.2.3 dalies a punktui: bent 3 panašių paslaugų, teiktų 2012–2013 m., sąrašas. Jei rangovų grupės, šis kriterijus bus vertinamas remiantis bendrais visų grupės narių pajėgumais.
III.2.3 dalies c punktui: asmens, atsakingo už paramos teikimą, 1 gyvenimo aprašymas pateikiant pakankamai išsamią informaciją, įrodančią, kad personalas turi bent 1 metų patirtį teikiant panašaus tipo paslaugas į tas, kurios nurodytos konkurso dokumentuose.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
JRC/IPR/2014/G01/0003/OC.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 21.4.2014
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
21.4.2014
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 28.4.2014 - 15:00

Vieta:

Įėjimo pastatas, 7 kabinetas, via E. Fermi, 2749, 21027 Ispra VA, ITALIJA.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti daugiausia po 1 kiekvieno dalyvio įgaliotą atstovą. Prašymas turi būti išsiųstas kontaktiniam asmeniui iki 27.4.2014 kartu su asmens tapatybės kortelės ar paso kopija.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
VI.3)Papildoma informacija

Konkurso dokumentus ir bet kokius klausimus ir atsakymus, susijusius su šiuo kvietimu teikti pasiūlymus, bus galima rasti tinklavietėje šiuo adresu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=404

Pageidaujančios suinteresuotosios šalys gali registruotis pirmiau nurodytoje tinklavietėje. Taip jie galės gauti informaciją iš e. viešojo pirkimo sistemos, kai bus prieinamas naujinys, susijęs su šiuo kvietimu dalyvauti konkurse. Neužsiregistravusiems dalyviams rekomenduojama reguliariai apsilankyti tinklavietėje. Komisija neprisiima atsakomybės už tai, kad konkurso dalyviai bus nesužinoję papildomos, su šiuo konkursu susijusios informacijos, publikuojamos tinklavietėje.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius po to, kai apie tai pranešta ieškovui, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai informacija tampa žinoma. Europos ombudsmenui pateiktas skundas neturi galios šio laikotarpio sustabdyti ar inicijuoti naujo apeliacijų pateikimo laikotarpio.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą

Oficialus pavadinimas: Minėta VI.4.1 dalyje.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27.2.2014