Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Servicii - 82624-2015

Afișează vizualizare compactă

10/03/2015    S48    Comisia Europeană - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Belgia-Bruxelles: Studiu privind dispoziţiile în materie de remunerare aplicabile instituţiilor de credit şi firmelor de investiţii

2015/S 048-082624

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcţia Generală Justiţie şi Consumatori, Unitatea JUST/A4 Gestionarea programelor
Adresă: biroul MO59 04/21
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
În atenția: domnului Renatas Mazeika
E-mail: just-a4-cft@ec.europa.eu
Telefon: +32 22962152
Fax: +32 22988812

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=716

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Studiu privind dispoziţiile în materie de remunerare aplicabile instituţiilor de credit şi firmelor de investiţii.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 21: Servicii juridice
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: sediul contractantului.
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Comisia este invitată să revizuiască şi să raporteze cu privire la aplicarea şi impactul dispoziţiilor privind remunerarea prevăzute în Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi al Consiliului din 26.6.2013 şi în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26.6.2013 până la 30.6.2016.
Scopul contractului va fi realizarea de contractant a unei analize aprofundate a unei serii de articole relevante legate de dispoziţiile privind remunerarea şi raportarea către Comisie a constatărilor sale.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79100000, 72316000, 72314000, 79140000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Valoarea estimată fără TVA: 250 000 EUR
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 6 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Nu se aplică.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: pentru a-şi dovedi capacitatea economică şi financiară, ofertanţii (în cazul unei oferte comune, capacitatea combinată a tuturor membrilor consorţiului şi subcontractanţilor menţionaţi) trebuie să demonstreze că cifra lor de afaceri anuală consolidată depăşeşte 250 000 EUR (media pentru ultimele 3 exerciţii).
Trebuie furnizate următoarele dovezi:
— „bilanţul simplificat” şi „contul de profit şi pierdere simplificat” finalizate, completate pentru ultimele 3 exerciţii;
— o copie după contul de profit şi pierdere şi după bilanţul pentru ultimele 3 exerciţii încheiate;
— în lipsa acesteia, declaraţii bancare corespunzătoare;
— dacă este cazul, dovada unei asigurări împotriva riscurilor profesionale.
Dacă, dintr-un anumit motiv excepţional pe care autoritatea contractantă îl consideră justificat, un ofertant se află în imposibilitatea de a furniza 1 sau altul dintre documentele menţionate mai sus, acesta poate să îşi demonstreze capacitatea economică şi financiară cu ajutorul altor documente pe care autoritatea contractantă le consideră adecvate. În orice caz, autoritatea contractantă trebuie să fie cel puţin notificată cu privire la aceste motive excepţionale şi la justificarea acestora în ofertă. Comisia îşi rezervă dreptul de a solicita orice alt document care să îi permită să verifice capacitatea economică şi financiară a ofertantului.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
a. Criteriile privind ofertanţii:
Ofertanţii (în cazul unei oferte comune, capacitatea combinată a tuturor ofertanţilor şi a subcontractanţilor identificaţi) trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
— ofertantul trebuie să facă dovada experienţei în domeniul analizei juridice, analizei economice, tehnicilor de sondare, colectării de date, analizelor statistice şi întocmirii de rapoarte, dobândită în cadrul a cel puţin 3 proiecte realizate în acest domeniu în ultimii 5 ani;
— ofertantul trebuie facă dovada experienţei în întocmirea de rapoarte în limba engleză, dobândită în cadrul a cel puţin 3 rapoarte întocmite în limba engleză în ultimii 5 ani;
— ofertantul trebuie să facă dovada experienţei de lucru în cel puţin 14 ţări ale UE, dobândită în cadrul a cel puţin 3 proiecte realizate în ultimii 5 ani, a căror cumulare trebuie să ilustreze acoperirea necesară.
b. Criteriile privind echipa care prestează serviciile:
Echipa care prestează serviciile trebuie să includă cel puţin următoarele profiluri:
manager de proiect: cel puţin 5 ani de experienţă în gestionarea de proiecte, incluzând experienţă privind supravegherea livrării proiectelor, controlul calităţii serviciilor prestate, îndrumarea clienţilor şi soluţionarea conflictelor, dobândită în cadrul unui proiect cu o anvergură şi o acoperire similare (acoperire geografică egală cu cel puţin jumătate din cea care face obiectul acestei licitaţii), cu experienţă în coordonarea unei echipe formate din cel puţin 10 persoane;
expert juridic: diplomă de studii superioare de drept şi minimum 5 ani de experienţă profesională în realizarea de analize juridice sau de cercetare juridică;
experţi în economie: cel puţin 3 membri ai echipei trebuie să aibă o diplomă de studii superioare relevantă şi cel puţin unul dintre aceştia trebuie să aibă minimum 5 ani de experienţă profesională în domeniul economiei;
echipă pentru colectarea de date: în mod colectiv, echipa alcătuită din minimum 4 persoane trebuie să cunoască cel puţin 5 limbi ale UE şi şi să aibă experienţă colectivă atestată de minimum 10 ani în tehnici de colectare a datelor;
verificarea calităţii lingvistice: cel puţin 2 membri ai echipei dintre managerul de proiect, expertul juridic şi 3 experţi în economie trebuie să aibă competenţe lingvistice de nivel nativ în limba engleză, atestate printr-un certificat sau prin experienţă anterioară relevantă.
Dacă în ofertă sunt implicaţi mai mulţi prestatori de servicii/subcontractanţi, aceştia trebuie să aibă în comun capacitatea profesională şi tehnică de a îndeplini sarcinile care le-au fost atribuite.
c. Documente justificative:
Pentru a îndeplini criteriile de mai sus, ofertanţii trebuie să furnizeze împreună cu oferta, următoarele dovezi:
1. CV detaliat pentru 1 manager de proiect, 1 expert juridic şi 3 experţi în economie responsabili pentru derularea activităţilor, incluzând studiile, diplomele şi certificatele, experienţa profesională, activitatea de cercetare, publicaţiile şi competenţele lingvistice ale respectivelor persoane. CV-urile vor fi prezentate, de preferat, în conformitate cu Recomandarea Comisiei privind un model comun european de curriculum vitae, publicată în JO L 79 din 22.3.2002, p. 66;
2. numele, numărul anilor de experienţă în tehnici de colectare de date şi limbile UE cunoscute pentru fiecare dintre cei 4 experţi în colectarea de date, prezentate într-un document de 1 pagină;
3. o listă a proiectelor recente care demonstrează experienţa ofertantului conform secţiunii V.2.2.a (criterii privind ofertanţii), inclusiv o scurtă descriere a proiectului, incluzând data, beneficiarii şi sumele primite pentru servicii, descrierea serviciilor prestate, limba (limbile) şi acoperirea geografică. De asemenea, ofertanţii trebuie să furnizeze certificate emise sau contrasemnate de autorităţi publice sau de clienţi privaţi sau, în lipsa acestora, o declaraţie simplă a prestatorului atestând prestarea serviciilor respective;
4. partea din contract pe care prestatorul de servicii intenţionează să o subcontracteze.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile menționate în continuare

1. Abordarea propusă pentru revizuirea vizată de sarcina 1 a evoluţiilor de la nivel internaţional şi de la nivelul Uniunii cu caracter relevant pentru practicile de remunerare din sectorul financiar. Pondere 5

2. Abordarea propusă pentru revizuirea vizată de sarcina 2 a modalităţii în care instituţiile aplică în practică dispoziţiile privind remunerarea într-o manieră diferită şi într-o măsură diferită în funcţie de dimensiunea, organizarea internă şi activităţile acestora. Pondere 5

3. Abordarea propusă pentru analiza vizată de sarcina 3 a eficienţei dispoziţiilor privind remunerarea prevăzute în Directiva privind cerinţele de capital CRD IV.. Pondere 30

4. Abordarea propusă pentru analiza vizată de sarcina 4 a impactului specific al conformării cu valoarea maximă a raportului dintre componenta fixă şi cea variabilă a remuneraţiei totale, astfel cum se prevede la articolul 94 alineatul (1) litera (g) din CRD asupra competitivităţii, stabilităţii financiare şi a personalului care lucrează în ţări terţe. Pondere 30

5. Planul de lucru, structura echipei şi planul de alocare a resurselor. Pondere 10

6. Procedurile propuse pentru controlul calităţii şi interacţiunea cu autoritatea contractantă. Pondere 10

7. Prezentarea, lizibilitatea, claritatea şi coerenţa ofertei. Pondere 10

IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
JUST/2015/MARK/PR/CIVI/0001.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.4.2015
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 27.4.2015

Locul:

rue Montoyer 59, 1040 Bruxelles, BELGIA.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant poate participa la deschiderea ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu/

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială: acelaşi ca cel menţionat mai sus

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoştinţă de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24.2.2015