Połączone kontrakty - 110443-2017

24/03/2017    S59    - - Połączone kontrakty - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Lublin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2017/S 059-110443

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
Lublin
20-059
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Lis
Tel.: +48 814485272
E-mail: monika.lis@umlub.pl
Faks: +48 814485271
Kod NUTS: PL314

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umlub.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii cieplnej.

II.1.2)Główny kod CPV
09300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa energii cieplnej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 867 500.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej do obiektów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, umowa na 2 lata.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/05/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej.

II.1.2)Główny kod CPV
09300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa energii elektrycznej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 632 661.38 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, umowa na ok 18 m-cy

Niniejsze ogłoszenie obejmuje potrzeby tylko Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Może to ulec zmianie na etapie przygotowywania postępowania w taki sposób, że może zaistnieć okoliczność udzielenia zamówienia wspólnego obejmującego kilku Zamawiających, tj. Uniwersytet Medyczny w Lublinie (dalej UM w Lublinie – zamawiający wiodący), Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 (dalej SPSK1), w Lublinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 (dalej SPSK4), w Lublinie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie (dalej USzD), Stomatologiczne Centrum Kliniczne UM w Lublinie (dalej SCK).

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Na etapie przygotowywania postępowania Zamawiający może dokonać podziału zamówienia na dalsze części

2) W sytuacji udzielenia zamówienia wspólnego, na bazie ostatniego przeprowadzonego postępowania Zamawiający informuje: orientacyjna wartość zamówienia dla UM w Lublinie wynosi 1 632 661,38 PLN, SPSK1 – 1 141 452,09 PLN, SPSK4 – 2 611 247,53 PLN, USzD – 1 175 040,00 PLN, SCK – 98 375,02 PLN.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/07/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Urządzenia audiowizualne.

II.1.2)Główny kod CPV
32321200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa urządzeń audiowizualnych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 592 949.91 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32321200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup urządzeń instalacji audiowizualnych do nowo wybudowanego budynku ZCSM.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 20.4.2017 r.

2) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 2 475 239,34 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38652100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i montaż projektorów.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 20.7.2017 r.

2) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 56 910,57 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32322000
32321200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup wyposażenia audiowizualnego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 20.9.2017 r.

2) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 60 800,00 PLN

3) Zamówienie współfinansowane ze środków UE w ramach projektu MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
20/04/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Meble biurowe.

II.1.2)Główny kod CPV
39130000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa mebli biurowych i regałów magazynowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa mebli biurowych i regałów magazynowych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 17.3.2017 r.

2) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 500 000,00 PLN

3) Zamówienie częściowo współfinansowane ze środków UE.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa mebli biurowych i regałów magazynowych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 25.4.2017 r.

2) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 500 000,00 PLN

3) Zamówienie częściowo współfinansowane ze środków UE.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa mebli biurowych i regałów magazynowych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 20.6.2017 r.

2) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 500 000,00 PLN

3) Zamówienie częściowo współfinansowane ze środków UE.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup mebli biurowych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 20.6.2017 r.

2) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 500 000,00 PLN

3) Zamówienie współfinansowane ze środków UE w ramach projektu MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
25/04/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Meble medyczne.

II.1.2)Główny kod CPV
33192000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa mebli medycznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 088 847.40 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa mebli medycznych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 15.5.2017 r.

2) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 544 715,45 PLN

3) Zamówienie częściowo współfinansowane ze środków UE.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup mebli medycznych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 30.6.2017 r.

2) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 544 131,95 PLN

3) Zamówienie współfinansowane ze środków UE w ramach projektu MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/05/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odczynniki chemiczne.

II.1.2)Główny kod CPV
33696300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa odczynników chemicznych i drobnego zużywalnego sprzętu laboratoryjnego do działalność naukowo-badawczej, dydaktycznej i usługowej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 992 219.52 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa odczynników chemicznych i drobnego zużywalnego sprzętu laboratoryjnego do działalność naukowo-badawczej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu I kwartał 2017 r.

2) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 1 189 024,39 PLN

3) Zamówienie ze środków naukowo-badawczych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa odczynników chemicznych i drobnego zużywalnego sprzętu laboratoryjnego do działalność naukowo-badawczej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 15.4.2017 r.

2) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 1 189 024,39 PLN

3) Zamówienie ze środków naukowo-badawczych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa odczynników chemicznych i drobnego zużywalnego sprzętu laboratoryjnego do działalność naukowo-badawczej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 15.7.2017 r.

2) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 1 189 024,39 PLN

3) Zamówienie ze środków naukowo-badawczych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa odczynników chemicznych i drobnego zużywalnego sprzętu laboratoryjnego do działalność naukowo-badawczej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 15.10.2017 r.

2) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 1 189 024,39 PLN

3) Zamówienie ze środków naukowo-badawczych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa odczynników chemicznych i drobnego zużywalnego sprzętu laboratoryjnego do działalność dydaktycznej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 15.4.2017 r.

2) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 1 189 024,39 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
33192500
38437110
38437000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Odczynniki – materiały zużywalne.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 15.5.2017 r.

2) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 16 609,76 PLN

3) Zamówienie współfinansowane ze środków UE w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania mikrosond laserowych służących do diagnostyki nowotworowej. Akronim: MICROPROBE”:

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/04/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sprzęt komputerowy.

II.1.2)Główny kod CPV
30236000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa sprzętu komputerowego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 389 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 15.4.2017 r.

2) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 266 666,67 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 15.4.2017 r.

2) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 266 666,67 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 15.7.2017 r.

2) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 266 666,66 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup komputerów.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 15.6.2017 r.

2) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 589 000,00 PLN

3) Zamówienie współfinansowane ze środków UE w ramach projektu MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/04/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Infrastruktura sieciowa.

II.1.2)Główny kod CPV
32424000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Infrastruktura sieciowa.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 346 499.98 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Infrastruktura sieciowa.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
10/04/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Drobny sprzęt medyczny.

II.1.2)Główny kod CPV
33100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup drobnego sprzętu medycznego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 619 891.78 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup drobnego sprzetu medycznego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 15.4.2017 r.

2) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 1 425 758,54 PLN

3) Zamówienie współfinansowane ze środków UE w ramach projektu MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup i instalacja medycznych jednostek zasilających.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 15.7.2017 r.

2) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 143 207,32 PLN

3) Zamówienie współfinansowane ze środków UE w ramach projektu MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup urządzenia do mapowania ciała.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 15.4.2017 r.

2) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 50 925,93 PLN

3) Zamówienie współfinansowane ze środków UE w ramach projektu Wysokie kwalifikacje Lekarzy – program kursów doskonalących Uniwersytetu Medycznego w Lublinie".

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/04/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Symulatory szkoleniowe.

II.1.2)Główny kod CPV
34152000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Symulatory szkoleniowe – unity stomatologiczne, karetki, fantomy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 7 892 699.96 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34152000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup unitów/symulatorów stomatologicznych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 15.7.2017 r.

2) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 2 810 019,96 PLN

3) Zamówienie współfinansowane ze środków UE w ramach projektu MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34152000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup symulatora karetki.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 10.10.2017 r.

2) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 578 100,00 PLN

3) Zamówienie współfinansowane ze środków UE w ramach projektu MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34152000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup symulatorów i fantomów.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 20.4.2017 r.

2) Orientacyjna wartość zamówienia tej części wynosi 4 504 580,00 PLN

3) Zamówienie współfinansowane ze środków UE w ramach projektu MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
20/04/2017

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Wszystkie informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu zaczerpnięto z danych przyjętych do zbiorczego planu zamówień publicznych Uczelni na 2017 r.

2) Ujęte w niniejszym ogłoszeniu postępowania uwzględniają orientacyjny podział na części, który może ulec podzieleniu na więcej części.

3) Terminy publikacji ogłoszeń o zamówieniach ujęte w niniejszym ogłoszeniu są orientacyjne i mogą ulec przesunięciu w zależności od potrzeb i warunków organizacyjnych zamawiającego.

4) Zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu postępowania planuje się udzielić w trybie podstawom tj. w trybie przetargu nieograniczonego, za wyjątkiem dostawy energii cieplnej.

5) Wstępne ogłoszenie informacyjne zawiera informacje wymagane dla planowanych do ogłoszenia zamówień w zakresie, w jakim jest to obecnie dostępne.

6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zamówienia będą każdorazowo opracowywane i dostosowane do potrzeb Zamawiającego na etapie przygotowywania i prowadzenia konkretnych postępowań.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/03/2017