Usługi - 102935-2020

Wyświetl widok skrócony

03/03/2020    S44

Belgia-Bruksela: Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania wpisaniem do wykazu sprzedawców, którzy będą mogli składać oferty na zamówienia dotyczące analizy ekonomicznej w dziedzinie polityki handlowej

2020/S 044-102935

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania

 Część 1Instytucja zamawiająca

1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Trade, Directorate Trade Strategy and Analysis, Market Access Town: Bruxelles-Brussels Postal code: 1049 Country: BELGIA (BE)
E-mail: TRADE-CONTRACTS@ec.europa.eu
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): https://ec.europa.eu/trade/
Elektroniczny dostęp do informacji: https://ec.europa.eu/trade/
Elektroniczne składanie wniosków (URL): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5982
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: punkty kontaktowe podane powyżej.
Wnioski należy przesyłać na adres: punkty kontaktowe podane powyżej.
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej: Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności: Ogólne usługi publiczne
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
 Część 2Przedmiot zaproszenia do wyrażenia zainteresowania

II. 1) Tytuł zaproszenia do wyrażenia zainteresowania:
Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania wpisaniem do wykazu sprzedawców, którzy będą mogli składać oferty na zamówienia dotyczące analizy ekonomicznej w dziedzinie polityki handlowej
II.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Usługi
Numer kategorii usług: 27, pozostałe usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Praca będzie zwykle wykonywana w siedzibie wykonawcy. Jednakże w zależności od rodzaju świadczonych usług wykonawca może być poproszony o udział w spotkaniach z Komisją w jej siedzibie w Brukseli lub w innym miejscu w UE w obrębie jednostki oznaczonej kodem NUTS: BE 10
II.3) Opis dziedziny lub dziedzin objętych zaproszeniem do wyrażenia zainteresowania: Lista usługodawców jest tworzona w celu ułatwienia udzielania zamówień na badania i analizy w dziedzinie handlu, potencjalnego opracowania narzędzi analitycznych do celów polityki handlowej, przeprowadzenia badań sondażowych dotyczących polityki handlowej oraz uzyskania niezależnych recenzji naukowych.
II.4) Informacje o częściach:
Niniejsze zaproszenie do wyrażenia zainteresowania jest podzielone na części: tak
Można składać oferty na: 1 lub więcej części.
II.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Podwykonawstwo jest dopuszczalne: tak
Maksymalny udział: 75 %
Warunki podwykonawstwa:
Dopuszcza się podwykonawstwo, ale wykonawca przyjmie pełną odpowiedzialność wobec instytucji zamawiającej za wykonanie całego zamówienia. Szczegółowe warunki dotyczące podwykonawstwa zostaną określone w przyszłych zaproszeniach do składania wniosków.
II.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot: 79311400-1
Dodatkowy przedmiot: 79314000-8, 79300000-7, 79311410-4, 72212460
II.7) Informacje dodatkowe:
Lista usługodawców jest tworzona w celu ułatwienia udzielania zamówień na badania i analizy w dziedzinie handlu, potencjalnego opracowania narzędzi analitycznych do celów polityki handlowej, przeprowadzenia badań sondażowych dotyczących polityki handlowej oraz uzyskania niezależnych recenzji naukowych. Lista jest podzielona na części (zob. Załącznik B).
W przypadku gdy ma zostać zawarta umowa szczegółowa, instytucja zamawiająca zaprosi wszystkich dostawców/usługodawców/wykonawców z danych części do złożenia oferty (procedura 1-etapowa) lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie oferty (procedura 2-etapowa).
W przypadku procedury jednoetapowej instytucja zamawiająca prześle dostawcom/usługodawcom/wykonawcom specyfikację przetargową dotyczącą danego zamówienia. W przypadku procedury 2-etapowej instytucja zamawiająca prześle dostawcom/usługodawcom/wykonawcom tylko informację o przedmiocie zamówienia oraz kryteria wykluczenia i wyboru. Na drugim etapie wyłącznie usługodawcy spełniający te kryteria otrzymają specyfikację zamówienia i zostaną zaproszeni do składania ofert.
 Część 3Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia:
Uczestnictwo w procedurach przetargowych jest otwarte na równych warunkach dla wszystkich osób fizycznych i prawnych podlegających zakresowi traktatów. Dotyczy to wszystkich podmiotów prawnych zarejestrowanych w UE i wszystkich osób fizycznych zamieszkałych na stałe w UE. Uczestnictwo jest również otwarte dla wszystkich osób fizycznych i prawnych zarejestrowanych lub zamieszkałych na stałe w państwach trzecich, które zawarły z Unią Europejską porozumienie w dziedzinie zamówień publicznych, na warunkach przewidzianych w tym porozumieniu. Zasady dostępu do rynku nie obowiązują podwykonawców.
III.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Nie dotyczy
III.3) Kwalifikacje techniczne: Nie dotyczy
III.4) Kwalifikacje zawodowe: Nie dotyczy
 Część 4Procedura

IV.1) Rodzaj procedury: Ograniczona
IV.2) Podstawy wykluczenia:
Kandydaci zostaną wykluczeni z udziału w zamówieniu, jeżeli:
a) znajdują się w stanie upadłości lub zawiesili prowadzenie działalności gospodarczej, znajdują się pod zarządem przymusowym, zawarli ugodę z wierzycielami lub podjęli podobne środki, lub podlegają postępowaniu o takim charakterze, lub też znajdują się w analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych lub wykonawczych;
b) zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo dotyczące zasad etyki zawodowej;
c) są winni poważnego wykroczenia zawodowego;
d) nie wypełnili swoich obowiązków w zakresie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne lub podatków;
e) są winni dostarczenia nieprawdziwych informacji wymaganych przez departament zatwierdzający;
f) inne:
IV.3) Kryteria wyboru: Nie dotyczy
IV.4) Informacje administracyjne
IV.4.1) Numer referencyjny nadany sprawie: TRADE 2020 LoV
IV.4.2) Ważność listy, która powstanie w wyniku zaproszenia do wyrażenia zainteresowania: Lista będzie ważna przez okres 3 lat od dnia przesłania niniejszego ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.
Wnioski, które zostaną uwzględnione na tej liście, można składać w dowolnym czasie w okresie ważności tej listy, z wyjątkiem 3 ostatnich miesięcy tego okresu.
Ważność listy sporządzonej na podstawie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania:
IV.4.3) Termin składania wniosków: 2.12.2022, 23.59
IV.4.4) Języki, w których można składać wnioski: Dowolny język urzędowy UE
Języki urzędowe UE: Inne: Uwaga: Językiem roboczym będzie język angielski.
 Część 6Informacje uzupełniające

VI.1) Prezentacja i składanie wniosków:
Uwaga: składanie wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem portalu eTendering („Express interest” [Wyraź zainteresowanie]). Wnioski mogą składać podmioty gospodarcze prowadzące działalność w obszarach oznaczonych kodami CPV wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu (zob. informacje dotyczące danych części): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5982
Pytania należy kierować na piśmie wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej eTendering, korzystając z opcji „Create a question” (Utwórz pytanie) w zakładce „‘Questions and answers” (Pytania i odpowiedzi). Pytania można przesyłać w dowolnym czasie przed upływem ważności elektronicznego ogłoszenia, z wyjątkiem ostatnich 3 miesięcy przed upływem ważności list.
VI.2) Informacje dodatkowe:
Dane osobowe zawarte we wniosku lub związane z niniejszym zaproszeniem do wyrażenia zainteresowania muszą być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725. Takie dane będą przetwarzane przez administratora danych wyłącznie w celu sporządzenia i utrzymania listy sprzedawców.
Wykonawca lub inna osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych w związku z niniejszą listą, ma szczególne prawa jako osoba, której dotyczą dane zgodnie z Rozdziałem III (art. 14-25) rozporządzenia (UE) 2018/1725, w szczególności natomiast mają prawo do dostępu do danych, poprawiania lub usunięcia danych osobowych, lub, w stosownych przypadkach, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, lub prawo do przenoszenia danych.
Jeżeli wykonawca lub inna osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z niniejszą listą, ma pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, może osobiście zwrócić się do administratora danych. Osoby te mogą się także zwrócić do inspektora ochrony danych administratora danych. Przysługuje im także prawo do złożenia w każdej chwili skargi do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.
Administratorem danych jest kierownik działu DG TRADE A1 ds. Zasobów, Zasobów Ludzkich, Korespondencji Biznesowej i Planowania
Informacja dotycząca ochrony danych znajduje się pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/info/data-protection-public-procurementprocedures_en
Uwaga: lista sporządzona w wyniku niniejszego ogłoszenia zostanie wykorzystana wyłącznie w przypadku umów o usługi o wartości nie przekraczającej 139 000 EUR na umowę. Obejmuje to także zamówienia o niskiej wartości.
VI.3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 21.2.2020