Roboty budowlane - 107013-2015

Wyświetl widok skrócony

27/03/2015    S61

Polska-Szczecin: Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

2015/S 061-107013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Czarnieckiego 9
Miejscowość: Szczecin
Kod pocztowy: 70-221
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Ekonomiczny
Osoba do kontaktów: Magdalena Małochwiej
E-mail: magda.malochwiej@regionalne.com.pl
Tel.: +48 665912226
Faks: +48 914711436

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.przewozyregionalne.pl

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: spółka prawa handlowego
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie hali postojowej EZT na torze nr 113 z przeznaczeniem na wykonywanie diagnostyki i przeglądów taboru szynowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Taboru w Kołobrzegu ul. Kołłątaja 2 – I etap zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Kołobrzeg.
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiot zamówienia i warunki jego realizacji:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie hali postojowej EZT na torze nr 113 z przeznaczeniem na wykonywanie diagnostyki i przeglądów taboru szynowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Taboru w Kołobrzegu ul. Kołłątaja 2 – I etap zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczna wykonania i odbioru następujących robót budowlanych.
1.2 Zakres przedmiotu zamówienia:
1) roboty budowlane, w tym:
a) roboty ziemne,
b) roboty fundamentowe,
c) ściany przyziemia,
d) kanały rewizyjne,
e) dach,
f) podłoża,
g) posadzki,
h) stolarka okienna i drzwiowa,
i) wyprawy wewnętrzne ścian,
j) elewacja,
2) roboty drogowe i towarzyszące, w tym:
a) budowa układu torowego
3) roboty sanitarne, w tym:
a) instalacje zewn. i wewn. wod.-kan.,
b) wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej,
c) instalacja centralnego ogrzewania,
d) przebudowa węzła cieplnego,
4) roboty elektryczne, w tym:
a) instalacje elektryczne,
b) instalacje elektrotechniczne, niskoprądowe, sygnalizacji p.poż.,
c) budowa sieci trakcyjnej
d) budowa sieci zewnętrznej
5) wykonanie dokumentacji powykonawczej wszystkich branż,
6) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu i sieci zewnętrznych zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
7) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
8) wykonanie instrukcji i oznakowania p.poż. obiektu,
9) dokonanie wszelkich czynności formalnych wynikających z warunków technicznych oraz z uzgodnień z poszczególnymi instytucjami podczas bieżącej realizacji robót oraz po ich zakończeniu,
10) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45223800 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 3 976 445,84 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
PREd-251/1/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.3.2015
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: SKANSKA S.A.
Adres pocztowy: ul. Gen. Zajączka 9Kod pocztowy: 01-518
Państwo: Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 400 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 976 445,84 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 7
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): POIiŚ 7.1-96 pn. „Wyposażenie zaplecza technicznego Spółki „Przewozy Regionalne".
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.3.2015