Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 106400-2014

Prikaži skrčeni pogled

29/03/2014    S63

Belgija-Bruselj: Družbene inovacije v Evropi

2014/S 063-106400

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo
Poštni naslov: avenue d'Auderghem 45
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=423
V roke: g. Carlo Pettinelli, direktor
E-pošta: entr-innovation-policy-for-growth@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=423

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo
Poštni naslov: Javni razpis 390/PP/ENT/SUBDEL/14/7885, avenue d'Auderghem 45, BREY 06/59
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Inovacijska politika za Enoto za rast

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Družbene inovacije v Evropi
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 8: Raziskovalne in razvojne storitve
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Naloge se bodo izvajale v prostorih izvajalca ali v katerih koli drugih prostorih, navedenih v ponudbi, z izjemo prostorov Komisije.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Izvajalec bo pomagal Komisiji pri zagotavljanju vsebine na vozlišču družbenih inovacij v Evropi (SIE), razširjanju skupnosti okrog le-tega, promoviranju družbenih inovacij pri vseh ustreznih deležnikih, delitvi znanja in podpori novih pristopov, pospeševanju čezmejnega sodelovanja in zagotavljanju dokazov o koristih družbenih inovacij. Cilj bo zagotavljanje razširitve izvedenega dela od sprožitve pobude marca 2011.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

73300000 Načrtovanje in izvedba raziskav in razvoja

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Največ 300 000 EUR.
Ocenjena vrednost brez DDV: 300 000 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Glej specifikacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Glej specifikacije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Glej specifikacije.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glej specifikacije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glej specifikacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov: Glej specifikacije.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Glej specifikacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Glej specifikacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
„Javni razpis št. 390/PP/ENT/SUBDEL/14/7885“.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
7.5.2014
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 14.5.2014 - 14:00

Kraj:

GD za podjetništvo in industrijo, avenue d'Auderghem 45, Bruselj, BELGIJA (stavba Breydel, soba 06/006).

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Pri odpiranju ponudb je lahko navzoč en pooblaščeni predstavnik na ponudnika. Podjetja, ki želijo sodelovati, morajo svojo namero sporočiti najmanj 48 ur vnaprej.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Navedite sklic na projekte in/ali programe: Okvirni program za raziskave in inovacije, Obzorje 2020 (delovni program 2014–2015 za „Vodilni položaj pri omogočanju in industrijskih tehnologijah/informacijskih in komunikacijskih tehnologijah“).
VI.3)Dodatne informacije
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: ecj.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
19.3.2014