Usługi - 109759-2020

06/03/2020    S47

Finlandia-Helsinki: Monitorowanie i analiza mediów

2020/S 047-109759

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Chemikaliów
Adres pocztowy: Telakkakatu 6
Miejscowość: Helsinki
Kod NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Kod pocztowy: 00150
Państwo: Finlandia
Osoba do kontaktów: Finance Unit
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Tel.: +358 9686180
Adresy internetowe:
Główny adres: www.echa.europa.eu
Adres profilu nabywcy: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6147
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6147
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Monitorowanie i analiza mediów

Numer referencyjny: ECHA/2020/48
II.1.2)Główny kod CPV
79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem zaproszenia do składania oferty jest zawarcie z Europejską Agencją Chemikaliów umowy o usługi monitorowania i analizy mediów we wszystkich krajach członkowskich UE (w tym w Zjednoczonym Królestwie po brexicie) i w krajach poza UE (3 EEA i USA).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Procedura otwarta.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamówienia będące wynikiem niniejszego zaproszenia do składania ofert zostaną udzielone na maksymalnie 48 miesięcy (1 + 1 + 1 + 1 rok).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Na podstawie art. 11 ust. 1 lit. e) i 11 ust. 4 wspólnych przepisów w Załączniku I do rozporządzenia finansowego ECHA zastrzega sobie możliwość wszczęcia procedury negocjacyjnej z wykonawcą wybranym w wyniku niniejszego zaproszenia do składania ofert w odniesieniu do nowych usług polegających na powtarzaniu podobnych usług w ciągu 3 lat po podpisaniu pierwotnej umowy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 027-060350
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/04/2020
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/05/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Oferty zostaną otwarte na sesji publicznej w siedzibie ECHA, pod adresem: Telakkaranta, Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, FINLANDIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: podczas otwarcia ofert może być obecnych maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Informuje się oferentów i uczestników postępowania o udzielenie zamówienia, że na potrzeby ochrony interesów finansowych Unii ich dane osobowe mogą zostać przekazane służbom audytu wewnętrznego, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, zespołowi do spraw nieprawidłowości finansowych lub Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Mogą je sobie także przekazywać upoważnieni urzędnicy organów unijnych, Komisja i agencje wykonawcze. Instytucja zamawiająca i OLAF mogą również sprawdzić wykonanie umowy wynikającej z niniejszej procedury przetargowej lub zażądać audytu z takiego wykonania.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +358 4303-1
Faks: +358 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów procedur odwoławczych:

uwagi dotyczące procedury udzielania zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań. Odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.4.1), można złożyć w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o decyzji o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Adres pocztowy: Telakkakatu 6
Miejscowość: Helsinki
Kod pocztowy: 00150
Państwo: Finlandia
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Tel.: +358 9686180
Adres internetowy: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/02/2020