Bunuri - 98932-2017

16/03/2017    S53    - - Bunuri - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - licitaţie deschisă 

România-Buzau: Motorină

2017/S 053-098932

Anunț orientativ periodic – utilități

Produse

Directiva 2004/17/CE
Prezentul anunț reprezintă o convocare la licitație: nu
Prezentul anunț vizează reducerea termenelor pentru primirea ofertelor: da

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Trans-Bus SA Buzau
Str. Unirii Sud, bl. 19A, et. 2, ap. 6
În atenția: Gica Toader
120225 Buzau
România
Telefon: +40 238426392
E-mail: transbus_buzau2003@yahoo.com
Fax: +40 238724734

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Activitate principală
Servicii feroviare urbane, de tramvai, troleibuz sau de autobuz

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Motorina.
II.2)Tip de contract
Produse
II.3)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
910.244 l motorina atit de vara cit si de iarna, dupa nevoie.
II.4)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

09134200

II.5)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire și durata contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 24.3.2017
Durata în luni: 9 (de la data atribuirii contractului)
II.6)Costul estimat și principalele condiții de finanțare
II.6.1)Costul inițial estimat
Valoarea estimată fără TVA: 3 732 000,40 RON
II.6.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Contractul este finantat din bugetul propriu al SC Trans Bus SA Buzau, plata urmând a se efectua la termen.
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Cerinte de calificare: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 + sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa fie legal constituit, si sa nu se afle în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, respectiv sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului + sa fi realizat in prealabil cel putin 3 contracte de furnizare produse similare.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Cerinte de calificare: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 + sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa fie legal constituit, si sa nu se afle în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, respectiv sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului + sa fi realizat in prealabil cel putin 3 contracte de furnizare produse similare.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
VI.3)Valoarea totală estimată a contractului (contractelor) de furnizare de produse sau servicii
Valoare: 3 732 000,40 RON
Fără TVA
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
13.3.2017

Apendice

Anunț orientativ periodic reprezentând o convocare la licitație sau care vizează reducerea termenelor pentru primirea ofertelor

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Motorina.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare: Sediul autoritatii contractante.

Cod NUTS RO222

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Livrarea a 910244 l motorina de tip I (de vara), respectiv, tip II (de iarna) pe parcursul anului 2017, cu posibilitate prelungire valabilitate contract pina la 30.4.2018.
Valoarea estimată fără TVA: 3 732 000,40 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Garantie de participare – 37 000 RON. Echivalenta în valuta se face la cursului stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare în SEAP. Garantia se constituie potrivit art. 36 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere legalizata.
III.1.3)Alte condiții speciale:
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016
Modalitatea de demonstrare a cerintei: DUAE / Documente justificative vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul I:
— certificate de plata a impozitelor si taxelor catre buget local / buget de stat + cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Operatorii economici sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii, sa fie legal constituit, sa nu se afle în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1. Experienta similara ofertantul trebuie sa fi livrat produse similare în ultimii 5 ani la nivelul a cel putin 3 contracte
Modalitate de demonstrare a cerintei: DUAE + acord de sustinere / acord de subcontractare daca este cazul, respectiv documente justificative pt. ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor. – procesele-verbale de predare-primire / receptie / etc, care sa ateste faptul ca produsele aferente respectivului contccat au fost livrate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca obligatiile contractuale au fost duse la bun sfârsit.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 20.4.2017 - 00:00
Documente contra cost: nu
IV.3.2)Termen limită pentru primirea scrisorii de exprimare a interesului:
IV.3.3)Termen limită pentru primirea cererilor pentru obținerea unei invitații de a prezenta o ofertă sau de a negocia:
IV.3.4)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații suplimentare:
VI.3)Căi de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru căile de atac
VI.3.2)Utilizarea căilor de atac
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac