Servicii - 97021-2016

23/03/2016    S58

Belgia-Bruxelles: UCA-15/066 – Prestare de servicii pentru centre de evaluare și de dezvoltare a personalului și de servicii de consultanță legate de politicile de gestionare a carierei, inclusiv cadre de competență

2016/S 058-097021

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene, General Secretariat
Adresă: rue de la Loi 175
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: Altiero Spinello Building, rue Wiertz 60
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
E-mail: forpro-tender@europarl.europa.eu
Telefon: +32 22842111
Fax: +32 22846974
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.europarl.europa.eu/portal/en
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comitetul Economic și Social European
Adresă: rue Belliard 99
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1040
Țară: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 25469011
Fax: +32 25134893
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eesc.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene
Adresă: rue Belliard 99/101
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1040
Țară: Belgia
E-mail: cor-marches-publics@cor.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://cor.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Oficiul European pentru Selecția Personalului
Adresă: avenue de Cortenbergh 25
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1040
Țară: Belgia
E-mail: EPSO-TRAINING@ec.europa.eu
Telefon: +32 2299484
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://europa.eu/epso/index_en.htm
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1276
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1276
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

UCA-15/066 – Prestare de servicii pentru centre de evaluare și de dezvoltare a personalului și de servicii de consultanță legate de politicile de gestionare a carierei, inclusiv cadre de competență.

Număr de referinţă: UCA-15/066.
II.1.2)Cod CPV principal
79635000 Servicii de centre de evaluare pentru recrutare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Serviciile care urmează să fie achiziționate: organizarea și dezvoltarea de centre de evaluare și de centre de dezvoltare a personalului; servicii de consultanță legate de politicile de gestionare a carierei, inclusiv cadre de competență. Serviciile vor fi prestate în limba engleză și în limba franceză.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 0.01 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79419000 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării
79630000 Servicii de gestionare a personalului, cu excepţia serviciilor de plasare şi de asigurare de personal
85312300 Servicii de orientare şi de consultanţă profesională
85312310 Servicii de orientare
85312320 Servicii de consultanţă profesională
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

a se vedea adresa de internet indicată la punctul I.3.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 0.01 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

a se vedea adresa de internet indicată la punctul I.3.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secretariatul General al Consiliului nu publică valoarea monetară estimată a contractelor sale (a se vedea punctul II.1.5) „Valoarea totală estimată”). Volumul estimat al serviciilor este stabilit în caietul de sarcini al licitației.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

a se vedea adresa de internet indicată la punctul I.3.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 30/04/2016
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 10/05/2016
Ora locală: 11:00
Locul:

Consiliul Uniunii Europene, General Secretariat, rue de la Loi 175, 1048 Brussels, BELGIA. E-mail: tendering@consilium.europa.eu

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

fiecare ofertant poate fi reprezentat de maximum 1 persoană, care urmează să fie anunțată la 5.5.2016 (12:00). Ședința de deschidere a ofertelor poate fi reprogramată într-un interval scurt de timp în eventualitatea apariției unor evenimente neprevăzute la sediul Secretariatului General la data prevăzută pentru deschiderea ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

o plângere la Tribunal poate fi depusă în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care persoana în cauză a luat cunoștință de informațiile relevante. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac. Termenele sunt prelungite din cauza distanței cu o perioadă fixă de 10 zile, indiferent de locul de domiciliu sau de reședință obișnuit al persoanei vizate.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Adresă: rue de la Loi 175
Localitate: Brussels
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Adresă internet: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/03/2016