Usługi - 90457-2020

24/02/2020    S38

Polska-Radom: Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej

2020/S 038-090457

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Informatyki Resortu Finansów
Adres pocztowy: ul. Samorządowa 1
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-601
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Chojnacka
E-mail: sekretariat.CI@mf.gov.pl
Faks: +48 483673673

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.cirf.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.cirf.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi infrastruktury teleinformatycznej dla scentralizowanych systemów informatycznych Resortu Finansów

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi transmisji danych w sieci rozległej WAN resortu finansów

Numer referencyjny: PN/19/19/VBC
II.1.2)Główny kod CPV
72720000 Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. świadczenie usługi transmisji danych dla użytkowników w lokalizacjach resortu finansów wskazanych w Załączniku nr 2 do umowy – tabela 1;

1.2. wykonanie usług towarzyszących;

1.3. prawo opcji, które zostanie zrealizowane w przypadku posiadania przez zamawiającego środków finansowych oraz uzasadnionej potrzeby zakupu.

2. Szczegółowe wymagania, warunki, opis, zakres i zasady realizacji i świadczenia przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik C do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 39 431 866.62 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacje resortu finansów wskazane w Załączniku nr 2 do umowy – tabela 1.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest

1.1. świadczenie usługi transmisji danych dla użytkowników w lokalizacjach resortu finansów wskazanych w Załączniku nr 2 do umowy – tabela 1;

1.2. wykonanie usług towarzyszących polegających na:

1.2.1. dostarczeniu harmonogramu realizacji uruchomienia usługi transmisji danych u użytkowników wraz z terminami, opisów i procedur przełączania użytkowników z obecnej sieci WAN wykonanej w technologii MPLS do usługi transmisji danych świadczonej przez wykonawcę;

1.2.2. dostarczeniu opisu technicznego konfiguracji usługi transmisji w formie elektronicznej;

1.2.3. integracji na życzenie zamawiającego komponentów usługi transmisji danych z systemem monitorowania zamawiającego;

1.2.4. umożliwieniu zamawiającemu stałego dostępu do systemu monitorowania i weryfikacji świadczenia usługi transmisji danych z lokalizacji OP Warszawa oraz wybranym przez zamawiającego administratorom z ich siedzib;

1.2.5. zapewnieniu do 50 kont dostępu do systemu monitorowania do swobodnej dyspozycji zamawiającego oraz udostępnienie ich do używania przez zamawiającego i dowolnie wybieranych przez zamawiającego administratorów;

1.2.6. prezentacji systemu monitorowania i przeszkoleniu do 15 osób wskazanych przez zamawiającego, w zakresie jego użytkowania, w formie minimum jednodniowych warsztatów w OP Warszawa;

1.2.7. świadczeniu usługi help desk na rzecz użytkowników;

1.2.8. świadczeniu usługi wsparcia technicznego na rzecz administratorów;

1.2.9. różnicowaniu przez cały okres świadczenia usługi transmisji danych ruchu według klas QoS w ramach pasma gwarantowanego na urządzeniach dostępowych CE;

1.2.10. zapewnieniu 6 kategorii SLA dla wskazanych przez zamawiającego lokalizacji;

1.2.11. zapewnieniu przez cały okres świadczenia usługi redundancji urządzeń CE, PE oraz łączy L i L1;

1.2.12. zapewnieniu administratorom stałego dostępu do konsoli urządzenia dostępowego (CE) w trybie tylko do odczytu (ang. read-only), ze strony urządzeń użytkowników przez cały okres świadczenia usługi;

1.2.13. dostarczaniu miesięcznych i rocznych raportów. określonych szczegółowo w pkt 3 ust. 2 Załącznika nr 1 do umowy;

1.3. prawo opcji, które zostanie zrealizowane w przypadku posiadania przez zamawiającego środków finansowych oraz uzasadnionej potrzeby zakupu.

2. Szczegółowe wymagania, warunki, opis, zakres i zasady realizacji i świadczenia przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik C do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Świadczenie usługi transmisji danych za pomocą podstawowych łączy dostępowych w technice światłowodowej / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Dopuszczalny czas usunięcia pojedynczej awarii dla kategorii SLA C i D / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Prawo opcji obejmuje:

1.1. w ramach usługi transmisji danych (uruchomienia usługi):

a) uruchomienie w ramach grupy I i kategorii SLA B2/B3/D, w każdym roku świadczenia usługi minimum 1 a maksymalnie 10 nowych usług, zgodnie ze zgłoszeniami zamawiającego;

b) uruchomienie w ramach grupy II i kategorii SLA B1/B2/B3/C/D, w pierwszym roku świadczenia usługi 1 nowej usługi, zgodnie ze zgłoszeniem zamawiającego;

c) uruchomienie w ramach grupy II i kategorii SLA B1/B2/B3/C/D, od drugiego roku świadczenia usługi w każdym roku świadczenia usługi minimum 1 a maksymalnie 3 nowych usług, zgodnie ze zgłoszeniami zamawiającego;

d) uruchomienie w ramach grupy III i kategorii SLA A w całym okresie świadczenia 1 nowej usługi, zgodnie ze zgłoszeniami zamawiającego.

W terminie minimum 90 dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia nowej usługi o których mowa w pkt a–c oraz 6 miesięcy przed terminem rozpoczęcia świadczenia nowej usługi, o której mowa w pkt d, zamawiający przekaże wykonawcy dane adresowe użytkowników (lokalizacji), w których nowa usługa będzie uruchomiona i świadczona. Niewykorzystane uruchomienie w danym roku przechodzi na następne lata świadczenia usługi transmisji danych;

1.2. w ramach usługi transmisji danych (zmiany parametrów usługi w zakresie przepustowości):

a) zwiększenie parametru usługi w zakresie przepustowości usługi transmisji danych dla grupy I – w pierwszym roku świadczenia usługi minimum w 1 lokalizacji a maksymalnie w 20 lokalizacjach przepustowość usługi może zostać zwiększona o 10 Mb/s, lecz nie więcej niż do maksymalnej przepustowości w grupie I;

b) zwiększenie parametru usługi w zakresie przepustowości usługi transmisji danych dla grupy I – od drugiego roku świadczenia usługi w każdym roku świadczenia usługi minimum w 1 lokalizacji a maksymalnie w 50 lokalizacjach przepustowość usługi może zostać zwiększona o 10 Mb/s, lecz nie więcej niż do maksymalnej przepustowości w grupie I;

c) zwiększenie parametru usługi w zakresie przepustowości usługi transmisji danych dla grupy II – w pierwszym roku świadczenia usługi minimum w 1 lokalizacji a maksymalnie w 3 lokalizacjach przepustowość usługi może zostać zwiększona o minimum 50 Mb/s, lecz nie więcej niż do maksymalnej przepustowości w grupie II;

d) zwiększenie parametru usługi w zakresie przepustowości usługi transmisji danych dla grupy II – od drugiego roku świadczenia usługi w każdym roku świadczenia usługi minimum w 1 lokalizacji a maksymalnie w 16 lokalizacjach przepustowość usługi może zostać zwiększona o minimum 50 Mb/s, lecz nie więcej niż do maksymalnej przepustowości w grupie II;

e) zwiększenie parametru usługi w zakresie przepustowości usługi transmisji danych dla grupy III – w całym okresie świadczenia usługi minimum w 1 lokalizacji a maksymalnie w 4 lokalizacjach przepustowość usługi może zostać zwiększona o minimum 1 000 Mb/s, lecz nie więcej niż do maksymalnej przepustowości w grupie III.

Zamawiający na 90 dni przed realizacją zwiększeń przedstawi wykonawcy szczegółową listę użytkowników (lokalizacji), których dotyczyć będą przedmiotowe zmiany;

1.3. w ramach usługi transmisji danych (zmiany parametrów SLA):

a) zmianę kategorii SLA D na kategorię SLA B3 dla usługi transmisji danych dla minimum 1 a maksymalnie dla 200 usług transmisji danych w całym okresie świadczenia usługi;

b) zmianę kategorii SLA C na kategorię SLA B1 dla usługi transmisji danych dla minimum 1 a maksymalnie dla 24 usług transmisji danych w całym okresie świadczenia usługi;

1.4. w ramach usługi transmisji danych (zmiany miejsca świadczenia usługi):

a) zmianę miejsca świadczenia usługi w całym okresie świadczenia usługi dla minimum 1 usługi a maksymalnie dla 76 usług transmisji danych, przy czym maksymalnie 60 usług będzie miało przepustowość z grupy I oraz maksymalnie 16 usług będzie miało przepustowość z grupy II.

2. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowy opis prawa opcji znajduje się w § 3 Załącznika C do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 174-424558
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: PN/19/19/VBC
Nazwa:

Świadczenie usługi transmisji danych w sieci rozległej WAN resortu finansów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/02/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Netia S.A.
Adres pocztowy: ul. Poleczki 13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-822
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 99 743 217.84 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 39 431 866.62 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224584801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224584801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Terminy na wniesienie odwołania na:

1) czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 10 dni;

2) czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 15 dni;

3) treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni;

4) wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

Cofnięcie odwołania na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Skarga na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa Izby. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/02/2020