Pomagajte nam izboljšati spletišče TED in izpolnite našo kratko anketo.

Storitve - 103030-2017

21/03/2017    S56    Evropsko računsko sodišče - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Konkurenčen postopek s pogajanji 

Luksemburg-Luxembourg: Izvajanje gostinskih storitev na Evropskem računskem sodišču

2017/S 056-103030

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče
Poštni naslov: 12, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU
Poštna številka: 1615
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: ECA Procurement Service
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46667

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.eca.europa.eu

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2272
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče
Poštni naslov: 12, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 1615
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Procurement Service
Telefon: +352 43981
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefaks: +352 4398-46946
Šifra NUTS: LU

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.eca.europa.eu

I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izvajanje gostinskih storitev na Evropskem računskem sodišču.

Referenčna številka dokumenta: CPN 597.
II.1.2)Glavna koda CPV
55500000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj je skleniti 2 okvirni pogodbi za:

— sklop 1: izvajanje gostinskih storitev na Evropskem računskem sodišču,

— sklop 2: izvajanje kvantitativnih in kvalitativnih pregledov gostinskih storitev na Evropskem računskem sodišču.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 4 560 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Izvajanje gostinskih storitev na Evropskem računskem sodišču

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
55330000
55510000
55511000
55523000
55520000
55500000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Evropsko računsko sodišče, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Izvajanje gostinskih storitev mora zajemati naslednje storitve:

(1) vodenje restavracije za osebje: restavracija za osebje se nahaja na 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, v pritličju stavbe K3. Restavracija ima približno 400 mest in v celoti opremljeno kuhinjo v kleti;

(2) vodenje 2 kavarn (K2 in K3), ki zagotavljata hitro postrežbo: kavarni v stavbah K2 in K3 imata po 68 in 80 sedežev. Poleg restavracije v stavbi K2 se nahaja pisarna. Ti 2 kavarni sta samopostrežni;

(3) vodenje modularne jedilnice za vodstvo (kosila, večerje, sprejemi), ki se nahaja na 6. nadstropju stavbe K3. Ta jedilnica se lahko razdeli in hkrati gosti do 3 kosila in 1 zabavo, tj. 170 udeležencev (stoječih) zabave ali bifeja in 120 udeležencev kosila ali večerje. Jedilnica za vodstvo v stavbi K3 ima v celoti opremljeno kuhinjo;

(4) zagotavljanje naslednjih povezanih storitev, pri katerih izvajalec nima nobenih izključnih pravic:

i. odmori za kavo, strežba kave v sejnih sobah in kavnih kotičkih;

ii. zakup in vzdrževanje kavnih avtomatov in hladilnikov vode, dostava pijač v pisarne članov, dostava in namestitev povezanega potrošnega blaga, kot so steklenice za ponovno polnjenje;

iii. avtomati (razdeljevalniki pijač, prigrizkov, sendvičev itd.);

iv. pomoč Sodišču z zagotavljanjem storitvenega osebja („chef de rang“, pomivalci posode in glavni kuhar) za sprejeme, ki jih organizira Sodišče.

Naročilo za sklop 1 je mešano naročilo, na podlagi katerega Sodišče izvajalcu zaupa vodenje raznih storitev v obliki koncesije („koncesijski del“ za storitve iz 1, 2 in 4, točka (iii)). Naročilo določa tudi pogoje za posebna naročila za zagotavljanje gostinskih storitev, ki jih lahko Sodišče dodeli izvajalcu v obliki naročilnic za obdobje trajanja naročila („del okvirnega naročila storitev“, storitve iz 3 in 4, točke (i), (ii) in (iv)).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.9)Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: splošni proračun EU.
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Izvajanje kvantitativnih in kvalitativnih pregledov gostinskih storitev na Evropskem računskem sodišču

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
55500000
55330000
79419000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Evropsko računsko sodišče, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Sodišče išče ponudnika storitev za pomoč pri njegovi nalogi spremljanja zadovoljivega izvajanja naročila gostinskih storitev (sklop 1).

„Izvajanje gostinskih storitev“ se nanaša na vodenje restavracije za osebje, 2 kavarn (K2 in K3), ki zagotavljata hitro postrežbo, jedilnice za vodstvo (kosila, večerje, sprejemi) za formalne gostinske storitve in dogodke.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 60 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.9)Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: splošni proračun EU.
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

kandidati morajo imeti pravno sposobnost za izvedbo naročila. Zahteva v smislu pravne sposobnosti je naslednja:

— kandidati morajo biti pooblaščeni za izvajanje poslovne dejavnosti v okviru tega razpisnega postopka.

Kandidati morajo v ta namen zagotoviti dokazilo, da jim nacionalna zakonodaja omogoča izvajanje naročila (vpis v trgovski register ali register poklicev, članstvo v specifični organizaciji, izrecno pooblastilo ali vpis v register DDV).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

kandidati morajo imeti zadostne vire in finančno sposobnost za izvedbo naročila. Zahteva v smislu poslovne in finančne sposobnosti je naslednja:

— sklopa 1 in 2: celotni povprečni letni promet ponudnika v zadnjih 3 poslovnih letih mora biti najmanj dvakrat večji od predvidene letne vrednosti.

Finančna in poslovna sposobnost kandidata bo ocenjena na podlagi bilanc stanja ali njihovih izvlečkov in izkazov poslovnega izida za zadnja 3 poslovna leta, skupaj s kopijami poročil upravnega odbora in zunanjih revizorjev, če so na voljo, za ta poslovna leta.

Če je iz določenega izjemnega razloga, ki ga naročnik sprejme za upravičenega, kandidat nezmožen zagotoviti zahtevana dokazila, bo lahko predložil dokazilo o svoji finančni sposobnosti na enega od načinov, ki je po mnenju naročnika ustrezen.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

kandidati morajo imeti zadostne tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo naročila. Zahteve v smislu tehnične in strokovne sposobnosti so naslednje:

Sklop 1:

(a) kandidati morajo imeti najmanj 3 leta ustreznih izkušenj s poslovno dejavnostjo iz sklopa 1 tega razpisnega postopka, kot opisano v tehničnih specifikacijah;

(b) kandidati morajo zagotoviti seznam 3 primerov podobnih naročil, izvedenih v zadnjih 3 letih, vsakega s prometom kandidata najmanj 500 000 EUR na leto/stranko. Gostinske storitve morajo vključevati masovne gostinske storitve ter storitve za prireditve in formalne priložnosti.

Vsaka referenca mora vsebovati naslednje podatke:

— ime stranke (javne ali zasebne),

— kratek opis zagotovljenih storitev (vrsta storitve, vrednost, datum izvedbe),

— izjave o zadovoljivi izvedbi, ki jih izdajo stranke, morajo biti priložene vsaki referenci;

(c) kandidati morajo predložiti dokazilo o sposobnostih in izkušnjah oseb, odgovornih za storitev, in oseb, ki jih zagotavljajo (1 vodja lokacije, 2 glavna kuharja in 1 slaščičar), ob upoštevanju zahtev iz točke 3.5.2 (del B specifikacij). Kandidati morajo v ta namen zagotoviti življenjepise vodje lokacije, obeh glavnih kuharjev in slaščičarja.

Sklop 2: kandidati morajo predložiti seznam 3 referenc od strank na področju kvantitativnih in kvalitativnih pregledov masovnih gostinskih storitev, ki izkazujejo najmanj 3 leta ustreznih izkušenj s poslovno dejavnostjo iz sklopa 2.

Vsaka referenca mora vsebovati naslednje podatke:

— ime stranke (javne ali zasebne),

— kratek opis zagotovljenih storitev (vrsta pregledov, vrednost, datum izvedbe),

— izjave o zadovoljivi izvedbi, ki jih izdajo stranke, morajo biti priložene vsaki referenci.

III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5)Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 18/04/2017
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija je na voljo le na spletnem mestu „Ted-eTendering“. Dodatne informacije bodo objavljene na spletnem mestu „Ted-eTendering“. To spletno mesto se bo redno posodabljalo; za preverjanje posodobitev in sprememb v razpisnem postopku so odgovorni kandidati/ponudniki.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
Telefon: +33 388172313

Internetni naslov: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče, Procurement Service
Poštni naslov: 12, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 1615
Država: Luksemburg
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46955

Internetni naslov: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
09/03/2017