Połączone kontrakty - 80986-2017

03/03/2017    S44    - - Połączone kontrakty - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Rzeszów: Roboty budowlane

2017/S 044-080986

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszów
35-055
Polska
Osoba do kontaktów: Józef Berkowicz
Tel.: +48 178666096
E-mail: jozefber@poczta.onet.pl
Faks: +48 178666097
Kod NUTS: PL325

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.szpital.rzeszow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii.

II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie – poz. 2 Planu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 44 795 661.96 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Roboty budowlane

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Szopena 2, Rzeszów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa nowego budynku dla Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W 2017 r. przewiduje się wydatkowanie kwoty około 4 000 000 PLN netto.

Szacowana data publikacji: 20.3.2017 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie nowego budynku dla Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33192000
30200000
39130000
33192100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Szopena 2, Rzeszów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wyposażenie ruchome, nie wbudowane w nowy budynek dla Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Ta część realizowana będzie w procedurze ogłaszanej w dalszym terminie.

Wyposażenie dotyczyć będzie urządzeń medycznych, łóżek medycznych, urządzeń informatycznych, mebli oraz innych przedmiotów zamówienia wg projektu.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
20/03/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa pomieszaczeń zlokalizowanych na IIp. w budynku „A” i „BG” Zamawiającego wraz z wyposażeniem.

II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na IIp. w budynku „A” Zamawiającego (Klinika Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną) oraz w budynku „BG” użytkowanym przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa (Patologia Ciąży)wraz z wyposażeniem.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 694 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Roboty budowlane

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek „A” i „BG” Szpitala, ul. Szopena 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze w budynku „A” użytkowanym przez Klinikę Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną oraz w budynku „BG” użytkowanym przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa (Patologia Ciąży).

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie pomieszczeń na II p. w budynku „A” i „BG”

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33192000
30200000
39130000
33192100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek „A” i „BG” Szpitala, ul. Szopena 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wyposażenie ruchome pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze w budynku „A” użytkowanym przez Klinikę Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną oraz w budynku „BG” użytkowanym przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa (Patologia Ciąży).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wyposażenie dotyczyć będzie urządzeń medycznych, łóżek medycznych, urządzeń informatycznych, mebli oraz innych przedmiotów zamówienia wg projektu.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
14/11/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa drogi wewnętrznej i chodników.

II.1.2)Główny kod CPV
45210000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przebudowa drogi wewnętrznej i chodników, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Szpitala.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 500 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

W chwili obecnej zamawiający nie posiada szczegółowej wiedzy na temat ilości robót budowlanych, zapotrzebowania i wymagań.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w chwili obecnej nie ma wiedzy ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
23/06/2017

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2017