Bunuri - 85057-2017

07/03/2017    S46    - - Bunuri - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Timisoara: Autovehicule

2017/S 046-085057

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Administratia Nationala Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Banat
B-dul Mihai Viteazu nr. 32
În atenția: Mihaela Hamat
300222 Timisoara
România
Telefon: +40 256492097
E-mail: nelu.grui@dab.rowater.ro
Fax: +40 256491798

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Altele: gospodarirea apelor
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Autovehicule.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Str. Gheorghe Adam nr. 15, Timisoara.

Cod NUTS RO424

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Lot 1 Autoturisme 5 bucati.
Lot 2 Autoturisme pentru transport persoane 1 bucata.
Lot 3 Autoutilitare 8 bucati.
Lot 4 ATV 750 4x4 cu chipament 4 bucati.
Cost estimat fără TVA: 1 882 100 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34100000, 34110000, 34113000, 34114000, 34115200

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
20.4.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Achizitie de autovehicule, impartite pe loturi.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 1 Denumire: Autoturisme
1)Descriere succintă:
Autoturisme conform caiet sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34110000

3)Cantitate sau domeniu:
Autoturisme conform caiet sarcini 5 bucati.
Cost estimat fără TVA: 336 100 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 20.4.2017
5)Informații suplimentare privind loturile:
Autoturisme conform caiet sarcini 5 bucati.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 2 Denumire: Autovehicule transport persoane
1)Descriere succintă:
Autovehicule transport persoane conform caiet sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34115200

3)Cantitate sau domeniu:
Autovehicule transport persoane conform caiet sarcini 1 bucata.
Cost estimat fără TVA: 201 600 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 20.4.2017
5)Informații suplimentare privind loturile:
Autovehicule transport persoane conform caiet sarcini 1 bucata.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 3 Denumire: Autoutilitare
1)Descriere succintă:
Autoutilitare conform caiet sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34113000

3)Cantitate sau domeniu:
Autoutilitare conform caiet sarcini 8 bucati.
Cost estimat fără TVA: 1 176 400 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 20.4.2017
5)Informații suplimentare privind loturile:
Autoutilitare conform caiet sarcini 8 bucati.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 4 Denumire: Lot 4 ATV 750 4x4 cu chipament
1)Descriere succintă:
Lot 4 ATV 750 4x4 cu chipament 4 bucati conform caiet sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34114000

3)Cantitate sau domeniu:
Lot 4 ATV 750 4x4 cu chipament 4 bucati conform caiet sarcini.
Cost estimat fără TVA: 168 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 20.4.2017
5)Informații suplimentare privind loturile:
Lot 4 ATV 750 4x4 cu chipament 4 bucati conform caiet sarcini.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Procedura de achizitie: licitatie deschisa online. Garantia de buna executie: 5 % din valoarea fara TVA a contractului. Crtiteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. Criterii de calificare si selectie: declaratie privind neincadrarea in stituatiile prevazute de art. 164, art. 165 si art. 167, din Lege 98/2016. Declaratie pe proprie raspundere in temeiul art. 60, din Lege 98/2016, pentru ofertanti, tert sustinatori si subcontractanti odata cu DUAE. Certificat constatator emis de ORC, autorizatie de functionare sau altele echivalente. Fisa de informatii generale cu declararea cifrei de afaceri pe ultimi 3 ani. Declaratie privind lista principalelor contracte de furnizare in ultimi 3 ani sustinuta de certificate/recomandari emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar sau o declaratie. Certificat de atestare fiscal pentru personae juridice emis de MFP sau unitatile subordonate si certificate privind plata impozitelor si taxelor locale emis de primarie. Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta) pentru dovedirea eligibilitatii. Doc justificative care vizeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE se prezinta la solicitarea AC doar de catre ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. Persoanele cu functie de decizie sunt Bojin Titu – director, Vlaicu Ionel – director tehnic resurse apa, Luci Ervin – director tehnic exploatare, Bociort Lucretia – director tehnic dezvoltare investitii, Caxi Veronica – director economic, Grui Ioan – Birou Achiziti.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
Fax: +40 213122509

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 214089642
Fax: +40 214089615

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmssf.ro

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Str. Dem I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
Fax: +40 213158812
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
3.3.2017