Servicii - 105057-2017

22/03/2017    S57

Franţa-Paris: Servicii medicale

2017/S 057-105057

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe
Adresă: 103 rue de Grenelle
Localitate: Paris
Cod NUTS: FR101 Paris
Cod poștal: 75007
Țară: Franţa
Persoană de contact: Procurement
E-mail: procurement@esma.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.esma.europa.eu/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2301
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Afaceri economice și financiare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii medicale.

Număr de referinţă: PROC/2017/01.
II.1.2)Cod CPV principal
85000000 Servicii de sănătate şi servicii de asistenţă socială
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

ESMA, ISS și GSA intenționează să încheie un contract-cadru care are ca obiect înființarea serviciilor unui centru medical și ale unui medic specialist în medicina muncii. Centrul medical va pune la dispoziție serviciile medicale necesare pentru recrutare și controalele medicale anuale preventive ale personalului. Medicul specialist în medicina muncii va presta serviciile medicale necesare pentru a îndeplini cerințele aplicabile în materie de supraveghere sanitară a personalului. Toate aceste servicii sunt supuse Statutului funcționarilor Uniunii Europene și altor normele aplicabile ale Uniunii Europene.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 700 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Centru de diagnostic medical pentru analizele și testele medicale necesare pentru recrutare și controalele medicale anuale preventive ale personalului

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: FR FRANCE
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Următoarea listă de sarcini este indicativă și nu exhaustivă. În cadrul acestui lot, centrul medical poate gestiona:

— controalele medicale înainte de angajare;

— controalele medicale anuale preventive.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 550 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Posibilitate de reînnoire de 3 ori în aceleași condiții (durată maximă: 4 ani).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Prestare de servicii de către un medic specializat în medicina muncii

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85000000 Servicii de sănătate şi servicii de asistenţă socială
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: FR FRANCE
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Următoarea listă de sarcini este indicativă și nu exhaustivă. În cadrul acestui lot, medicul specializat în medicina muncii ar putea:

— emite certificate de aptitudine pentru controalele medicale înainte de angajare;

— efectua controalele medicale anuale preventive;

— evalua sănătatea și securitatea la locul muncă;

— îndeplini cerințele și nevoile specifice aplicabile vaccinărilor;

— participa la eventualele comisii de invaliditate;

— acorda consiliere și verifica absențele medicale.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 150 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Posibilitate de reînnoire de 3 ori în aceleași condiții (durată maximă: 4 ani).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură competitivă cu negociere
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.5)Informaţii privind negocierea
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor iniţiale fără a desfăşura negocieri
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 17/05/2017
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Țară: Luxemburg
Adresă internet: www.curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamanților sau, în lipsa acesteia, de la data la care aceștia au luat cunoștință de actul respectiv. O plângere adresată Ombudsmanului European nu suspendă această perioadă și nu deschide o nouă perioadă pentru utilizarea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Bureau des marchés
Adresă: 103 rue de Grenelle
Localitate: Paris
Cod poștal: 75007
Țară: Franţa
E-mail: procurement@esma.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/03/2017