29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 108700-2021

03/03/2021    S43

Rumunia-Constanța: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

2021/S 043-108700

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 255-642952)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: S.C. RAJA S.A. Constanța
Krajowy numer identyfikacyjny: r1890420
Adres pocztowy: Str. Călăraşi nr. 22-24
Miejscowość: Constanța
Kod NUTS: RO223 Constanţa
Kod pocztowy: 900590
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Direcția dezvoltare și finanțări externe
E-mail: raja1@rajac.ro
Tel.: +40 241664046
Faks: +40 241612283
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.rajac.ro/
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Sursa de apă Valea Azugii. Stație de tratare și clorare Valea Azugii. Reabilitare rezervoare Predeal. Stație de pompare Joița”

Numer referencyjny: 1890420/2020 / 6 / CL 43 POIM
II.1.2)Główny kod CPV
45252126 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Contractul implica lucrări de proiectare si executie pentru:

1. sectorul de lucrari 1: statia de tratare Valea Azugii:

— obiect 1.1 – reabilitare sursa de apa;

— obiect 1.2 – statie tratare apa;

2. sectorul de lucrari 2: reabilitare rezervoare

— obiect 2.1 – gospodaria de apa Susai;

— obiect 2.2 – rezervor de inmagazinare Cioplea;

— obiect 2.3 – rezervor de inmagazinare Nedioglu;

— obiect 2.4 – rezervor de inmagazinare Gheizer;

— obiect 2.5 – rezervor de inmagazinare Mihai Viteazu;

— obiect 2.6 – laborator central;

3. sectorul de lucrari 3 – gospodaria de apa Joita.

Lucrarile includ:

(a) activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru reabilitarea gospodariilor de apa. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi expertize, memorii tehnice, desene, calcule etc.) pentru elaborarea proiectului tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie;

(b) elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

(c) lucrari de constructie;

(d) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice;

(e) testare si punere in functiune;

(f) realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si asigurarea integrarii echipamentelor din camp in SCADA local si transmiterea datelor in SCADA;

(g) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie de 1 095 de zile;

(h) instruirea personalului beneficiarului si/sau operatorului.

Durata prevazuta la sectiunea II.2.7) reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de garantie de 1 095 de zile.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, astfel:

— cu 25 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor;

— cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-642952

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Zamiast:
Data: 09/03/2021
Powinno być:
Data: 23/03/2021
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Condiții de deschidere a ofertelor
Zamiast:
Data: 09/03/2021
Powinno być:
Data: 23/03/2021
Numer sekcji: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Zamiast:
Data: 09/09/2021
Powinno być:
Data: 23/09/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje: