29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 101572-2021

01/03/2021    S41

Polska-Warszawa: Umowa ramowa o świadczenie usług telefonii komórkowej

2021/S 041-101572

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 019-043163)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Frontex – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 140232006
Adres pocztowy: Plac Europejski 6
Miejscowość: Warsaw
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Tel.: +48 222059500
Faks: +48 222059501
Adresy internetowe:
Główny adres: https://frontex.europa.eu/
Adres profilu nabywcy: https://frontex.europa.eu/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o świadczenie usług telefonii komórkowej

Numer referencyjny: FRONTEX/OP/748/2020/SB
II.1.2)Główny kod CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszej procedury przetargowej jest zawarcie z jednym wykonawcą umowy ramowej o usługi telefonii komórkowej dla pracowników i dla innego wybranego personelu.

Umowa ramowa będąca wynikiem niniejszego zaproszenia do składania ofert będzie źródłem usług w następujących obszarach:

1) zapewnienie kart SIM z abonamentami na połączenia głosowe, wiadomości tekstowe i transmisję danych komórkowych w państwach członkowskich UE oraz w innych państwach spoza UE;

2) zapewnienie rozwiązania do kontroli korzystania z usług komórkowych, w tym do zarządzania danymi i abonamentami, konfiguracji usług na poszczególnych kartach SIM; oraz

3) zapewnienie profesjonalnego punktu pomocy, zajmującego się rozwiązywaniem problemów w odpowiedzi na powiadomienia o incydentach i wsparciem usług, działającego całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

Zapewnienie sprzętu telefonii komórkowej (telefony komórkowe, tablety, smartfony, modemy itp.) nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 019-043163

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 03/03/2021
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 16/03/2021
Czas lokalny: 15:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/03/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 18/03/2021
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Przedłużenie terminu składania ofert ze względu na złagodzenie wymagań dotyczących dowodów spełnienia jednego z kryteriów wyboru określonych w specyfikacji przetargowej.