W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 104172-2021

02/03/2021    S42

Węgry-Budapeszt: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2021/S 042-104172

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 247-609590)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Krajowy numer identyfikacyjny: EKRSZ_46282392
Adres pocztowy: Pap Károly utca 4–6.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU Magyarország
Kod pocztowy: 1139
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Módos István ügyvezető igazgató
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Tel.: +36 12390420
Faks: +36 12390420
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nfp.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.nfp.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Krajowy numer identyfikacyjny: EKRSZ_99110851
Adres pocztowy: Sárberek Egyéb 100
Miejscowość: Tatabánya
Kod NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Kod pocztowy: 2800
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Nagy Zoltán
E-mail: nagy.zoltan@edvrt.hu
Tel.: +36 34311766
Faks: +36 34311595
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.edv.hu
Adres profilu nabywcy: https://www.edv.hu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Tatabánya B projekt-ivóvíz távvezeték terv&kivit

Numer referencyjny: EKR001325492020
II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Vállalkozási szerződés keretében Tatabánya XIV/A vízakna és Tatabánya Karsztakna medence közötti meglévő expressz vezeték kiváltásának és Tatabánya Karsztakna medence és a Tata Kálvária dombi víztorony közötti vezeték kiváltásának tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC sárga könyv feltételei szerint

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 247-609590

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Zamiast:
Data: 02/03/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 16/03/2021
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Bontás dátuma
Zamiast:
Data: 02/03/2021
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 16/03/2021
Czas lokalny: 16:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: