W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 104702-2015

Wyświetl widok skrócony

26/03/2015    S60    Komisja Europejska - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Luksemburg-Luksemburg: Analiza kosztów i korzyści oraz potencjału do zmniejszenia obciążeń administracyjnych w odniesieniu do opcji przeprojektowania systemu Intrastat

2015/S 060-104702

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Eurostat
Adres pocztowy: rue Alcide de Gasperi
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2920
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Maria Helena Figueira, dyrektor Dyrekcji G — Globalna Statystyka Przedsiębiorstw
E-mail: estat-directorate-g-call-for-tenders@ec.europa.eu
Faks: +352 4301-32600

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/eurostat

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=759

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Oficjalna nazwa: Eurostat, Dyrekcja G — Globalna Statystyka Przedsiębiorstw, Dział G1: Statystyka Przedsiębiorstw — Koordynacja i Rejestry (Komórka ds. Finansowych Dyrekcji G)
Adres pocztowy: BECH B4/310, budynek im. Jeana Monneta, rue Alcide de Gasperi
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2920
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Maria Helena Figueira
E-mail: estat-directorate-g-call-for-tenders@ec.europa.eu
Faks: +352 4301-32600
Adres internetowy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=759

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Eurostat, Dział A.5
Adres pocztowy: (CAD) BECH F2/907, budynek im. Jeana Monneta, wejście główne, rue Albert Wehrer
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2920
Państwo: Luksemburg

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: statystyka.
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Analiza kosztów i korzyści oraz potencjału do zmniejszenia obciążeń administracyjnych w odniesieniu do opcji przeprojektowania systemu Intrastat
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 10: Usługi badania rynku i opinii publicznej
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: siedziba wykonawcy.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Ogólnym celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zapewnienie Eurostatowi wsparcia w realizacji następujących zadań:
— ocena zmniejszenia obciążeń administracyjnych,
— analiza kosztów i korzyści,
— sprawozdawczość wyników projektu w kontekście przeprojektowania systemu Intrastat.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79330000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość zamówienia szacuje się na 330 osobodni w łącznym okresie 9 miesięcy.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zob. specyfikacja przetargowa pod poniższym adresem:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=759

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zob. specyfikacja przetargowa pod poniższym adresem:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=759

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zob. specyfikacja przetargowa pod poniższym adresem:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=759

III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. specyfikacja przetargowa pod poniższym adresem:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=759

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. specyfikacja przetargowa pod poniższym adresem:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=759

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
zob. specyfikacja przetargowa pod poniższym adresem:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=759

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ESTAT/G/2015/004.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 1.6.2015 - 16:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.6.2015 - 16:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 12 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 18.6.2015 - 10:00

Miejscowość:

Komisja Europejska, Eurostat, sala B4/444, budynek im. Josepha Becha, 5, rue Alphonse Weicker, 2721 Luksemburg (Kirchberg), LUKSEMBURG.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: w sesji otwarcia ofert może uczestniczyć 1 upoważniony przedstawiciel każdego oferenta. Przedstawiciel oferenta musi okazać przewodniczącemu komisji przetargowej pisemne upoważnienie podpisane przez oferenta lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona do pobrania pod adresem wskazanym w pkt I.1. Witryna internetowa będzie regularnie aktualizowana, a oferenci są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami i zmianami w trakcie procedury przetargowej.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: uwagi dotyczące procedury udzielania zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

Odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.4.1, można złożyć w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o decyzji o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.3.2015