Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 102366-2014

Prikaži skrčeni pogled

27/03/2014    S61

Luksemburg-Luxembourg: Dobava statističnih storitev za paritete kupne moči (PPP) za industrijsko blago

2014/S 061-102366

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, Eurostat
Poštni naslov: rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2920
Država: Luksemburg
V roke: Laurs Nørlund
E-pošta: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu/eurostat

Elektronski dostop do informacij: http://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Uradno ime: Evropska komisija, Eurostat
Poštni naslov: rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2920
Država: Luksemburg
V roke: Laurs Nørlund
E-pošta: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Internetni naslov: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Uradno ime: Evropska komisija, Eurostat
Poštni naslov: stavba Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2920
Država: Luksemburg
V roke: Laurs Nørlund, Enota A5-(CAD) Bech F2/907
E-pošta: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Drugo: Statistika.
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Dobava statističnih storitev za paritete kupne moči (PPP) za industrijsko blago.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 10: Storitve na področju raziskav trga in javnega mnenja
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: prostori izvajalca.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Sklop 1: koordiniranje raziskave PPP o cenah opreme za leto 2015:
Ta sklop zajema raziskavo, ki bo potekala v letu 2015. Priprave za to raziskavo se bodo začele v letu 2014, medtem ko bo preverjanje raziskave končano leta 2016. Delo zajema raziskavo v vseh 37 sodelujočih državah.
Sklop 2: koordiniranje raziskav PPP o cenah gradnje za leti 2015 in 2016:
Ta sklop zadeva raziskave, ki bodo potekale v 2015 in 2016. Delo zajema raziskave v vseh 37 sodelujočih državah.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

79330000 Statistične storitve

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za En ali več sklopov
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Sklop 1: koordiniranje raziskave PPP o cenah opreme za leto 2015 – delo, ki bo potekalo v okviru tega razpisa, bo predmet 2 prekrivajočih se pogodb, ki pokrivata delovni obdobji po 29 mesecev: v okviru prve pogodbe bodo zajete dejavnosti v zvezi z raziskavo 2015, v okviru druge pogodbe (začetek med 1.7.2015 in 1.8.2015) pa dejavnosti v zvezi z raziskavo 2016.
Predvideni obseg dela za 1 pogodbo znaša:
— približno 25 delovnih mesecev osebe (tj. skupni obseg je okoli 50 delovnih mesecev osebe),
— 37 1-dnevnih misij v države.
Sklop 2: koordiniranje raziskav PPP o cenah gradnje za leti 2015 in 2016 – trajanje dela bo 29 mesecev. Skupni obseg dela za celotno obdobje naročila je ocenjen na:
— okrog 50 delovnih mesecev osebe,
— 6–7 pomožnih misij v države na leto.
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 29 (od oddaje naročila)

Informacije o sklopih

Št. sklopa: 1 Naziv: Koordiniranje raziskave PPP o cenah opreme za leto 2015
1)Kratek opis
Ta sklop zajema raziskavo, ki bo potekala v letu 2015. Priprave za to raziskavo se bodo začele v letu 2014, medtem ko bo preverjanje raziskave končano leta 2016.
Delo zajema raziskavo v vseh 37 sodelujočih državah.
2)Enotni besednjak javnih naročil

79330000 Statistične storitve

3)Količina ali obseg
Obdobje za izvedbo del bo 29 mesecev. Skupni obseg dela za celotno obdobje naročila je ocenjen na:
— okrog 50 delovnih mesecev osebe,
— 37 1-dnevnih misij v države.
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 29 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 2 Naziv: Koordiniranje raziskav PPP o cenah gradnje za leti 2015 in 2016
1)Kratek opis
Ta sklop zadeva raziskave, ki bodo potekale v 2015 in 2016. Delo zajema raziskave v vseh 37 sodelujočih državah.
2)Enotni besednjak javnih naročil

79330000 Statistične storitve

3)Količina ali obseg
Delo, ki bo potekalo v okviru tega razpisa, bo predmet 2 prekrivajočih se pogodb, ki pokrivata delovni obdobji po 29 mesecev: v okviru prve pogodbe bodo zajete dejavnosti v zvezi z raziskavo 2015, v okviru druge pogodbe (začetek med 1.7.2015 in 1.8.2015) pa dejavnosti v zvezi z raziskavo 2016.
Predvideni obseg dela za 1 pogodbo znaša:
— približno 25 delovnih mesecev osebe (tj. skupni obseg je okoli 50 delovnih mesecev osebe),
— 6–7 pomožnih misij v države na leto.
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 29 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
glej razpisne specifikacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
glej razpisne specifikacije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
glej razpisne specifikacije.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: glej razpisne specifikacije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: glej razpisne specifikacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov: glej razpisne specifikacije.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
glej razpisne specifikacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
ESTAT/C/2014/5.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: 15.5.2014 - 16:00
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.5.2014 - 16:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 12 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 6.6.2014 - 10:00

Kraj:

Eurostat, soba B4/444, zgradba Joseph Bech, rue Alphonse Weicker, 2721 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Pri tem odpiranju ponudb je lahko prisoten 1 pooblaščeni zastopnik vsakega ponudnika. Pisno dovoljenje, ki ga je podpisal ponudnik ali njegov pravilno pooblaščeni agent, mora biti predstavljeno predsedniku komisije za odpiranje.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije
Zagotovljen je elektronski dostop do razpisne dokumentacije, brez kakršne koli zahteve/registracije na internetnem naslovu, navedenem v točki I.1.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
17.3.2014