Usługi - 96774-2019

01/03/2019    S43

Luksemburg-Luksemburg: Umowa Chafea/2018/Health/11 dotycząca zapewnienia badania eksperckiego dotyczącego rozwoju i konfiguracji automatycznych powiadomień („alertów”), które ma wysyłać system repozytoriów unijnego systemu śledzenia wyrobów tytoniowych

2019/S 043-096774

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 249-575264)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea), Health and Food Safety Unit
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Kod pocztowy: L-2920
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Georgios Margetidis
E-mail: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/chafea/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa Chafea/2018/Health/11 dotycząca zapewnienia badania eksperckiego dotyczącego rozwoju i konfiguracji automatycznych powiadomień („alertów”), które ma wysyłać system repozytoriów unijnego systemu śledzenia wyrobów tytoniowych

Numer referencyjny: Chafea/2018/Health/11
II.1.2)Główny kod CPV
85100000 Usługi ochrony zdrowia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszej umowy jest zapewnienie badania eksperckiego dotyczącego rozwoju i konfiguracji automatycznych powiadomień („alertów”), które ma wysyłać system repozytoriów unijnego systemu śledzenia wyrobów tytoniowych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/02/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 249-575264

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolności techniczne i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

Powinno być:

Dodatkowe kryteria wyboru związane z zawodowym konfliktem interesów zostały zawarte w pkt 4.2.4 specyfikacji zamówienia.

Numer sekcji: II.2.5)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia – wszystkie kryteria podano jedynie w dokumentach zamówienia.

Powinno być:

cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia – wszystkie kryteria podano jedynie w dokumentach zamówienia.

Wyjaśnienie kryteriów udzielenia zamówienia zostało zawarte w pkt 4.3 specyfikacji zamówienia.

Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 15/03/2019
Powinno być:
Data: 05/04/2019
VII.2)Inne dodatkowe informacje: