29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 106494-2021

03/03/2021    S43

Grecja-Istiaia: Roboty w zakresie ścieków

2021/S 043-106494

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dimos Istiaias - Aidipsoy
Adres pocztowy: 28is Oktobrioy 26
Miejscowość: Istiaia
Kod NUTS: EL642 Εύβοια / Evvoia
Kod pocztowy: 342 00
Państwo: Grecja
Osoba do kontaktów: Antonios Gremmenas
E-mail: info@dimosistiaiasaidipsou.gr
Tel.: +30 2226350010/55
Faks: +30 2226350009
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dimosistiaiasaidipsou.gr
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.eprocurement.gov.gr/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Σύμβαση έργου: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας — Β’ φάση», υποέργο 1: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας και αγωγός διάθεσης».

II.1.2)Główny kod CPV
45232420 Roboty w zakresie ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Σύμβαση έργου: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας — Β’ φάση», υποέργο 1: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας και αγωγός διάθεσης», με προϋπολογισμό: 13 561 500,00 EUR (χωρίς ΦΠΑ) σε εργασίες κατηγορίας υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 13 561 500.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232431 Przepompownie wody odpadowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: EL642 Εύβοια / Evvoia
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Τα όρια του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού.

II.2.4)Opis zamówienia:

Σύμβαση έργου: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας — Β’ φάση», υποέργο 1: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας και αγωγός διάθεσης»

Με προϋπολογισμό: 13 561 500,00 EUR (χωρίς ΦΠΑ) σε εργασίες κατηγορίας υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών. Το έργο αφορά:

α) σε δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκους 29.214,9μ., 728 φρεάτια επίσκεψης, 7 αντλιοστάσια και τις διακλαδώσεις για τις συνδέσεις των κατοικιών·

β) στο έργο του αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, που αποτελείται από:

αντλιοστάσιο, χερσαίο τμήμα μήκους 1.900 μ αποτελούμενο από δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό διαμέτρων 2xΦ400, φρεάτιο σύνδεσης με τον υποθαλάσσιο αγωγό, αγωγό μήκους 427μ. (χερσαίο τμήμα 27μ. και υποθαλάσσιο 400μ.) διαμέτρου Φ450, διαχυτήρα μήκους 60 μ. διαμέτρων Φ355-Φ250, σε βάθος τοποθέτησης -25 μ.·

γ) σε επιθεώρηση και έλεγχο του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκους 10.161,20m, που έχει κατασκευασθεί σε προηγούμενη προγραμματική περίοδο, επισκευή τυχόν φθορών, και ό,τι άλλο απαιτείται (απόφραξη, κατασκευή φρεατίων κ.λπ.), προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέργεια και λειτουργικότητα με τα παραδοτέα της παρούσης Πράξης (ειδικός όρος 3 της πράξης ένταξης).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 561 500.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρ. Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020» (συγχρηματοδότηση Ε.Τ.Π.Α.), με κωδικό Ο.Π.Σ. 5008966 (κωδικός ενάριθμου Σ.Α. Πράξης 2018ΣΕ27510009), επιλέξιμη προϋπολογισθείσα δαπάνη 7 210 000,00 EUR (Ε.Σ.Π.Α.) (χωρίς Φ.Π.Α.) και μη επιλέξιμη 6 086 500,00 EUR (Π.Δ.Ε.) (χωρίς ΦΠΑ). Η μη επιλέξιμη δαπάνη (265 000,00 EUR) θα καλυφθεί από τον τακτικό Π.Υ. του Δήμου.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, όπου ως κριτήρια ποιότητας λαμβάνονται:

α) το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου·

β) το κόστος λειτουργίας·

γ) η συνέργεια και λειτουργικότητα με ήδη κατασκευασθέν έργο σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στις κατηγορίες έργων υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς, που πληρούν τις απαιτήσεις της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που ορίζονται στα άρθρα 100 και 99 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τις κατηγορίες έργων που αναφέρονται στο άρθρο 21 της παρούσης (υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 23.5 και 23.9 της παρούσας διακήρυξης.

Συγκεκριμένα, κατά την υποβολή της αίτησης, κατ' ελάχιστον θα πρέπει:

i) για την κατηγορία των Η/Μ, να διαθέτουν ιδία κεφάλαια και πάγια στοιχεία, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 6β, 6γ του άρθρου 100 του Ν.3669/08 με εφαρμογή της παραγράφου 6δ (τήρηση δείκτη βιωσιμότητας) του άρθρου 100 του Ν.3669/08·

ii) για την κατηγορία υδραυλικών έργων, να διαθέτουν ιδία κεφάλαια και πάγια στοιχεία, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 8γ, 8δ του άρθρου 100 του Ν.3669/08 με εφαρμογή της παραγράφου 8ε (τήρηση δείκτη βιωσιμότητας) του άρθρου 100 του Ν.3669/08.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.4 του Ν.3669/08, όπως ισχύει.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς, που πληρούν τις απαιτήσεις της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, που ορίζονται στα άρθρα 100 και 99 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τις κατηγορίες έργων που αναφέρονται στο άρθρο 21 της παρούσης (υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 23.6 της παρούσας διακήρυξης.

Συγκεκριμένα, κατά την υποβολή της αίτησης, κατ' ελάχιστον θα πρέπει:

Για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των:

i) Η/Μ: απαιτείται κατ' ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 6α του άρθρου 100 του Ν.3669/08, και συγκεκριμένα: 1 Μ.Ε.Κ. Δ' και 1 Μ.Ε.Κ. Γ' στην κατηγορία του Η/Μ·

ii) υδραυλικών έργων: απαιτείται κατ' ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 8αii του άρθρου 100 του Ν.3669/08, και συγκεκριμένα:

α) 3 Μ.Ε.Κ. Δ' και 2 Μ.Ε.Κ. Γ'

ή

β) 2 Μ.Ε.Κ. Δ' και 4 Μ.Ε.Κ. Γ'

ή

γ) 3 Μ.Ε.Κ. Δ' και 1 Μ.Ε.Κ. Γ' και 2 Μ.Ε.Κ. Β'

ή

δ) 2 Μ.Ε.Κ. Δ' και 3 Μ.Ε.Κ. Γ' και 2 Μ.Ε.Κ. Β'.

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω στελέχωση μπορεί να εξασφαλισθεί είτε από έναν μεμονωμένο οικονομικό φορέα, είτε από ένωση οικονομικών φορέων, είτε με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (δάνεια εμπειρία).

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα προβλήματα που παρουσιάσθηκαν στην υλοποίηση του έργου σε προηγούμενη προγραμματική περίοδο, απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω αποδεικτικών μέσων που προβλέπονται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΧΙΙ («Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής») του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, που σχετίζονται και είναι ανάλογα με τη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ.75 παρ.4 του ν4412/16.

i) να έχουν κατασκευάσει επί ποινή αποκλεισμού την τελευταία δεκαετία (ήτοι από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής του έργου ή από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου, εάν δεν έχει συντελεστεί προσωρινή παραλαβή έως την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης):

α) 1 τουλάχιστον έργο αποχέτευσης ακαθάρτων, ανάλογο με το δημοπρατούμενο, μήκους τουλάχιστον είκοσι (20) km με τέσσερα (4) αντλιοστάσια κατ' ελάχιστον·

β) 1 τουλάχιστον υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων.

Τα παραπάνω (α και β) θα συνοδεύονται από πρωτόκολλα παραλαβής και δεν είναι υποχρεωτικό να ανήκουν στην ίδια εργολαβία·

γ) να έχουν επιθεωρήσει, ελέγξει και επισκευάσει την τελευταία δεκαετία (ως ορίζεται ανωτέρω) δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων τουλάχιστον πέντε (5) km συνολικά, συνοδευόμενα από πρωτόκολλα παραλαβής.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/04/2021
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Grecki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 13 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/04/2021
Czas lokalny: 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού
Adres pocztowy: 28ης Οκτωβρίου 26
Miejscowość: Ιστιαία
Kod pocztowy: 342 00
Państwo: Grecja
E-mail: info@dimosistiaiasaidipsou.gr
Tel.: +30 2226350010/55
Faks: +30 2226350009
Adres internetowy: http://www.dimosistiaiasaidipsou.gr
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού
Miejscowość: Ιστιαία
Państwo: Grecja
E-mail: info@dimosistiaiasaidipsou.gr
Adres internetowy: http://www.dimosistiaiasaidipsou.gr
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/02/2021