Bunuri - 86990-2017

08/03/2017    S47    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Timisoara: Rechizite şcolare

2017/S 047-086990

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Timisoara
B-dul C. D. Loga nr. 1
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice
În atenția: Corina Coroian
300030 Timisoara
România
Telefon: +40 256408367
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Fax: +40 256408477

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.primariatm.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: SEAP (www.e-licitatie.ro)
România
Adresă Internet: www.e-licitatie.ro

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: SEAP (www.e-licitatie.ro)
România
Adresă Internet: www.e-licitatie.ro

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Achizitie rechizite si accesorii de birou.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: La sediul autoritatii contractante.

Cod NUTS RO424

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 12

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 76 095,61 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Achizitie rechizite si accesorii de birou pe doua loturi in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire.In urma finalizarii procedurii de achizitie se va incheia cate un acord-cadru pe fiecare lot.
Lotul 1: Rechizite;
Lotul 2: Accesorii birou.
Durata fiecarui acord cadru: 12 luni. In baza acordului-cadru se vor incheia contracte subsecvente o data la 6 luni sau ori de cate ori este nevoie in functie de necesitatile achizitorului si de fondurile alocate acestei destinatii. Valoarea estimata maxima (fara TVA) a unui contract subsecvent pentru lotul 1 este de: 25 118,38 RON. Valoarea estimata maxima (fara TVA) a unui contract subsecvent pentru lotul 2 este de: 13 740,05 RON.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Achizitie rechizite si accesorii de birou pe doua loturi in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire.In urma finalizarii procedurii de achizitie se va incheia cate un acord-cadru pe fiecare lot.
Lotul 1: Rechizite: agrafe, pixuri, creioane, stilouri, markere, textmarkere, caiete, dosare, etichete, plicuri dimensiuni diferite, folii documente, lipici, agrafe metalice, corector;
Lotul 2: Accesorii birou: suport pixuri, tavite documente, suport acte vertical, perforatoare, capsatoare, capse, clipboard, foarfeci, calculatoare birou, cuttere.
Durata fiecarui acord-cadru: 12 luni.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

39162110, 30192000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Achizitie rechizite si accesorii de birou pe doua loturi in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire.
Lotul 1: Rechizite: agrafe, pixuri, creioane, stilouri, markere, textmarkere, caiete, dosare, etichete, plicuri dimensiuni diferite, folii documente, lipici, agrafe metalice, corector, la cantitatile minime si maxime descrise in caietul de sarcini;
Lotul 2: Accesorii birou: suport pixuri, tavite documente, suport acte vertical, perforatoare, capsatoare, capse, clipboard, foarfeci, calculatoare birou, cuttere la cantitatile minime si maxime descrise in caietul de sarcini.
In urma finalizarii procedurii de achizitie se va incheia cate un acord-cadru pe fiecare lot. Durata fiecarui acord-cadru: 12 luni.
Valoarea estimată fără TVA: 76 095,61 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Rechizite
1)Descriere succintă
Achizitie rechizite (agrafe, pixuri, creioane, stilouri, markere, textmarkere, caiete, dosare, etichete, plicuri dimensiuni diferite, folii documente, lipici, agrafe metalice, corector) conform documentatiei de atribuire.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

39162110

3)Cantitate sau domeniu
Achizitie rechizite conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 49 032,06 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 400 RON.
Lot nr: 2 Denumire: Accesorii birou
1)Descriere succintă
Achizitie accesorii de birou (suport pixuri, tavite documente, suport acte vertical, perforatoare, capsatoare, capse, clipboard, foarfeci, calculatoare birou, cuttere) conform documentatiei de atribuire.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

30192000

3)Cantitate sau domeniu
Achizitie accesorii de birou conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 27 063,55 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 200 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Garantia de participare va fi constituita in cuantum: pentru lotul 1: 400 RON; pentru lotul 2: 200 RON. Perioada de valabilitate minim 6 luni de la termenul limita de primire a ofertelor stabilit in anuntul de participare. Forma de constituire a garantiei de participare: conform art. 36 din HG 395/2016. In cazul viramentului bancar, viramentul se va face in contul RO12TREZ6215006XXX000334 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, beneficiar Municipiul Timisoara, cod fiscal 14756536. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa ofertantului. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta, se va face la cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare in SEAP. Dovada garantiei de participare se va depune in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie costituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016. Garantia de buna executie se va constitui in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent, in cuantum de 5 % din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform art. 40 din HG nr. 395/2016.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Buget local.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016;
Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Municipiul Timisoara va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a acordurilor-cadru care face obiectul prezentului anunt, orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Motivele de excludere vor fi aplicate si in cazul asociatilor/tertilor sustinatori, dupa caz.
Modalitatea de indeplinire:
Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire, (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, dupa caz), va prezenta odata cu oferta atat DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor, cat si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 si Angajamentul ferm al tertului sustinator sau acordul de asociere (daca este cazul).
Totodata, nedepunerea odata cu oferta, daca este cazul, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de acordului de asociere, situeaza oferta sub incidenta art. 137, alin. (2), litera k) din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Documentele justificative pot fi:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul solicitarii;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. Alte documente edificatoare, dupa caz.
Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/ limba în care au fost emise însotite de traducere in limba romana, dupa caz.
Persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt:
Robu Nicolae – primar;
Diaconu Dan Aurel – viceprimar;
Farkas Imre – viceprimar;
Kristof Robert – administrator public;
Stanciu Steliana – director economic.
Consilieri locali: Barabas Lorenzo-Flavius; Bordeasu Ilare; Caldararu Lucian; Marcov Zlatiborca; Dimeca Radu Dragos; Dugulescu Marius Cristinel; Grigoroiu Grigore; Idolu Iulian Daniel; Ieremia Ion Ardeal; Ionescu Sorin Gabriel; Lulciuc Adrian Razvan; Maris Daniela Mirela; Mateescu Ioan; Mihok Ciprian Stefan; Mosiu Simion; Orza Adrian Romita; Popescu Raluca Ioana; Popovici Gabriela; Sandu Constantin Stefan; Simonis Alfred Robert; Sirbu Nicusor-Alin; Szatmari Ioan Stefan; Taropa Lucian Dorel; Tarziu Adelina Larissa; Tundrea Luminita.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: presedinte titular: Farkas Imre – viceprimar;
Membrii titulari: Elena Florina- referent Birou Administrativ, Goia Elena -consilier Biroul Contabilitate, Coroian Corina -consilier Serviciul Achizitii Publice, Bozan Cristina Lucia-consilier juridic; presedinte de rezerva: Mara Garaofita- sef Birou Administrativ;
Membrii de rezerva: Condan Sorina –inspector de specialitate Birou Administrativ, Sirbu Andra- consilier Biroul Contabilitate, Radu Corina -sef Serviciul Achizitii Publice, Stefan Daniela -consilier juridic.
Operatorii economici, ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant/ofertant asociat) este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru.
Modalitate de indeplinire:
Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent, trebuie sa fie reale, valabile la data prezentarii acestuia.
În cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, documentele solicitate se vor prezenta de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/ limba în care au fost emise însotite de traducere in limba romana, dupa caz.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 044-081243 din 3.3.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 11.4.2017 - 11:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.4.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15.5.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Membrii comisiei de evaluare si observatorii Ministerului Finantelor Publice (dupa caz).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
1. Pt. vizualizare doc. atasate, op. ec. trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.
2. In cadrul doc. atasate AP simplificat la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii”, DUAE este postat in format editabil in vederea completarii acestuia de catre ofertanti. Op. ec. vor completa doc. info./rasp. aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere,respectiv indep. crit. calif. solicitate, care au corespondent in cerintele explicite de la nivelul fisei de date si a nu intervenii asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor bifate AC. Ofertantii au obligatia de a depune DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia ca inacceptabila – art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016. In cazul in care ofertantul se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor entitati este raspunzator pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului sau DUAE, precum si a câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. Nedepunerea odata cu oferta, daca este cazul, a Angajamentului ferm al tertului sustinator, sau dupa caz,a acordului de asociere, situeaza oferta sub incidenta art. 137, alin. (2), litera k) din HG 395/2016, - inacceptabila.
3. Ofertantii au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, prop. tehnica, prop. financiara si documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare), numai în format electronic si numai pâna la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.
4. Sol. de clarif. ref. la prezenta doc. de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. Pt. transmit. sol. de clarif. privind doc. de atribuire, op. ec. se vor inregistra in SEAP ca op. economic cf. prev. art. 5, alin. (1) din HG 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale AC, prevazute la art. 160-161 din Legea 98/2016 si in corelare cu termenul de adresare a solicitarilor precizat la cap I.1) a prezentului document. Rasp. la intrebari vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare.
5. În cazul în care se solicita prez.anumitor clarif./completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse,atat solicitarea, cat si rasp. of. se transmit în SEAP doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j din HG 395/2016.
6. Daca în urma aplicarii criteriului atribuire „pretul cel mai scazut” se constata ca 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul SEAP.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 6 si art. 8 din Legea 101/2016.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Municipiul Timisoara – Serviciul Achizitii Publice – cam. 223
B-dul C. D. Loga nr. 1
300030 Timisoara
România
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefon: +40 256408478
Fax: +40 256408477

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
3.3.2017