Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 102366-2014

Afișează vizualizare compactă

27/03/2014    S61

Luxemburg-Luxemburg: Prestare de servicii statistice privind parităţile puterii de cumpărare (PPC) pentru bunurile de capital

2014/S 061-102366

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Comisia Europeană, Eurostat
Adresă: rue Alcide de Gasperi
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2920
Țară: Luxemburg
În atenția: Laurs Nørlund
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://ec.europa.eu/eurostat

Acces electronic la informații: http://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Denumire oficială: Comisia Europeană, Eurostat
Adresă: rue Alcide de Gasperi
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2920
Țară: Luxemburg
În atenția: Laurs Nørlund
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Adresă Internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Denumire oficială: Comisia Europeană, Eurostat
Adresă: clădirea Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2920
Țară: Luxemburg
În atenția: Laurs Nørlund, Unitatea A5-(CAD) Bech F2/907
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Altele: statistică.
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Prestare de servicii statistice privind parităţile puterii de cumpărare (PPC) pentru bunurile de capital.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 10: Servicii de studiere a pieței și sondaje de opinie
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Sediul contractantului.
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Lotul 1: coordonarea studiului din 2015 privind preţurile PPC pentru echipamente:
Acest lot vizează studiul care urmează să fie realizat în 2015. Pregătirile pentru acest studiu încep în 2014, iar validarea studiului se va încheia în 2016. Activităţile vizează studiul care va fi realizat în toate cele 37 de ţări participante.
Lotul 2: coordonarea studiilor din 2015 şi 2016 privind preţurile PPC în sectorul construcţiilor:
Acest lot vizează studiile care urmează să fie realizate în 2015 şi 2016. Activităţile vizează studiile care vor fi realizate în toate cele 37 de ţări participante.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79330000 Servicii statistice

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Lotul 1: Coordonarea studiului din 2015 privind preţurile PPC pentru echipamente – activităţile care vor fi derulate în baza acestei licitaţii vor face obiectul a 2 contracte care se suprapun şi care acoperă perioade de lucru a câte 29 de luni: primul contract acoperă activităţile legate de studiul care va fi realizat în 2015, în timp ce al doilea contract (care se va derula între 1.7.2015 şi 1.8.2015) acoperă activităţile legate de studiul care va fi realizat în 2016.
Volumul de lucru estimat pentru 1 contract este de:
— aproximativ 25 de om-luni (volumul total este de aproximativ 50 de om-luni);
— 37 de misiuni în ţările vizate, cu durata de 1 zi.
Lotul 2: Coordonarea studiilor din 2015 şi 2016 privind preţurile PPC în sectorul construcţiilor – durata activităţilor va fi de 29 de luni. Volumul total al activităţilor pentru întreaga perioadă a contractului este estimat la:
— aproximativ 50 de om-luni;
— 6-7 misiuni de asistenţă pe an în ţările vizate.
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 29 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Coordonarea studiului din 2015 privind preţurile PPC pentru echipamente
1)Descriere succintă
Acest lot vizează studiul care urmează să fie realizat în 2015. Pregătirile pentru acest studiu încep în 2014, iar validarea studiului se va încheia în 2016.
Activităţile vizează studiul care va fi realizat în toate cele 37 de ţări participante.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79330000 Servicii statistice

3)Cantitate sau domeniu
Durata activităţilor va fi de 29 de luni. Volumul total al activităţilor pentru întreaga perioadă a contractului este estimat la:
— aproximativ 50 de om-luni;
— 37 de misiuni în ţările vizate, cu durata de 1 zi.
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 29 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 2 Denumire: Coordonarea studiilor din 2015 şi 2016 privind preţurile PPC în sectorul construcţiilor
1)Descriere succintă
Acest lot vizează studiile care urmează să fie realizate în 2015 şi 2016. Activităţile vizează studiile care vor fi realizate în toate cele 37 de ţări participante.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79330000 Servicii statistice

3)Cantitate sau domeniu
Activităţile care vor fi derulate în baza acestei licitaţii vor face obiectul a 2 contracte care se suprapun şi care acoperă perioade de lucru a câte 29 de luni: primul contract acoperă activităţile legate de studiul care va fi realizat în 2015, în timp ce al doilea contract (care se va derula între 1.7.2015 şi 1.8.2015) acoperă activităţile legate de studiul care va fi realizat în 2016.
Volumul de lucru estimat pentru 1 contract este de:
— aproximativ 25 de om-luni (volumul total este de aproximativ 50 de om-luni);
— 6-7 misiuni de asistenţă pe an în ţările vizate.
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 29 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
ESTAT/C/2014/5.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 15.5.2014 - 16:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.5.2014 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 12 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 6.6.2014 - 10:00

Locul:

Eurostat, sala B4/444, clădirea Joseph Bech, rue Alphonse Weicker, 2721 Luxemburg (Kirchberg), LUXEMBURG.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: 1 reprezentant autorizat din partea fiecărui ofertant poate participa la şedinţa de deschidere a ofertelor. O autorizaţie scrisă semnată de ofertant sau de agentul său autorizat în mod corespunzător trebuie prezentată preşedintelui comitetului de deschidere.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
Se furnizează acces electronic direct la dosarul licitaţiei, fără nicio solicitare/înregistrare prealabilă, la adresa de internet menţionată la punctul I.1.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoştinţă de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17.3.2014