Usługi - 82463-2017

04/03/2017    S45    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków

2017/S 045-082463

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszów
35-055
Polska
Osoba do kontaktów: Józef Berkowicz
Tel.: +48 178666096
E-mail: jozefber@poczta.onet.pl
Faks: +48 178666097
Kod NUTS: PL325

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.szpital.rzeszow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowe utrzymanie czystości.

II.1.2)Główny kod CPV
90911200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Kompleksowe utrzymanie czystości. Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Usługi transportu wewnętrznego – poz. 3 Planu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90921000
90922000
90620000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obiekty Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie wraz z przyległymi terenami zewnętrznymi.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowią usługi kompleksowego sprzątania obiektów Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie wraz z przyległymi terenami zewnętrznymi oraz usługi transportu wewnętrznego. Są to w szczególności:

a) Usługi sprzątania i czyszczenia wewnątrz budynków Szpitala

b) Usługi transportu wewnętrznego

c) Pomoc w transporcie pacjenta między oddziałami, na badania diagnostyczne i na bloki operacyjne.

d) Transport materiałów biologicznych do badań diagnostycznych i histopatologicznych oraz ich wyników, transport czystej /brudnej bielizny, produktów leczniczych i materiałów medycznych, aparatury i sprzętu medycznego, transport zwłok.

e) Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej.

f) Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w obiektach szpitalnych.

g) Usługi sprzątania i czyszczenia wewnętrznych ulic, parkingów, placów

i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu – usługi na terenach utwardzonych.

h) Usługi utrzymania porządku na terenach zew.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W chwili obecnej zamawiający nie może określić czy zamówienie podzielone będzie na części. Planuje się także wspólne przeprowadzenie procedury z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie ul. Rycerska 2.

Wartość szacunkowa zamówienia: powyżej 209 000 euro.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
08/03/2017

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2017