29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 108655-2021

03/03/2021    S43

Włochy-Monza: Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody

2021/S 043-108655

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Brianzacque srl
Adres pocztowy: viale E. Fermi 105
Miejscowość: Monza
Kod NUTS: ITC4D Monza e della Brianza
Kod pocztowy: 20900
Państwo: Włochy
E-mail: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it
Adresy internetowe:
Główny adres: www.brianzacque.it
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ariaspa.it
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Lavori di manutenzione reti acquedotto con servizio di pronto intervento — n. quattro lotti

II.1.2)Główny kod CPV
45232151 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Esecuzione, nei comuni compresi nell'area gestionale di Brianzacque srl, in via non esclusiva, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli allacci del servizio acquedotto e dei loro accessori.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lavori di manutenzione reti acquedotto con servizio di pronto intervento — Lotto 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232151 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITC4D Monza e della Brianza
II.2.4)Opis zamówienia:

Esecuzione, nei comuni compresi nell'area gestionale di Brianzacque srl, in via non esclusiva, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli allacci del servizio acquedotto e dei loro accessori

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Eventuale periodo di proroga di 12 mesi.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lavori di manutenzione reti acquedotto con servizio di pronto intervento — Lotto 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232151 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITC4D Monza e della Brianza
II.2.4)Opis zamówienia:

Esecuzione, nei comuni compresi nell'area gestionale di Brianzacque srl, in via non esclusiva, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli allacci del servizio acquedotto e dei loro accessori

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Eventuale periodo di proroga di 12 mesi.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lavori di manutenzione reti acquedotto con servizio di pronto intervento — Lotto 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232151 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITC4D Monza e della Brianza
II.2.4)Opis zamówienia:

Esecuzione, nei comuni compresi nell'area gestionale di Brianzacque srl, in via non esclusiva, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli allacci del servizio acquedotto e dei loro accessori

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Eventuale periodo di proroga di 12 mesi.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lavori di manutenzione reti acquedotto con servizio di pronto intervento — Lotto 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232151 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITC4D Monza e della Brianza
II.2.4)Opis zamówienia:

Esecuzione, nei comuni compresi nell'area gestionale di Brianzacque srl, in via non esclusiva, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli allacci del servizio acquedotto e dei loro accessori

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Eventuale periodo di proroga di 12 mesi.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/04/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Włoski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/04/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Monza.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Tre anni.

VI.3)Informacje dodatkowe:

Le condizioni di partecipazione alla gara e le informazioni relative all'espletamento della stessa sono contenute nel disciplinare di gara, reperibile, unitamente agli altri atti di gara, sul sito Internet: www.arispa.it.

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate con le stesse modalità di pubblicazione del bando di gara.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: TAR Lombardia
Miejscowość: Milano
Państwo: Włochy
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/02/2021