Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 10481-2015

Wyświetl widok skrócony

14/01/2015    S9

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

2015/S 009-010481

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, 31-157 Kraków, pl. Matejki 12
Osoba do kontaktów: Dariusz Białek
E-mail: dariusz.bialek@plk-sa.pl
Tel.: +48 123933455
Faks: +48 123931562

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.plk-sa.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego, w której Skarb Państwa posiada 50 % akcji spółki
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: obsługa sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Budowa łącznicy kolejowej wraz z przystankiem osobowym w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina – Żywiec i nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie

Kod NUTS PL21 Małopolskie

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym dla realizacji robót budowlanych, w układzie wielobranżowym składa się:
— projektów budowlanych wraz z wykonaniem map do celów projektowych i uzupełniających badań geotechnicznych, uzyskaniem wszystkich niezbędnych warunków technicznych przyłączenia do sieci (dla właściwych branż), uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym ostatecznych decyzji lokalizacyjnych i ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę,
— projektów wykonawczych,
b) Wykonanie robót budowlanych, w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentację projektową, z obsługą geodezyjną i geotechniczną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych robót, w tym w szczególności
— roboty pomiarowe i wyniesienie w terenie osnowy geodezyjnej,
— roboty ziemne, torowe i odwodnieniowe,
— roboty w zakresie sieci trakcyjnej,
— roboty w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk),
— roboty w zakresie urządzeń i systemów telekomunikacyjnych,
— roboty w zakresie urządzeń i układów elektroenergetyki do 1 kV,
— roboty w zakresie obiektów inżynieryjnych,
— roboty w zakresie peronów,
— wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu, w tym dróg, ogrodzenia, ciągów pieszych, oświetlenia terenu oraz zieleni,
— przebudowę przejazdów,
— zabezpieczenie środowiska przed niekorzystnym wpływem robót i eksploatacji linii,
— roboty w zakresie budowy i remontu obiektów budowlanych.
wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, a także uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwoleń na użytkowanie dla zrealizowanych obiektów.
c) Uzyskanie oceny zgodności każdego podsystemu objętego zakresem zamówienia (certyfikacja).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz w załącznikach do PFU.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 34 507 840,36 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Całkowita cena brutto. Waga 95
2. Okres gwarancji. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IREZA3c-216-05/2014; 9090/IRO3K10/001632/14/W
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 183-322243 z dnia 24.9.2014

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 195-343700 z dnia 10.10.2014

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 206-363925 z dnia 25.10.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 11
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Konsorcjum firm, Lider: Skanska S.A.
Adres pocztowy: ul. Gen. J. Zajączka 9
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-518

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 46 870 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 34 507 840,36 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności i na warunkach określonych w Tomie II SIWZ.
3. W każdym przypadku kiedy w SIWZ powoływane są Polskie Normy, należy je uznać za przykładowe i Zamawiający dopuszcza stosowanie europejskich Norm Zharmonizowanych zgodnie z art. 30, ust. 1 Pzp.
4. Tam, gdzie w SIWZ lub jej częściach czy załącznikach, zostało wskazane pochodzenie (marka, Znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, urządzeń lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, urządzeń lub
rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót, oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.1.2015