Bunuri - 107198-2017

23/03/2017    S58    Parlamentul European - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Luxemburg-Luxemburg: Furnizare de articole promoționale

2017/S 058-107198

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: plateau de Kirchberg
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU
Cod poștal: 2929
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-LUX@europarl.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://europarl.europa.eu

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2208
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare de articole promoționale.

Număr de referinţă: 06B30/2017/M004.
II.1.2)Cod CPV principal
39294100
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare de articole promoționale utilizate în cadrul diferitelor evenimente și activități organizate de Parlamentul European la cele 3 sedii ale sale.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE
Cod NUTS: FR
Cod NUTS: LU
Locul principal de executare:

Bruxelles, Luxemburg, Strasbourg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare de articole promoționale utilizate în cadrul diferitelor evenimente și activități organizate de Parlamentul European la cele 3 sedii ale sale.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 250 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Înscrierea în registrul comerțului sau registrul companiilor sau echivalent în țara de origine a ofertantului, pentru activitatea care face obiectul acestui contract.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Capacitatea financiară și economică va fi evaluată pe baza informațiilor din următoarele documente care trebuie furnizate de ofertanți:

— fișa de informații financiare pentru ultimele 2 exerciții financiare încheiate;

— dovada asigurării împotriva riscurilor profesionale.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul trebuie să demonstreze că a realizat, în cursul ultimelor 2 exerciții financiare încheiate la data publicării anunțului de participare, o cifră de afaceri anuală minimă de 100 000 EUR în domeniul vizat de acest contract.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Ofertantul trebuie să dispună de suficientă capacitate tehnică și profesională pentru a executa contractul în conformitate cu dispozițiile contractuale și ținând cont de valoarea și obiectul contractului.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/05/2017
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17/05/2017
Ora locală: 10:30
Locul:

Konrad Adenauer Building, plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, LUXEMBURG.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

1 reprezentant din partea fiecărui ofertant.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1

Adresă internet: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313

Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/03/2017