Spletišče TED je od 2. novembra 2022 združljivo z e-obrazci. Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč.

Storitve - 80766-2016

10/03/2016    S49

Belgija-Bruselj: Logistične storitve za upravljanje premičnin

2016/S 049-080766

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija
Poštni naslov: CSM 1 05/43
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Office pour les infrastructures et la logistique
E-naslov: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1354
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Logistične storitve za upravljanje premičnin.

Referenčna številka dokumenta: OIB.DR.2/PO/2015/075/682
II.1.2)Glavna koda CPV
63120000 Storitve skladiščenja in hrambe
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

To naročilo obsega logistične storitve za upravljanje premičnin, hranjenih v skladiščih, kakor tudi razne dejavnosti na lokaciji in/ali v skladiščih.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79991000 Storitve kontrole zalog
50800000 Razne storitve popravila in vzdrževanja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Bruselj.

II.2.4)Opis javnega naročila:

To naročilo obsega logistične storitve za upravljanje premičnin, hranjenih v skladiščih, kakor tudi razne dejavnosti na lokaciji in/ali v skladiščih.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

ponudnik mora priložiti podatke o identiteti (glej Prilogo I.1 k specifikacijam) ter vse dokumente in informacije, zahtevane v točki III.1 „Pogoji za udeležbo“ tega obvestila in navedene v Prilogi I k specifikacijam.

Ponudnik mora priložiti dokumentarno dokazilo z imenom države, v kateri ima svoj sedež ali prebivališče, kot to zahteva zakonodaja države prebivališča.

Ponudnik mora predložiti ustrezno podpisano in datirano formalno izjavo, ki potrjuje, da ni v nobeni izmed situacij, ki bi ga izključevala iz sodelovanja v naročilu, ki ga oddaja Evropska unija. Formalna izjava se mora v celoti skladati s predlogo, objavljeno na naslednji strani: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Opomba: uspešni ponudnik mora pred podpisom pogodbe predložiti naslednja dokumentarna dokazila, ki potrjujejo formalno izjavo, sicer mu grozi izključitev:

— nedavni izvleček iz sodnega registra ali, če to ni mogoče, enakovreden dokument, ki ga je pred nedavnim izdal ustrezni sodni ali upravni organ v državi prebivališča ponudnika, ki potrjuje, da ni v stečaju, likvidaciji ali pod upravo sodišča, da ni vstopil v poravnavo z upniki, da ni prenehal s svojimi poslovnimi dejavnostmi, da ni predmet podobnih postopkov in da ni v kakršni koli analogni situaciji, ki bi izhajala iz podobnega postopka po nacionalnih zakonih ali predpisih,

— nedavni izvleček iz sodnega registra ali, če to ni mogoče, enakovreden dokument, ki ga je pred nedavnim izdal ustrezni sodni ali upravni organ v državi prebivališča ponudnika, ki potrjuje, da ni bil pravnomočno obsojen za prekršek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in ni bil predmet pravnomočnega sojenja za prevaro, korupcijo, sodelovanje v kriminalni organizaciji ali za katero koli drugo nezakonito dejavnost, ki škoduje finančnim interesom Unije,

— nedavno potrdilo, ki ga je izdal ustrezni organ v državi prebivališča ponudnika in ki potrjuje, da je izpolnil svoje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost,

— nedavno potrdilo, ki ga je izdal ustrezni organ v državi prebivališča ponudnika in ki potrjuje, da je izpolnil svoje obveznosti v zvezi s plačili davkov (neposrednih davkov in DDV) v skladu z zakonskimi določbami navedene države.

Če zadevna država takšnih dokumentov ali potrdil ne izdaja, se lahko nadomestijo z izjavo pod prisego ali, če to ni mogoče, s formalno izjavo, ki jo ponudnik poda pred sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim strokovnim organom v omenjeni državi.

Opomba: v primeru, da bo naročilo oddano skupini, bo morala ta predložiti formalno izjavo skupaj s podpornimi dokumenti in podatki za vsakega člana posebej.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

ponudnik mora predložiti:

— kopije finančnih izkazov (bilanc stanja in poslovnih poročil) za pretekla 3 poslovna leta, iz katerih je razviden letni dobiček pred obdavčitvijo. Če jih ponudnik iz upravičenega razloga ne more zagotoviti, mora priložiti poročilo o letnem dobičku pred obdavčitvijo za pretekla 3 leta. Če finančni izkazi ali izjave izkazujejo povprečno izgubo v obdobju preteklih 3 let, mora ponudnik predložiti dodaten dokument, ki dokazuje njegovo finančno in poslovno sposobnost, na primer ustrezno jamstvo tretje strani (npr. matične družbe), poročila revizorjev, pooblaščenih računovodij ali enakovredno,

— poročilo o celotnem letnem prometu za pretekla 3 poslovna leta,

— poročilo o letnem prometu na področju, na katerega se nanaša to obvestilo o naročilu, ustvarjenem v obdobju preteklih 3 poslovnih let.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

ponudnik mora za to, da bi bil lahko izbran, zagotoviti dokazilo o povprečnem specifičnem letnem prometu za pretekla 3 poslovna leta v višini 1 000 000 EUR.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

(1) ponudnik mora predložiti seznam glavnih storitev, opravljenih v preteklih 3 letih na področju, ki ga zajema to naročilo, skupaj s podatki o vrednostih, datumih ter podrobnostmi o prejemnikih storitev;

(2) ponudnik mora predložiti življenjepise za 3 spodaj opisane profile:

(a) vodja logistične ekipe z usposabljanjem iz logistike/prometa (diploma); izkušnje z vodenjem ekipe (5 let); najmanj 5 let izkušenj na položaju operativnega vodje v sektorju distribucije/logistike; dobro poznavanje orodij MS Office ter poznavanje in izkušnje s SAP (5 let);

(b) logistični tehnik s 5 leti izkušenj s postopki tehničnega posredovanja na lokaciji ali v delavnicah;

(c) operater viličarja s spričevalom operaterja viličarja ali vozniškim dovoljenjem za viličarja s pomičnim teleskopom in 3 leti izkušenj na področju; spričevalo operaterja viličarja in viličarja s pomičnim teleskopom; spričevalo VCA (osnovna varnost za operativno osebje).

Najnižje ravni morebitnih standardov:

minimalna zahteva: ponudnik mora Komisiji zagotoviti ekipo 5 oseb z zgoraj navedenimi profili in izkušnjami, in sicer:

— 1 vodja ekipe,

— 2 tehnika,

— 2 operaterja viličarja.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 11/04/2016
Lokalni čas: 17:30
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 18/04/2016
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment «CSM 1», cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23) — 1040 Bruxelles, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

1 ustrezno pooblaščen zastopnik na ponudnika lahko sodeluje na odpiranju ponudb (predložiti je treba potni list ali osebno izkaznico). Ponudniki, ki želijo sodelovati, morajo pisno obvestiti Enoto OIB.02.002 Javna naročila (glej podatke v točki I zgoraj) najkasneje 2 delovna dneva pred datumom odpiranja ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
VI.3)Dodatne informacije:

(1) Specifikacije in dodatna dokumentacija (vključno z vprašanji in odgovori) bodo na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1354 Zainteresirane strani vabimo, da se registrirajo na tej spletni strani. Potem bodo preko spletnega sistema za javna naročila obveščene o kakršnih koli posodobitvah za ta javni razpis. Strani, ki se ne registrirajo na strani, jo morajo redno spremljati. Komisija ni odgovorna, če ponudniki ne zasledijo dodatnih informacij k temu povabilu k oddaji ponudb na spletni strani.

Spletna stran se bo redno posodabljala, za preverjanje posodobitev in sprememb v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki.

Dodatne informacije o pogojih naročila, podaljšanjih naročila, pogojih za sodelovanje, zahtevanih minimalnih ravneh sposobnosti, skupnem predvidenem obsegu naročila itd. so navedene v specifikacijah, ki so na voljo na prej omenjeni spletni strani. Tiskana različica ne bo izdana. Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB) je leta 2005 pridobil certifikat „EMAS“ in sprejema ravnanje, prijazno do okolja. EMAS je sistem za okoljsko ravnanje in presojo, prostovoljni instrument EU, ki ga organizacije uporabljajo, da izboljšajo svojo okoljsko učinkovitost.

(2) Naročilo bo prvotno trajalo 2 leti, z 2 podaljšanjema po 1 leto (2+1+1). V obdobju 3 let od izvedbe začetne pogodbe bo naročnik lahko uporabil postopek s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu za nove storitve, ki vključujejo ponovitev podobnih storitev, dodeljenih strani, ki ji bo naročnik oddal to naročilo.

(3) Za dodatne informacije o sodelovanju pri povabilih k oddaji ponudb ter o poteku postopkov javnih naročil za OIB glej „Vodnik za ponudnike“ ter brošuro „Poslovanje z Evropsko komisijo“, ki sta dostopna na povezavi: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja niti ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
29/02/2016