Dostawy - 103598-2017

21/03/2017    S56    - - Dostawy - Profilu Nabywcy - Nie dotyczy 

Polska-Opole: Wyroby diagnostyczne

2017/S 056-103598

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Niniejsze ogłoszenie odnosi się do następującej publikacji: Wstępne ogłoszenie informacyjne

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
ul. Kośnego 55
Opole
45-372
Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Olszowska
Tel.: +48 774413808
E-mail: zamowienia@rckik-opole.com.pl
Faks: +48 774410821
Kod NUTS: PL522

Adresy internetowe:

Główny adres: www.rckik-opole.com.pl

Adres profilu nabywcy: www.rckik-opole.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.rckik-opole.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa testów do badania markerów patogenów przenoszonych drogą krwi wraz z dzierżawą kompletu aparatury niezbędnej do automatycznego wykonywania badań za pomocą przedmiotowych rodzajów testów.

Numer referencyjny: ZP 3/2017
II.1.2)Główny kod CPV
33124130
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33124130
33124100 - PA02
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL522
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Kośnego 55, 45-372 Opole.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa testów do badania markerów wirusologicznych przenoszonych drogą krwi oraz kiły tj. testy wirusologiczne: HBsAg z testami potwierdzenia, testy wirusologiczne anty-HCV, testy wirusologiczne anty-HIV 1/2 oraz testy kiłowe w kierunku wykrycia przeciwciał przeciwko Treponema pallidum i materiały zużywalne, kalibracyjne, kontrolne wraz z dzierżawą kompletnej aparatury niezbędnej do wykonywania badań za pomocą przedmiotowych rodzajów testów dla liczby: 130 000 donacji na okres 48 miesięcy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/03/2017