Usługi - 107916-2014

29/03/2014    S63    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2014/S 063-107916

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
Punkt kontaktowy: Wydział Techniczny i Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Aneta Jaskólska
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Polska
Tel.: +48 227554760
E-mail: techniczny@wkd.com.pl
Faks: +48 227552085

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wkd.com.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Przewóz pasażerski kolejowy – usługi kolejowe
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Naprawa okresowa elektrycznego zespołu trakcyjnego EN95-01 typ 13WE wraz z modernizacją.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie naprawy okresowej elektrycznego zespołu trakcyjnego EN95-01 typ 13WE wraz z modernizacją, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Główne obowiązki Wykonawcy:
1) Wykonanie okresowej naprawy elektrycznego zespołu trakcyjnego typ 13WE, zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ pt. „Dokumentacja naprawy elektrycznego zespołu trakcyjnego 13WE”.
2) Wykonanie modernizacji elektrycznego zespołu trakcyjnego typ 13WE, polegajacej na:
a) dostosowaniu ezt typ 13WE do napięcia zasilania 3000V DC/600V DC,
b) zabudowaniu kamer szlakowych z rejestracją dźwięku w kabinie maszynisty na obu czołach ezt wraz z integracją z systemem monitoringu,
c) zmianie zasilania grzejników w ezt z 600V DC na 3 x 400V AC,
d) zastosowaniu trwałego (odpornego na mycie i ścieranie) przyciemnienia okien bocznych do wysokości 45 cm od dołu w sposób ograniczający widoczność z zewnątrz, do wnętrza o co najmniej 80 % (dotyczy okien bocznych przy siedzeniach w części podwyższonej ezt przy przejściach nad wózkami tocznymi – str. 7 Dokumentacji naprawy elektrycznego zespołu trakcyjnego 13WE),
e) wykonaniu koniecznych zmian w konstrukcji dachu ezt w celu zapewnienia trwałej szczelności pokrycia (dla efektu braku przedostawania się wody do wnętrza ezt)
3) Przeszkolenie przez Wykonawce na własny koszt personelu Zamawiajacego w zakresie eksploatacji ezt i obsługi utrzymaniowej na poziomach utrzymania od P1 do P4,
4) Prowadzenie obsługi utrzymania ezt na poziomach utrzymania od P1 do P3 w okresie 6 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbiorczego bez uwag, po wykonanej naprawie ezt.
5) Opracowanie, wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji technicznej po naprawie i modernizacji, wymaganej aktualnymi na dzień przekazania przepisami prawnymi tj. szczególnie dokumentacje konstrukcyjną ezt, schematy, instrukcje, dokumentację techniczno-ruchową, WTWiO oraz Dokumentację Systemu Utrzymania.
Szczegółowe warunki zamówienia oraz sposób ich wykonania zawierają istotne postanowienia umowy, które stanowią Załącznik nr 5 do SIWZ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50222000, 80511000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 5 000 000 EUR
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WKD10b-229-2/2014.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 15-022928 z dnia 22.1.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.3.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna
ul. Zygmunta Augusta 11
85-082 Bydgoszcz
Polska
E-mail: pesa@pesa.pl
Tel.: +48 523391100
Faks: +48 523391110

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 000 000 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 528 000,07 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 6
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej, zawarte w Dziale VI ustawy.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
3) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiazany na podstawie ustawy Pzp.
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminy do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów, określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
6) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wneisienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6) i 7) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość, o okolicznościach stanowiacych podstawę jego wniesienia.
9) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dz.U. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dz.U. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego,
11) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,
12) Od wyroku sądu, Stronom nie przysługuje skarga kasacyjna.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza – Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.3.2014