Spletišče TED je od 2. novembra 2022 združljivo z e-obrazci. Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč.

Storitve - 86099-2016

Prikaži skrčeni pogled

15/03/2016    S52

Luksemburg-Luxembourg: EIB - VP-1289 Storitve zaposlovanja za skupino EIB

2016/S 052-086099

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska investicijska banka
Poštni naslov: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2950
Država: Luksemburg
V roke: Ms Véronique Paulon, Procurement and Purchasing Division, reference: VP-1289
E-pošta: cs-procurement@eib.org
Telefon: +352 43791

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://www.eib.org

Internetni naslov profila kupca: http://www.eib.org/about/procurement/calls/vp-1289.htm

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1332

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
VP-1289 Storitve zaposlovanja za skupino EIB.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 27: Druge storitve
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Luxembourg.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
največje število udeležencev v predvidenem okvirnem sporazumu: 8

Trajanje okvirnega sporazuma

Trajanje v letih: 4
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Izbira ponudnikov storitev za pomoč skupini EIB pri opredelitvi primernih profilov za določena prosta delovna mesta.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

79600000 Storitve zaposlovanja

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za En ali več sklopov
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
II.2.2)Informacije o variantah
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek

Informacije o sklopih

Št. sklopa: 1 Naziv: Vodstveno osebje
1)Kratek opis
Ponudnik storitev mora za skupino EIB zagotoviti ustrezne profile za delovna mesta za vodstveno osebje.
2)Enotni besednjak javnih naročil

79600000 Storitve zaposlovanja

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 2 Naziv: Specializirano strokovno osebje
1)Kratek opis
Skupina EIB redno zaposluje različne vrste profilov, kot so bančniki na področju bančnih storitev za podjetja in projektni kreditorji, investicijski uradniki, uradniki na področju obvladovanja kreditnega tveganja, odvetniki, specializirani za področje bančnega in finančnega prava, ekonomisti, inženirji in strokovnjaki na področju kapitalskih trgov, obdelave transakcij in upravljanja portfelja likvidnosti. Obstaja tudi potreba po zaposlitvi strokovnjakov na drugih poslovnih področjih, kot so IT, človeški viri, komuniciranje, finančni nadzor in prevajanje.
2)Enotni besednjak javnih naročil

79600000 Storitve zaposlovanja

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4)Drugi posebni pogoji
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudniki morajo zagotoviti izjavo iz Priloge 5a, ki jo ustrezno podpiše in datira pooblaščeni zastopnik. Izbrani ponudnik mora pred sklenitvijo okvirnega sporazuma in v roku, ki ga določi skupina EIB, zagotoviti dokumente, navedene kot podporna dokazila. Te zahteve veljajo za vse člane skupine gospodarskih subjektov (ali konzorcija) in za potencialne podizvajalce, katerih predvideni delež v okvirnem sporazumu je enak ali večji od 20 %. Ponudniki morajo prav tako izjaviti, ali so v preteklosti že zagotavljali storitve za skupino EIB. V primeru pritrdilnega odgovora bodo morali zagotoviti informacije z ozirom na vrsto, vrednost in datume teh storitev.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Zahtevana sposobnost in dokazila bodo vključena v formalnih pogojih.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Zahtevana sposobnost in dokazila bodo vključena v formalnih pogojih.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
VP-1289.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.4.2016 - 23:59
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
angleščina. francoščina.
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: ne

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
VI.2)Informacije o sredstvih EU
VI.3)Dodatne informacije
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
3.3.2016