Dostawy - 91847-2020

Submission deadline has been amended by:  155311-2020
25/02/2020    S39

Polska-Częstochowa: Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

2020/S 039-091847

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Adres pocztowy: ul. Waszyngtona 4/8
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, Częstochowa
E-mail: p.matuszczyk@ajd.czest.pl
Tel.: +48 343784200
Faks: +48 343784200

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ujd.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa macierzy dyskowej dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Numer referencyjny: ZP.26.1.7.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i skonfigurowanie macierzy dyskowej. Miejsce realizacji zamówienia: Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4, pok. 1.19. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w ciągu 6 tygodni licząc od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji na całość przedmiotu zamówienia licząc od podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233141 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Częstochowa

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i skonfigurowanie macierzy dyskowej.

2. Macierz musi być fabrycznie nowa, nieregenerowana i wyprodukowana najwcześniej w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na teren UE. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania sprzętu demonstracyjnego lub powystawowego.

3. Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić min. jednego pracownika Zamawiającego z instalacji, konfiguracji i obsługi macierzy. Szkolenie winno obejmować przynajmniej tematykę z:

1) instalacji, konfiguracji i administrowania oferowanym systemem macierzowym;

2) praktycznej wiedzy jak zaprojektować efektywne środowisko pamięci masowych;

3) zaawansowanych funkcji i funkcjonalności oferowanego sprzętu;

4) zabezpieczania środowiska pamięci masowych macierzy z wykorzystaniem kopii migawkowych (snapshot) i klonowania zasobów;

5) współpracy z platformą wirtualizacji VMware vSphere;

6) Replikacji lokalnej i zdalnej;

7) najlepszych praktyk związanych z administrowaniem systemem oferowanego systemu macierzowego.

4. Miejsce realizacji zamówienia: Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4, pok. 1.19.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w ciągu 6 tygodni licząc od dnia podpisania umowy.

6. Wykonawca po dostarczeniu, instalacji i konfiguracji macierzy sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą całego rozwiązania.

7. Zamawiający wymaga, by macierz oraz jej oprogramowanie były objęte co najmniej 5-letnim wsparciem producenta sprzętu liczonym od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

8. Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji na całość przedmiotu zamówienia licząc od podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

9. W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić asystę techniczną dla dostarczonej macierzy z oprogramowaniem wewnętrznym poprzez usuwanie błędów konfiguracji i instalacji oraz wad ujawnionych w okresie gwarancji, w tym dokonywanie napraw, usuwanie awarii, instalację nowszych wersji oprogramowania tworzonych przez producenta macierzy i dedykowanych dla dostarczonego urządzenia.

Świadczenia wynikające z gwarancji będą wykonywane bezpłatnie, łącznie z dojazdem serwisu, transportem przedmiotu zamówienia do/z serwisu, kosztami części zamiennych i robocizny. Asysta techniczna będzie świadczona w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Czas reakcji serwisu: następny dzień roboczy po dniu zgłoszenia Wykonawcy wady, awarii przez Zamawiającego. W przypadku wymiany dysku, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego.

Zamawiający wymaga by usługi serwisu były świadczone w systemie zarządzania jakością zgodnym z normą ISO-9001 lub równoważną.

Zamawiający wymaga by serwis był świadczony przez producenta lub przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

10. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia – zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.03.05.00-00-Z067/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Zintegrowany program rozwoju UJD w Częstochowie 2018” realizowanego w ramach osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą:

1.1. brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;

1.2. brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą spełnianie na poziomie poniżej opisanym warunków udziału w postępowaniu zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, tj.:

1. Wykonawca musi wykazać należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego dostawę, instalację i konfigurację macierzy dyskowej o wartości min. 100 000 PLN brutto;

2. Wykonawca musi wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej następujące osoby:

a) inżynier serwisowy – 1 osoba – wymagane kwalifikacje zawodowe: legitymowanie się certyfikatem specjalisty do wdrażania oferowanej macierzy wystawionym przez producenta oferowanej macierzy;

b) inżynier systemowa – 1 osoba – wymagane kwalifikacje zawodowe: legitymowanie się certyfikatem minimum VCAP 6 Data Center Virtualization Deployment (VMware Certified Advanced Professional 6 Data Center Virtualization Deployment) lub równoważnym;

c) inżynier systemowy – 1 osoba – wymagane kwalifikacje zawodowe: legitymowanie się certyfikatem Microsoft, poziom certyfikacji minimum MCSE 2012 lub równoważnym.

Jako certyfikat równoważny należy rozumieć certyfikat potwierdzający umiejętności lub kwalifikacje w stopniu nie mniejszym niż wynikający z certyfikatu wskazanego/nazwanego przez Zamawiającego, tj.:

— merytorycznie adekwatny/analogiczny do roli/funkcji której dotyczy certyfikat,

— analogiczny poziom kompetencji, doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania certyfikatu w stosunku do certyfikatu wskazanego/nazwanego przez Zamawiającego,

— analogiczny zakres odbytych szkoleń jeśli uzyskanie certyfikatu wskazanego/nazwanego przez Zamawiającego uzależnione jest od odbycia szkolenia,

— potwierdzenie certyfikatu egzaminem, jeśli uzyskanie certyfikatu wskazanego/nazwanego przez Zamawiającego uzależnione jest od złożenia egzaminu.

Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące uzyskania certyfikatów wskazanych przez Zamawiającego w pkt 2 lit. b i c są dostępne od adresem https://www.vmware.com/education-services/certification/vcap6-dcv-deploy-exam.html oraz https://www.microsoft.com/en-us/learning/mcsa-windows-server-certification.aspx łącznie zagadnieniami wymaganymi do przystąpienia do wymaganego egzaminu MCSE 2012.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

Pozostałe wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte zostały w dokumentacji postępowania (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz dokumentów lub oświadczeń wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania:

Dokumenty i oświadczenia obligatoryjnie składane wraz z ofertą:

1) oświadczenie, aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ);

2) w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby do dyspozycji Wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego – dotyczy Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku opisanego w części IV pkt 1.3 lit. a Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane należycie;

2) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do przesłanki wykluczenia określonej w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 ustawy Pzp.

W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia dokumentów wymienionych w pkt 1–3 dotyczących tych podmiotów. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej, zamiast dokumentów określonych w pkt 1 i 2 składa:

— informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

— dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Oświadczenia i dokumenty składane w przedmiotowym postępowaniu winny zostać sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. z późn. zm.) oraz dokumentacji postępowania (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/03/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/05/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/03/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej w siedzibie Zamawiającego, w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, pok. 138. Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 8000,00 PLN. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Wykaz dokumentów lub oświadczeń wymaganych na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, do złożenia następujących dokumentów:

1) Certyfikat ISO 9001 dla producenta oferowanego sprzętu potwierdzający, że oferowany sprzęt został wyprodukowany w systemie zarządzania jakością zgodnym z normą ISO 9001 lub inny równoważny dokument. Przez dokument równoważny należy rozumieć dokument wydany przez podmiot zewnętrzny, niezależny w stosunku do producenta oferowanego sprzętu, uprawniony do kontroli jakości produkcji, zawierający poświadczenie o zgodności działań (produkcji) z normami jakościowymi odpowiadającymi normie ISO 9001;

2) Certyfikat ISO 9001 dla firmy serwisującej potwierdzający świadczenie usług serwisu w systemie zarządzania jakością zgodnym z normą ISO 9001 lub inny dokument równoważny. Przez dokument równoważny należy rozumieć dokument wydany przez podmiot zewnętrzny, niezależny uprawniony do kontroli jakości świadczonych usług, zawierający poświadczenie o zgodności działań firmy serwisującej z normami jakościowymi odpowiadającymi normie ISO 9001;

3) Deklaracja zgodności CE oferowanej macierzy.

Oświadczenia i dokumenty składane w przedmiotowym postępowaniu winny zostać sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. z późn. zm.) oraz dokumentacji postępowania (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: a
Miejscowość: a
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługuje prawo do wniesienia odwołania (art. 180–198), a także pozostałe środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy w postaci skargi do sądu (art. 198 a – 198 g).

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej/platformie zakupowej Zamawiającego;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze i źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, POLSKA

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Faks: +48 224587803

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/02/2020