Usługi - 105185-2022

28/02/2022    S41

Francja-Paryż: Doradztwo w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych

2022/S 041-105185

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 014-031036)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Adres pocztowy: 201-203 rue de Bercy
Miejscowość: Paris
Kod NUTS: FR101 Paris
Kod pocztowy: 75012
Państwo: Francja
E-mail: procurement@esma.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.esma.europa.eu/page/procurement
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
Adres pocztowy: Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin
Miejscowość: Paris La Défense
Kod NUTS: FR10 Ile-de-France
Kod pocztowy: 92927
Państwo: Francja
E-mail: procurement@eba.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eba.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)
Adres pocztowy: 120 rue Marc Lefrancq, BP 20932
Miejscowość: Valenciennes
Kod NUTS: FRE11 Nord
Kod pocztowy: 59307
Państwo: Francja
E-mail: procurement@era.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.era.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Adres pocztowy: Westhafenplatz 1
Miejscowość: Frankfurt am Main
Kod NUTS: DE Deutschland
Kod pocztowy: 60327
Państwo: Niemcy
E-mail: procurement@eiopa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eiopa.europa.eu/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Doradztwo w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Numer referencyjny: PROC/2021/12
II.1.2)Główny kod CPV
72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Instytucje zamawiające pragną podpisać wielokrotne umowy ramowe w systemie kaskadowym o usługi doradcze w dziedzinie ICT, opisane w specyfikacji przetargowej i załącznikach do niej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/02/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 014-031036

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 07/03/2022
Czas lokalny: 23:59
Powinno być:
Data: 14/03/2022
Czas lokalny: 23:59
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/03/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 15/03/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: