Dostawy - 83956-2017

07/03/2017    S46    - - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Kraków: Artykuły informacyjne i promocyjne

2017/S 046-083956

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Województwo Małopolskie
ul. Basztowa 22
Kraków
31-156
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Tel.: +48 126303185
E-mail: przetargi@umwm.pl
Faks: +48 126303158
Kod NUTS: PL21

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.malopolska.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.malopolska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych
ul. Racławicka 56
Kraków
30-017
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Bigosiński
Tel.: +48 126303185
E-mail: przetargi@umwm.pl
Faks: +48 126303158
Kod NUTS: PL21

Adresy internetowe:

Główny adres: www.malopolska.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Dziennik Podawczy, ul. Racławicka 56, Kraków 30-017
ul. Racławicka 56
Kraków
30-017
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wąsowicz
Tel.: +48 126303185
E-mail: przetargi@umwm.pl
Faks: +48 126303158
Kod NUTS: PL21

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.malopolska.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów promocyjnych.

II.1.2)Główny kod CPV
39294100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych na potrzeby realizacji zadań przez poszczególne departamenty w tym także w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 369 852.68 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa materiałów promocyjnych (MM)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa materiałów promocyjnych, w związku z wprowadzonym Katalogiem podstawowych materiałów promocyjnych Województwa Małopolskiego na rok 2017, na których zostanie naniesiona grafika oraz logo WM.

1) Bierki drewniane w drewnianym opakowaniu

2) Brelok metalowy

3) Długopis

4) Długopis w opakowaniu

5) Domino w drewnianym opakowaniu

6) Jojo drewniane

7) Kolorowanki

8) Kubek

9) Notes

10) Ołówek

11) Opaska UV w kształcie zegarka

12) Osłony przeciwsłoneczne do samochodu

13) Pendrive

14) Piórnik

15) Przypinki/pinsy

16) Saszetka na pas

17) Smycz

18) Tablica rejestracyjna

19) Torba płócienna

20) Torba papierowa mała

21) Torba papierowa średnia

22) Korale drewniane czerwone

23) Koszulka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych (TK)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Materiały promocyjne użyte zostaną w związku z organizacją i realizacją konferencji organizowanej wraz z Politechniką Krakowską ws. organizacji i integracji publicznego transportu zbiorowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Materiały informacyjne i promocyjne (SR)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestawy efektywności energetycznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa materiałów promocyjnych (ZPO)

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Materiały promocyjne, m.in.: Teczki, długopisy, notesy, pen drivy, windery, notatniki z filcową okładką, odblaski na szprychy rowerowe, etui na telefon, opaski identyfikacyjna dla dziecka, torby płócienne, smycze, teczka ofertowa, firmowa, reklamowa, konferencyjna, zabawki solarne, zestaw obiektywów do smartfona, ramki tablicy rejestracyjnej typu Euroclip, baloniki, ołówki drewniane z gumką, smycze metalowe, kalejdoskopy, kredki w tubie z wieczkiem z temperówką, plecaczki dla dzieci, breloczki odblaskowe – Polcia, parasolki płaskie, pióra wieczne w etui, powerbanki, breloki odblaskowe wykonane z miękkiego plastiku – różne kształty, podkładki pod myszy, myszy komputerowe bezprzewodowe, duże torby papierowe z uchwytami, długopisy ekologiczne, notatniki, teczki do podpisu wykonana z tektury oblekanej, małe torby papierowe, kubki termiczne z rurką do picia, teczki konferencyjne – wielofunkcyjne, bransoletki świecące LED zasilane bateriami, ołówki z kryształkami w etui, tatuaże zmywalne,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: PT RPO WM na lata 2014 – 2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ołówki drewniane z gumką pokryte materiałem imitującym zamsz, brelok z kablem USB do ładowania telefonów, latarki LED, etui na okulary, czyścik obustronny do okularów, Karta przetrwania, Torba foliowa miękka – mała, Parasol automatyczny,Wskaźnik laserowy – teleskopowy z długopisem, pakowany w etui, plecaki, maskotki – Polcia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby projektu pn. „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie”. (PS)

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje: przygotowanie projektów graficznych, wykonanie oraz dostarczenie elementów typu myszy komputerowe, pamięć typu Flash, długopisy, koszulki, opaski silikonowe itp. opatrzonych logo projektu pn. „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie” opatrzonych logo projektu. Szczegółowy wykaz elementów zamówienia oraz ilość zostaną uwzględnione w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
14/04/2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
14/04/2017

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/03/2017