Roboty budowlane - 113316-2017

28/03/2017    S61    - - Roboty budowlane - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Katowice: Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

2017/S 061-113316

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Standerska
Tel.: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Faks: +48 322083568
Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.sum.edu.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dostosowaniem do aktualnych przepisów p.poż. Budynku głównego w Zabrzu – Rokitnica ul. Jordana 19 dla potrzeb Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekar.

II.1.2)Główny kod CPV
45214400
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dostosowaniem do aktualnych przepisów p.poż. Budynku głównego w Zabrzu – Rokitnica ul. Jordana 19 dla potrzeb Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko–Dentystycznym w Zabrzu – II etap.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 47 077 537.02 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45310000
32421000
42500000
45330000
45110000
45231300
45232141
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dostosowaniem do aktualnych przepisów p.poż. Budynku głównego w Zabrzu – Rokitnica ul. Jordana 19 dla potrzeb Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko–Dentystycznym w Zabrzu – II etap.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2017

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/03/2017