Usługi - 103666-2017

21/03/2017    S56    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Szczecin: Usługi odśnieżania

2017/S 056-103666

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
ul. Klonowica 5
Szczecin
71-241
Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Izdebski
Tel.: +48 914800520
E-mail: sizdebski@zditm.szczecin.pl
Faks: +48 914393003
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zditm.szczecin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zditm.szczecin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zimowe oczyszczanie miasta Szczecin.

II.1.2)Główny kod CPV
90620000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe oczyszczanie miasta Szczecina z podziałem na lewobrzeże i prawobrzeże Szczecina.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CZEŚĆ I – LEWOBRZEŻE SZCZECINA

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Szczecin.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Mechaniczne usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz likwidowanie gołoledzi z ulic, placów, zatok i pętli autobusowych, przy użyciu sprzętu i dozwolonych prawem środków chemicznych i uszorstniających

2) Ręczne usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz likwidowanie gołoledzi z chodników

3) Mechaniczne usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz likwidowanie gołoledzi z chodników, dróg rowerowych

4) Usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz likwidowanie gołoledzi z mostów, wiaduktów i kładek o łącznej powierzchni

5) Usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz likwidowanie gołoledzi (do posypywania należy użyć piasek) z chodników przyległych do parków, zieleńców i skwerów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CZEŚĆ II – PRAWOBRZEŻE SZCZECINA

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
II.2.4)Opis zamówienia:

1) Mechaniczne usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz likwidowanie gołoledzi z ulic, placów, zatok i pętli autobusowych, przy użyciu sprzętu i dozwolonych prawem środków chemicznych i uszorstniających (wykaz ulic zimowego utrzymania w I, II i III kolejności odśnieżania i likwidowania gołoledzi).

2) Ręczne usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz likwidowanie gołoledzi z chodników, dróg rowerowych

3) Usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz likwidowanie gołoledzi z mostów, wiaduktów, kładek i schodów

4) Rozstawienie i utrzymanie skrzynek na piasek.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Załadunek i wywóz śniegu z chodników, parkingów i jezdni na terenie miasta Szczecin

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
II.2.4)Opis zamówienia:

Załadunek śniegu będzie się odbywał za pomocą ładowarki lub koparko-ładowarki na samochody ciężarowe samowyładowcze i wywożony na teren wskazany przez Zamawiającego. Prace będą wykonywane zgodnie ze zleceniem Zamawiającego (nie wyłączając godzin nocnych). W przypadku pozostania śniegu na chodniku, parkingu lub jezdni, w ilości niemożliwej do załadowania przez ładowarkę lub koparko-ładowarkę, należy załadować go ręcznie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usuwanie lodu przy pomocy sprzętu budowlanego z jezdni nie objętych w stałym zimowym oczyszczaniu oraz na skutek wycieków wód".

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
II.2.4)Opis zamówienia:

Usuwanie lodu będzie się odbywać za pomocą ładowarki lub koparko-ładowarki na samochody ciężarowe samowyładowcze i wywożony na teren wskazany przez Zamawiającego. Prace będą wykonywane zgodnie ze zleceniem Zamawiającego (nie wyłączając godzin nocnych).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oczyszczanie miejsc parkingowych znajdujących się na jezdni w SPP na terenie miasta Szczecin”.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL424
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Oczyszczanie będzie się odbywało w taki sposób aby usunąć zalegający śnieg z miejsc parkingowych poprzez tworzenie pryzm.

2. Pryzmy muszą być tworzone w taki sposób aby nie zajmowały miejsc parkingowych częściej niż co 7 miejsce parkingowe. Szerokość pryzmy nie powinna być mniejsza niż 3,5 m oraz wyższa niż 1,2 m. Dopuszcza się tworzenie pryzm na polach martwych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/09/2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/03/2017