Usługi - 111332-2020

06/03/2020    S47

Polska-Łódź: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 047-111332

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Łódzkie
Adres pocztowy: al. Piłsudskiego 8
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 90-051
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tylki
E-mail: zp.info@lodzkie.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.lodzkie.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.lodzkie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/umwl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług wsparcia dla posiadanych systemów informatycznych

Numer referencyjny: ASI.272.72.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia dla posiadanych systemów informatycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ (Projekt umowy) oraz w SOPZ (Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia) stanowiącym Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do projektu umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia dla posiadanych systemów informatycznych.

Wsparcie obejmować będzie infrastrukturę serwerową i sieciową Zamawiającego oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ (Projekt umowy) oraz w SOPZ (Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia) stanowiącym Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do projektu umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do usunięcia usterki (przystąpienia do naprawy na miejscu, w siedzibie Zamawiającego przez 7 dni w tygodniu 24h na dobę – rozumiany jako czas dojazdu) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia:

Umowa na realizację przedmiotu zamówienia zostanie zawarta na czas określony i będzie obowiązywać 36 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wcześniejszego wykorzystania pakietu 2 160 godzin.

2. Wymagania dotyczące:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie;

1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie;

1.3. zdolności technicznej lub zawodowej – opisane w pkt III.1.3 ogłoszenia.

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 24 ust. 5.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

3.1. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie:

Zdolności technicznej lub zawodowej – opisane w pkt III.1.3 ogłoszenia;

3.2. potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: W przypadku Wykonawców będących podmiotami zbiorowymi należy złożyć również informację dot. podmiotu zbiorowego;

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (Załącznik nr 7);

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik nr 7);

3.3. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt: 3.2 lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby;

3.4. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na platformie informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

1. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie:

Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Treść zobowiązania lub innego dokumentu, o którym mowa powyżej musi określać:

1) sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu lub podmiotów przy wykonywaniu zamówienia;

2) zakres i okres udziału innego podmiotu lub podmiotów przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wiedza i doświadczenie:

Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, iż dysponują lub będą dysponować na okres realizacji zamówienia n/w osobami:

1. co najmniej 2 inżynierów posiadających certyfikat VMware Certified Professional 6.5 – Data Center Virtualization (VCP 6.5 – DCV) lub nowszy;

2. co najmniej 2 inżynierów posiadających certyfikat Implementation Engineer, Unity Solutions Specialist Version 1.0 lub nowszy;

3. co najmniej 2 inżynierów posiadających Implementation Engineer, Data Domain Specialist Version 2.0 lub nowszy;

4. co najmniej 2 inżynierów posiadający certyfikat Microsoft Certified Solutions Expert: Core Infrastructure;

5. co najmniej 2 inżynierów posiadających certfikat DELL Specialist – Implementation Engineer, PowerEdge V 1.0 lub nowszy;

6. co najmniej 1 inżynier posiadający certyfikat Fortinet NSE4 – Network Security Professional;

7. co najmniej 1 inżynier posiadający certyfkat Cisco Certified Professional Routing & Switching;

8. co najmniej 1 inżynier posiadający certyfkat DELL Certified Professional – Networking.

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba posiadała więcej niż jeden certyfikat wymieniony powyżej.

W trakcie wykonywania zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających dalsze wykonywanie obowiązków przez osoby wskazane przez Wykonawcę w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, Wykonawca będzie mógł je zmienić, z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany będzie przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu osobę, która będzie posiadała, co najmniej takie kwalifikacje (wykazane w zakresie warunków udziału w postępowaniu) jak osoba w wykazie osób, którą ma zastąpić. Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio z usunięcia lub wymiany osób, wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia.

W przypadku powoływania się przez Wykonawcę, celem spełnienia warunku, na wiedzę i doświadczenie zdobytą w trakcie realizacji zamówienia przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum), której członkiem był Wykonawca/podmiot trzeci, Zamawiający będzie badał doświadczenie własne Wykonawcy/podmiotu trzeciego, tzn. realnie i faktycznie uzyskane w ramach realizacji zamówienia jako członka konsorcjum.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z załączonym projektem umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/04/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/04/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego, Wydział Procedur Zakupowych i Analiz, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, POLSKA, pokój 509.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp, Wykonawca obowiązany jest złożyć do upływu terminu składania ofert następujące dokumenty:

1.1. jednolity europejski dokument zamówienia (wg wzoru w Załączniku nr 1 do SIWZ). Informacje zawarte w ww. dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Instrukcja wypełnienia dokumentu znajduje się na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf);

1.2. dokument, o którym mowa w pkt III.1.3 pkt 3 ogłoszenia;

1.3. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

1.4. Uwaga: Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega możliwość dokonania jako pierwszej czynności oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1.5. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono dialogu technicznego.

1.6. Pozostałe informacje dot. postępowania (w tym składania dokumentów dot. warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia przez Wykonawców, Wykonawców ubiegających się wspólnie i podmioty trzecie, na których zasoby Wykonawca się powołuje) których ze względu na ograniczoną liczbę znaków poszczególnych sekcji niniejszego formularza, nie można było w nim umieścić, znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami udostępnianej na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.bip.lodzkie.pl wraz z opublikowanym w Dz.U. UE niniejszym ogłoszeniem https//portal.smartpzp.pl/umwl/.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urzad Zamowien Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się nie zgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się:

7.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane winny sposób.

7.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7.2.1 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

11. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2020