Usługi - 105052-2016

26/03/2016    S61    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

2016/S 061-105052

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Prokuratura Okręgowa w Łodzi
ul. Kilińskiego nr 152
Osoba do kontaktów: Przemysław Pospiszył
90-322 Łódź
Polska
Tel.: +48 426768691
E-mail: bud.adm@lodz.po.gov.pl
Faks: +48 426768693

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.lodz.po.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa niepriorytetowa „Monitorowanie systemów alarmowych w wyznaczonych obiektach Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 23: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu (nadajnik) wraz z reakcją grupy interwencyjnej w 9 wyznaczonych obiektach zamawiającego:
1. Prokuratura Rejonowa Łódź – Bałuty, ul. Ciesielska 7,
2. Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna, ul. Sieradzka 11 a,
3. Prokuratura Rejonowa w Zgierzu, ul. Łódzka 20,
4. . Prokuratura Rejonowa w Łęczycy ,ul. M. Konopnickiej 16,
5. . Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach, ul. Gałeckiego 4,
6. . Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 17,
7. . Prokuratura Rejonowa w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 9,
8. Prokuratura Rejonowa w Pabianicach, ul. Warszawska 39,
9. Prokuratura Rejonowa w Łowiczu, ul. Kaliska 1/3.
Patrolowanie obiektów i mienia przez grupy patrolowe, w 10 wyznaczonych obiektach Zamawiającego:
1. Prokuratura Rejonowa Łódź – Bałuty, ul. Ciesielska 7,
2. Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna, ul. Sieradzka 11 a,
3. Prokuratura Rejonowa w Zgierzu, ul. Łódzka 20,
4. Prokuratura Rejonowa w Łęczycy ,ul. M. Konopnickiej 16,
5. Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach, ul. Gałeckiego 4,
6. Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 17,
7. Prokuratura Rejonowa w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 9,
8. Prokuratura Rejonowa w Pabianicach, ul. Warszawska 39,
9. Prokuratura Rejonowa w Łowiczu, ul. Kaliska 1/3,
10. Prokuratura Rejonowa w Kutnie, ul. Staszica 3.

Kod NUTS PL113,PL11,PL1

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
5.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług monitorowania systemów alarmowych w wyznaczonych obiektach Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych, szczegółowo określonych w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
5.2. Usługa monitorowania, obejmuje:
A) monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu (nadajnik) wraz z reakcją grupy interwencyjnej w 9 wyznaczonych obiektach Zamawiającego,
B) patrolowanie obiektów, przez grupy patrolowe w 10 wyznaczonych obiektach Zamawiającego
przez obiekty Zamawiającego należy rozumieć budynki Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jednostek organizacyjnych,
przez ochronę mienia należy rozumieć działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu jak również przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń, a także niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79700000, 79711000, 79715000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług monitorowania systemów alarmowych w wyznaczonych budynkach Zamawiającego, szczegółowo określonych w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ tj.:
1.1.Usługa monitorowania obejmuje:
A) monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu (nadajnik) wraz z reakcją grupy interwencyjnej w 9 wyznaczonych obiektach Zamawiającego,
B) patrolowanie obiektów, przez grupy patrolowe w 10 wyznaczonych obiektach Zamawiającego.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 331 550,79 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 30.4.2016. Zakończenie 30.4.2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagania dotyczące wadium.
7.1.Wykonawca, pod rygorem nieważności oferty, przed upływem terminu składania ofert wnosi wadium w wysokości:
26 000 PLN ( dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100)
Brak wniesienia wadium w tym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
7.2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, w:
7.2.1. pieniądzu;
7.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenia kasy są zawsze poręczeniami pieniężnymi,
7.2.3. gwarancjach bankowych;
7.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
7.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014. 1804 j. t.)
7.3. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Prokuratura Okręgowa w Łodzi Nr rachunku: 93 1010 1371 0004 9113 9120 0000 z podaniem w tytule wpłaty numeru sprawy – postępowania: PO III Zp 2300.10.2016.
7.4. Dowód przelewu bankowego wadium wniesionego w pieniądzu należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7.5. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, a pozwalający Zamawiającemu na jego zwrot bez konieczności naruszania trwale zespolonych składników oferty.
7.6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej:
7.6.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców działających jako konsorcjum, każdego z członków konsorcjum), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego – Prokuratura Okręgowa w Łodzi ), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazania ich siedzib,
7.6.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją,
7.6.3. kwotę wadium,
7.6.4. termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą,
7.6.5. zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo i nieodwołalnie na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, gdy Wykonawca:
— w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp., pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp., lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp., co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
— którego ofertę wybrano, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7.7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań punktu 7.6.SIWZ.
7.8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.
7.9. W ofercie należy wskazać numer rachunku, na który Zamawiający dokona przelewu wadium w przypadku jego zwolnienia.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 21 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
4. Faktury wystawiane będą w etapach miesięcznych, każdorazowo po wykonaniu usługi w danym miesiącu na:
Prokuraturę Okręgową w Łodzi, ul. Kilińskiego 152, 90-322 Łódź.
5. W przypadku rozpoczęcia usługi w innym dniu niż 1 dnia danego miesiąca wynagrodzenie ryczałtowe obliczone będzie proporcjonalnie do ilości dni w danym miesiącu (ilość przepracowanych dni x wynagrodzenie miesięczne/liczba dni w miesiącu).
Powyższe zasady rozliczenia wynagrodzenia obowiązują także w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy w trakcie miesiąca kalendarzowego.
6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania mowy w przypadku zmiany:
— stawki podatku VAT,
— minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3 – 5 ustawy z 10.10.2002 (Dz.U. z 2015. 2008 t.j.)
— zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
— jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów,
8. Zamawiający przewiduje waloryzację ceny w układzie rocznym, poczynając od 1.5.2017, na podstawie publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w odniesieniu do ustalonego wynagrodzenia umownego.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
10. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem VAT.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
8.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( spółka cywilna / konsorcja ) spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 8.2.1. – 8.2.5. oceniane będzie łącznie.
8.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
8.5. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „ spełnia – nie spełnia ” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę wyszczególnionych w rozdziale 9 SIWZ.
8.6. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociaż jednego warunku, po uwzględnieniu okoliczności o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp., skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.9.6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 8.3. i pkt 9.2. SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem ).
9.6.3.Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawidłowości.
9.6.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie, wymienione pkt 9.1.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;
b) dokumenty, wymienione pkt 9.1.2.-9.1.4. składa dowolny Wykonawca/ dowolni Wykonawcy wskazujący spełnienie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę;
c) oświadczenie, wymienione w pkt 9.3.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 9.3.2. – 9.3.7., albo odpowiadające im określone w pkt 9.5.1. i 9.5.2., powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;
d) lista lub informacja, o której mowa w pkt 9.4.1. powinna być złożona przez każdego Wykonawcę;
e) oświadczenie wymienione w pkt 9.3.1.a składa każdy podmiot na zasoby, którego Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., a który to podmiot będzie brał udział w realizacji części zamówienia.”.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis zamieszczony został w pkt 8.2. oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
8.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:
8.2.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Wykonawca musi posiadać ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014.1099 t. j.).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.8.2.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zamówienia ( w ramach odrębnych umów zakończonych lub będących w trakcie realizacji ) polegające na świadczeniu usługi monitorowaniu systemu włamania i /lub napadu ( nadajnik ) wraz z reakcją grupy interwencyjnej do obiektu, w których:
usługi w ramach każdego z zamówień świadczone były nieprzerwalnie przez okres minimum 12 miesięcy,
a zrealizowana wartość każdego zamówienia ( umowy ) z zakresu świadczenia usługi monitorowania systemu sygnalizacji włamania i /lub napadu ( nadajnik ) wraz z reakcją grupy interwencyjnej wynosi minimum – 100 000 PLN brutto (sto tysięcy złotych )
Ważne:
1. W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość usługi zrealizowanej przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.
3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie:
średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
8.2.4 Potencjał kadrowy
Wykonawca musi wykazać osobę/y, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
— legitymujące się kwalifikacjami i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną jej/im powierzone. Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:
— osoba proponowana do pełnienia funkcji: koordynator ochrony – osoba sprawująca bezpośredni nadzór:
— wymagana liczba osób: 1,
— minimalne kwalifikacje: uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej tj. posiada aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji,
— minimalne doświadczenie: osoba wskazana do pełnienia funkcji koordynatora musi posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie w koordynacji pracy osób wykonujących usługę stałej lub doraźnej ochrony mienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.
9. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu.
9.1. W celu oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp., których opis sposobu dokonywania oceny został zamieszczony w punkcie 8 niniejszej specyfikacji i na potrzeby zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia, należy pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 2 pkt 4) ustawy Pzp. – złożyć następujące oświadczenia i dokumenty
9.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnego z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
9.1.2. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014.1099 t. j.);
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
9.1.3. wykaz wykonanych lub wykonywanych, usług, o których mowa w pkt 8.2.2. w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podanie ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, iż przedmiotowe usługi zostały wykonane należycie – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ oraz dowody potwierdzające, że usługi opisane w pkt 8.2.2. SIWZ są wykonane/ wykonywane należycie;
1) Dowodami, o których mowa powyżej są:1.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; poświadczenie zawiera wskazanie wartości, przedmiotu, daty wykonania usługi oraz informację o jej należytym wykonaniu;
1.2. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wykonanie usług należycie – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie 1.1.;
1.3. W sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.
9.1.4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tym osobami – w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 8.2.4.- według wzoru stanowiącego Załącznika Nr 4 do SIWZ.
9.2. Informacje dla Wykonawców polegających na potencjale innych podmiotów.
9.2.1. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu oraz na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp., zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia.
— zgodnie z wzorem Załącznika Nr 5 do SIWZ
Jeżeli Wykonawca wykazujący spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 Pzp., i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 8.2., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda w odniesieniu do tych podmiotów, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
9.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, należy- pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4) – złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
9.3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp.- wg wzoru Załącznika Nr 6 do SIWZ.
9.3.1.a.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp., w odniesieniu do podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega wskazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust.1 Pzp., a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia.
9.3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.3.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
9.3.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9.3.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9.3.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.3.6.a Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
9.3.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp., należy – pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24b ust 3 ustawy Pzp. – złożyć następujący dokument:
9.4.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp., albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.- wg. wzoru Załącznika Nr 7 do SIWZ.
9.5. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9.5.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 9.3.2. – 9.3.4. i 9.3.7.w niniejszym rozdziale – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) pkt 9.3.5. oraz w pkt. 9.3.6. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4,8,10 i 11 ustawy Pzp.;
9.5.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 9.5.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
9.5.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.5.1.1. litera a) i c) oraz pkt 9.5.1.2) lub zastępuje je dokument o którym mowa w pkt 9.5.2. niniejszego rozdziału, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt 9.1.1.1) litera b), lub zastępujący go dokument o którym mowa w pkt 9.5.2. niniejszego rozdziału, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
9.5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 8.2.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Wiedza i doświadczenie. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
POIIIZp2300.10.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 038-062111 z dnia 24.2.2016

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 249-455277 z dnia 24.12.2015

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.4.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 12.4.2016 - 10:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 18.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
18.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
18.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uwzględniając odwołanie.
18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego przed upływem tego terminu.
18.4. Terminy wniesienia odwołania:
18.4.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp. albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
18.4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
18.4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.18.4.1. i 18.4.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
18.6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
18.6.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
18.6.2. sześć miesięcy od dnia zawarcia umowy, Jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
18.7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
18.8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo Pocztowe Dz.U. poz.1529 jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.3.2016