Usługi - 100324-2020

28/02/2020    S42

Polska-Lublin: Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

2020/S 042-100324

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Dystrybucja S.A.
Adres pocztowy: ul. Garbarska 21A
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Wasilewski
E-mail: arkadiusz.wasilewski@pgedystrybucja.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pgedystrybucja.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://pgedystrybucja.pl/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi wymiany liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej – 6 zadań

Numer referencyjny: LZA/532/2019
II.1.2)Główny kod CPV
51210000 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi wymiany liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej – 6 zadań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze Rejonu Energetycznego Białystok Miasto

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51210000 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Rejonu Energetycznego Białystok Miasto

II.2.4)Opis zamówienia:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze Rejonu Energetycznego Białystok Miasto – 14 900 szt. liczników 1-fazowych i 2 500 szt. liczników 3-fazowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze Rejonu Energetycznego Łomża

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51210000 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Rejonu Energetycznego Białystok Łomża

II.2.4)Opis zamówienia:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze Rejonu Energetycznego Łomża – 6 000 szt. liczników 1-fazowych i 7 500 szt. liczników 3-fazowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51210000 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski

II.2.4)Opis zamówienia:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski – 5 400 szt. liczników 1-fazowych i 6 100 szt. liczników 3-fazowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze Rejonu Energetycznego Ełk

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51210000 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Rejonu Energetycznego Ełk

II.2.4)Opis zamówienia:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze Rejonu Energetycznego Ełk – 8 900 szt. liczników 1-fazowych i 6 700 szt. liczników 3-fazowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze Rejonu Energetycznego Suwałki

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51210000 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Rejonu Energetycznego Suwałki

II.2.4)Opis zamówienia:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze Rejonu Energetycznego Suwałki – 1 800 szt. liczników 1-fazowych i 2 450 szt. liczników 3-fazowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze Rejonu Energetycznego Białystok Teren – 5 800 szt. liczników 1-fazowych i 5 900 szt. liczników 3-fazowych

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51210000 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Rejonu Energetycznego Białystok Teren

II.2.4)Opis zamówienia:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze Rejonu Energetycznego Białystok Teren – 5 800 szt. liczników 1-fazowych i 5 900 szt. liczników 3-fazowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż:

a) dysponują osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:

Co najmniej 6 osobami na jedno zadanie posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne grupy „E” do 1kV w zakresie kontrolno-pomiarowym dla urządzeń z grupy 1 pkt 2 i 10 określonych w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dziennik Ustaw z 2005 r. nr 141 poz. 1189);

Uwaga: W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę osób wskazanych powyżej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiającego i przeszkoleniu zmienionej osoby na zasadach określonych w pkt 2 załącznika nr 1 do Wzoru umowy (załącznika 13 do SIWZ);

b) dysponują specjalistycznymi narzędziami do realizacji zamówienia, tj.

Co najmniej jednym: uzgadniaczem kolejności faz, wymuszalnikiem obciążenia, dwubiegunowym wskaźnikiem napięcia niezbędnymi do wykonania zamówienia – na jedno zadanie.

Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli jego spełnienie wykaże jeden z członków konsorcjum, kilku lub wszyscy wspólnie.

Uwaga: W przypadku usług nadal realizowanych Wykonawca winien wykazać, iż do dnia składania ofert wartość zrealizowanych usług wyniosła odpowiednio wartości wskazane powyżej [nie dotyczy].

Uwaga: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać dysponowanie osobami w liczbie stanowiącej sumę wymagań dla części, na które Wykonawca składa ofertę.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

— 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) – zadanie nr 1,

— 18 000,00 PLN (osiemnaście tysięcy złotych) – zadanie nr 2,

— 15 000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych) – zadanie nr 3,

— 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) – zadanie nr 4,

— 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) – zadanie nr 5,

— 15 000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych) – zadanie nr 6.

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Zasady wniesienia wadium szczegółowo określa rozdział XIII SIWZ.

4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

5. Zasady wniesienia zabezpieczenia szczegółowo określa rozdział XXIII SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z Załącznikiem do SIWZ – Wzór umowy

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną na warunkach określonych w rozdziale XXI SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/04/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/04/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Siedziba PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, adres: ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, Świetlica, parter budynku A, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców na podstawie:

a) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp (tj. z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp), a także z zastrzeżeniem art. 138c ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (tj. z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp) oraz

b) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp,

z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Uwaga: Zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 138c ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp

1.1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić wraz z ofertą dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

1.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę na podstawie pkt 10.2.2. SIWZ.

1.3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

2. Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz celem potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, składa:

2.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ), zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r., ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE. L. z 2016 r. nr 3, s. 16) – Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ;

2.2. JEDZ podwykonawców, w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zgodnie z pkt 8 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu;

2.3. JEDZ innych podmiotów, jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby tych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu;

2.4. JEDZ każdego z Wykonawców, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2.5. Dokumenty, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, w celu oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wymaganych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument należy złożyć w oryginale na formularzu stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, składa dokumenty określone w pkt 12.2.3 SIWZ.

4. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, składa dokumenty określone w pkt 12.4 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp (art. 179–198g).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/02/2020