29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 109981-2022

01/03/2022    S42

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2022/S 042-109981

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 022-055962)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 015314758
Adres pocztowy: Pl. Starynkiewicza 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-015
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Pion Zamówień Publicznych - Dział Postępowań
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Tel.: +48 224455317
Faks: +48 224455315
Adresy internetowe:
Główny adres: https://mpwik.com.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja kolektora ściekowego pomiędzy komorą układu przesyłowego do studni na kolektorze zrzutowym z przepompowni Żerań

Numer referencyjny: 02297/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2021
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kolektora ściekowego pomiędzy komorą układu przesyłowego do studni na kolektorze zrzutowym z przepompowni Żerań.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/02/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 022-055962

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 02/03/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 10/03/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 20/05/2022
Powinno być:
Data: 03/06/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/03/2022
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 10/03/2022
Czas lokalny: 11:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: