W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 113672-2021

05/03/2021    S45

Rumunia-Cluj-Napoca: Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

2021/S 045-113672

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Compania de Apa Someș S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 201217
Adres pocztowy: Str. 21 Decembrie 1989 nr. 79
Miejscowość: Cluj-Napoca
Kod NUTS: RO113 Cluj
Kod pocztowy: 400604
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Delia Crăciun
E-mail: achizitii.cj@casomes.ro
Tel.: +40 264591444
Faks: +40 264430886
Adresy internetowe:
Główny adres: www.casomes.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100114682
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

CL10 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ și canalizare în UAT: Florești, Baciu, Apahida și Feleacu

Numer referencyjny: CL10 – POIM
II.1.2)Główny kod CPV
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Prin această componentă a proiectului se urmărește extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în UAT: Florești, Baciu, Apahida şi Feleacu în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 54 563 549.00 RON
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232151 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232430 Roboty w zakresie uzdatniania wody
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45247270 Budowa zbiorników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO113 Cluj
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jud. Cluj.

II.2.4)Opis zamówienia:

Achiziţionarea de lucrări de execuţie pentru extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și sistemelor de canalizare, incluzând aducţiuni, reţele de distribuţie, reţele de canalizare, conducte de refulare, staţii de pompare apă potabilă și apă uzată, rezervoare, staţii de clorinare, conform descrierii detaliate din caietul de sarcini.

Durata de execuţie a lucrărilor maximă estimată este de 24 de luni la care se adaugă perioada de garanţie de minimum 36 de luni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnică 2. / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnică 1. / Waga: 5
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Programul Operaţional Infrastructura Mare, Axa prioritară 3 – „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”, Obiectivul specific 3.2. „Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sursele de finanțare sunt:

Finanţarea proiectului este asigurată din:

— Cheltuieli eligibile:

O 92,1784 % fonduri publice nerambursabile din care: 85 % Fondul de Coeziune; 13 % Buget stat; 2 % Bugete locale.

O 7,8216 % Buget operator

— Cheltuieli neeligibile: Buget operator

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Ofertanţii, ofertanţii asociaţi, terţii susţinători și subcontractanţii (dacă subcontractanţii sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei) participanţi la procedura de atribuire nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr.99/2016 și nici să genereze situaţiile prevăzute la art. 72-73 din Legea nr.99/2016.

Cu privire la neȋncadrarea ȋn prevederile art. 72 din Legea nr. 99/2016, persoanele cu funcţie de decizie din cadrul entităţii contractante, implicate ȋn procedura de atribuire, sunt: Calin-Vasile Neamtu - Director General, Mihai-Gavril Iacob - Director General Adjunct, Claudia-Maria Barbuceanu - Director Financiar, Emil-Viorel Sabadîș - Sef Serviciul Juridic, Delia Crăciun - Sef UIP, Doru Iuga – Şef Birou Supervizare Lucrări - UIP, Mihaela Pop - Șef Birou Servicii Instituționale – UIP, Călin Dan Postescu - Operator calculator electronic, Sorin Achimaș - Inginer mecanic, Liaana-Smaranda Bacalu - inginer in cadrul Biroului Tehnic -Planificare.

Furnizorul de servicii auxiliare, respectiv Consultantul pentru Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire (Proiectant), este Asocierea S.C. EPMC CONSULTING S.R.L. - S.C. COMPANIA DE CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ S.R.L. – S.C. EGIS ROMÂNIA S.A. – S.C. EGIS RAIL S.A. Persoanele cu putere de reprezentare din partea Furnizorului de servicii auxiliare sunt: Cristina Iuliana Corpodean - Administrator SC EPMC Consulting SRL, Horea Corpodean - Asociat SC EPMC Consulting SRL, Dumitru Marius Băican - Lider de echipă SC EPMC Consulting SRL, Anca Emilia Burghelea - Administrator special SC Compania de Consultanță și Asistență Tehnică SRL, Gabriel Iorgulescu - Administrator judiciar SC Compania de Consultanță și Asistență Tehnică SRL, Loussier Mathieu Marceau - Președinte Consiliu de administrație și Administrator SC EGIS ROMÂNIA SA, Mosser Julien Nicolas Andre - Membru Consiliu de administrație și Administrator SC EGIS ROMÂNIA SA, Mandy Patrick Francois Maxence – Administrator SC EGIS ROMANIA SA, Mansour Ghada - Administrator SC EGIS ROMÂNIA SA, Douglas Emmanuel De Souza - Administrator SC EGIS ROMÂNIA SA, Benjamin Emmanuel Audinos - Director general SC EGIS ROMÂNIA SA, Baroncea Georgiana – Lider Adjunct de Echipă SC EGIS ROMÂNIA SA, Cunin Rémi - Președinte Consiliu de administrație și Administrator SC EGIS RAIL SA, Bouvart Olivier - Director general SC EGIS RAIL SA, Forte Pascal - Director general delegat SC EGIS RAIL SA, Pierre Eugene Jean Tissier - Director general delegat SC EGIS RAIL SA, Magnon-Pujo Hubert André Marie - Administrator SC EGIS RAIL SA, Jachiet Nicolas - Administrator SC EGIS RAIL SA, Mayrand (Bourguet) Isabelle Andrée Madeleine - Administrator SC EGIS RAIL SA, Adams Michael-Augustine - Administrator SC EGIS RAIL SA, Thibault de Ladoucette - Administrator SC EGIS RAIL SA, Maryine Juliette Davagnier (Jauroyon) - Administrator SC EGIS RAIL SA, Stephane Laurent Malvolti - Administrator SC EGIS RAIL SA, Catherine Genetier - Administrator SC EGIS RAIL SA.

Modalitatea de ȋndeplinire:

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către toţi operatorii economici (ofertanţii, ofertanţii asociaţi, terţii susţinători și subcontractanţii - dacă subcontractanţii sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei) participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Se vor depune odata cu DUAE și următoarele documente (după caz): acord de asociere (Formularul 6), acord de subcontractare (Formularul 7), angajamentul ferm al terţului susţinător (Formularul 8, Formularul 9), Declaraţia privind neȋncadrarea ȋn situaţia prevazută la art. 72 din Legea 99/2016 (Formularul 10).

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, și includ:

1. Certificate constatatoare care atestă lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), și/sau documente echivalente emise ȋn ţara de rezidenţă, pentru persoanele juridice străine, la momentul prezentării;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control ȋn cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv, și/sau documente echivalente emise ȋn ţara de rezidenţă, pentru persoanele juridice străine. Informaţiile de la nivelul documentelor prezentate vor fi reale, actuale la momentul prezentării.

3. Documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.

4. Alte documente edificatoare, după caz.

Ȋn cazul persoanelor juridice străine, dacă ȋn ţara de origine sau ȋn care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere / o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Documentele vor conține date reale, actuale și valabile la momentul prezentării. Ȋn cazul ȋn care documentele solicitate nu sunt emise ȋn limba română se va prezenta și traducerea autorizată ȋn limba română.

Toţi operatorii economici (ofertanţii, ofertanţii asociaţi, terţii sustinători și subcontractanţii - dacă subcontractanţii sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei) participanţi la procedura de atribuire trebuie să dovedească o formă de ȋnregistrare/ atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional conforme legii ţării de rezidenţă, din care să reiasa că operatorul economic este legal constituit, că nu se află ȋn niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului, sau, după caz, activităţile pentru partea proprie de contract.

Modalitatea de ȋndeplinire:

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către toţi operatorii economici (ofertanţii, ofertanţii asociaţi, terţii susţinători și subcontractanţii) participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, și includ:

1. Certificatul constatator emis de ONRC sau, ȋn cazul persoanelor juridice străine, documente echivalente emise ȋn ţara de rezidenţă. Informaţiile de la nivelul documentelor prezentate vor fi reale, actuale la momentul prezentării.

2. Alte documente edificatoare, după caz.

Documentele vor fi valabile la momentul prezentării. Ȋn cazul ȋn care documentele solicitate nu sunt emise ȋn limba română se va prezenta și traducerea autorizată ȋn limba română.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cifra de afaceri anuala generala Cifra anuală de afaceri globală pentru fiecare din ultimele 3 exerciţii financiare încheiate în anii 2018, 2019, 2020. Valoare minimă impusă: 54.000.000 RON, pentru fiecare din exerciţiile financiare încheiate în anii 2018, 2019, 2020. Pentru conversia în lei, dacă situaţiile financiare sunt întocmite în altă monedă, se va lua în considerare cursul mediu comunicat de Banca Centrală Europeană pentru exercițiul financiar respectiv. INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comună, fără a fi obligaţi să adopte sau să constituie o anumită formă juridică pentru depunerea ofertei. În cazul asocierii de operatori economici în vederea depunerii unei oferte comune, cerinţele privind capacitatea economică și financiară pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Asociaţii sunt responsabili solidar de execuţia integrală a contractului, la termen și în condiţiile asumate prin acesta. INFORMAŢII PRIVIND TERŢII SUSŢINĂTORI Capacitatea economică și financiară poate fi dovedită prin susţinere, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (3) din Legea 99/2016. În cazul în care ofertantul îsi demonstrează capacitatea economică și financiară invocând și susţinerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Atunci când ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinţei de calificare legată de capacitatea economică și financiară prin invocarea susţinerii acordate de unul sau mai mulţi terţi, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului în ceea ce privește respectiva/respectivele cerinţe.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Fiecare operator economic (ofertant unic/ ofertant asociat/ terţ susţinător) va completa câmpurile corespunzătoare din DUAE cu privire la capacitatea economică și financiară. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, și includ: situaţii financiare anuale (depuse la organismele abilitate) sau orice alte documente echivalente, cum ar fi, rapoarte de audit financiar ȋntocmite de entităţi specializate. INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA Toţi membrii asocierii au obligaţia de a completa DUAE cu toate informaţiile aferente situaţiei lor. De asemenea, ofertantul va ȋncărca ȋn mod obligatoriu ȋn SEAP, ȋmpreună cu DUAE și cu oferta, Formularul 6 „Acordul de Asociere”. INFORMAŢII PRIVIND TERŢII SUSŢINĂTORI Terţul susţinător va completa câmpurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economică și financiară. Odată cu DUAE, se va prezenta Angajamentul ferm (Formularul 8) al persoanei care va asigura susţinerea, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate, care trebuie să fie explicit, scris și necondiţionat, precizând fără echivoc cerinţă pentru care terţul înţelege să acorde susţinerea, precum și modalitatea concretă de acordare a susţinerii, în condiţiile legii. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/ susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/ susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele care sunt aduse în susţinere și să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză, în condiţiile și în termenele acestuia. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea ȋndeplinirii anumitor criterii de calificare și selecţie sunt consideraţi și terţi susţinători, caz ȋn care se solicită prezentarea Angajamentului ferm (Formularul 8), odată cu prezentarea DUAE. Documentele justificative care probează ȋndeplinirea celor asumate de către terţii susţinători prin completarea DUAE, se vor prezenta obligatoriu, la solicitarea entităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Informaţii privind experienţa similară demonstrată prin lista principalelor lucrări executate ȋn ultimii 5 ani. Ofertantul trebuie să demonstreze că în ultimii 5 ani, ȋmpliniţi la data termenului limită de depunere a ofertelor, a executat ȋn conformitate cu normele profesionale ȋn domeniu și a dus la bun sfârșit lucrari de infrastructură de apă/ apă uzată ȋn valoare cumulată de minim 54.000.000 RON, similare celor care fac obiectul contractului, la nivelul a maxim 5 contracte. Prin lucrări similare se inţelege: lucrări de construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere aducțiuni/ rețele de apă /rețele de canalizare/ colectoare/ conducte de refulare/alte tipuri conducte aferente infrastructurii de apă/ apă uzată. La calculul valorii lucrărilor similare în infrastructura de apă/ apă uzată se ia ȋn considerare și valoarea eventualelor lucrări auxiliare execuției acestora (refacere sistem rutier/ automatizare/ subtraversări/ supratraversări), dacă există. Valoarea unor astfel de lucrări (refacere sistem rutier/ automatizare/ subtraversări/ supratraversări) nu va fi luată ȋn considerare la calculul valorii experientei similare, dacă acestea au fost executate ȋn mod independent, respectiv ȋn alt contract, sau fără legătură cu lucrările principale ale infrastructurii de apă/ apă uzată. Prin lucrări duse la bun sfârșit se ȋnţelege: lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt ȋnsoţite de proces verbal de recepţie ȋntocmit ȋn conformitate cu prevederile legale și tehnice din domeniul din care face obiectul contractului sau lucrări recepţionate ȋnsoţite de proces verbal la terminarea lucrărilor sau lucrări recepţionate ȋnsoţite de proces verbal de recepţie finală. Notă: Dacă se decalează termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzător (cu zilele de decalare) și perioada aferentă experienţei similare. Pentru conversia în lei, in cazul in care contractele sunt în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru fiecare an in parte. INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA Cerinţele privind capacitatea tehnică și/sau profesională pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Asociaţii sunt responsabili solidar de execuţia integrală a contractului, la termen și în condiţiile asumate prin acesta. INFORMAŢII PRIVIND TERŢII SUSŢINĂTORI Capacitatea tehnică și profesională poate fi dovedită prin susţinere, în conformitate cu prevederile art. 196 alin (3) din Legea 99/2016. În cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și susţinerea acordată de către o altă persoana, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Atunci când ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinţei de calificare legată de capacitatea tehnică și profesională prin invocarea susţinerii acordate de unul sau mai mulţi terţi, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului în ceea ce privește respectiva/respectivele cerinţe. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea ȋndeplinirii anumitor criterii de calificare și selecţie sunt consideraţi și terţi susţinători, caz ȋn care se solicită prezentarea Angajamentului ferm (Formularul 9), odată cu prezentarea DUAE. Documentele justificative care probează ȋndeplinirea celor asumate de către terţii susţinători prin completarea DUAE, se vor prezenta obligatoriu, la solicitarea entităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Proportia de subcontractare În cazul în care are intenţia să subcontracteze parte/părţi din contract, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanţilor (daca subcontractanţii sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei) și datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum și acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte. Răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului de achiziţie nu este diminuată în cazul în care o parte/părţi din contract sunt îndeplinite de subcontractanţi. Resursele materiale și umane ale subcontractanţilor declaraţi se vor lua în considerare dacă se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Operatorii economici (ofertanţi, ofertanţi asociaţi, terţi susţinători) vor completa câmpurile corespunzătoare din DUAE cu privire la capacitatea tehnică și profesională. Din informaţiile prezentate ȋn DUAE trebuie să reiasă cel puţin: numele Beneficiarului, numele Executantului, date de identificare a contractului (titlu, nr, data), valoarea (lei fără TVA), rolul in cadrul contractului (contractant unic, lider, asociat, subcontractant), scopul lucrărilor realizate (tipuri de lucrări), perioada de realizare a lucrărilor (datele de ȋncepere și de finalizare a lucrărilor executate de operatorul economic), locul execuţiei, datele de identificare a documentului care atestă finalizarea lucrărilor. Documentele justificative care probează ȋndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, se vor prezenta obligatoriu, la solicitarea entităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documentele vor fi emise sau contrasemnate de beneficiarul final (autoritate contractanta sau client privat). Documentele prin care operatorii economici pot ȋndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: proces-verbal de recepție finală / proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/proces verbal pe obiect, întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția lucrărilor, care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente (certificate/documente constatatoare emise de beneficiarii lucrărilor, recomandări, certificări de bună execuţie) din care trebuie sa reiasă următoarele informații: numele Beneficiarului, numele Executantului, date de identificare a contractului (titlu, număr, data), valoare, rolul ȋn cadrul contractului (contractant unic, contractant lider, contractant asociat, subcontractant), perioada de realizare a lucrărilor (datele de ȋncepere și de finalizare), locul execuţiei lucrărilor. Dacă se vor prezenta ca experienţa similară contracte care au ca obiect execuţia mai multor tipuri de lucrări, atunci ofertantul are obligaţia să evidenţieze și să dovedească ȋn mod clar ȋn documentele reprezentând certificări de bună execuţie depuse, care sunt lucrările de natură a ȋndeplini solicitările din documentaţia de atribuire. INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA Toti membrii asocierii au obligatia de a completa DUAE cu toate informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate de catre asociati prin completarea DUAE, se vor prezenta obligatoriu, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI Terţul susţinător va completa câmpurile corespunzătoare din DUAE cu privire la capacitatea tehnică și profesională. Odată cu DUAE, se va prezenta Angajamentul ferm (Formularul 9) al persoanei care va asigura susţinerea, prin care aceasta confirmă că va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate, care trebuie să fie explicit, scris și necondiţionat, precizând fără echivoc cerinţa pentru care terţul întelege să acorde susţinerea, precum și modalitatea concretă de acordare a susţinerii, în condiţiile legii. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul are obligaţia să prezinte documente din care să rezulte modul efectiv prin care terţii susţinători vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere. Angajamentul ferm prezentat trebuie să prevadă care sunt resursele aduse în susţinere și să evidenţieze ca disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului.

Ofertantul va completa câmpurile corespunzătoare din DUAE cu privire la subcontractare. Subcontractanţii nominalizaţi ȋn oferta vor completa DUAE cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează ȋndeplinirea celor asumate de către subcontractanţi prin completarea DUAE, se vor prezenta obligatoriu, la solicitarea entităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Garanţia de participare, constituită ȋn condiţiile legii, este de 540.000 RON. Pentru situaţia ȋn care garanţia de participare este constituită ȋn altă monedă, pentru evaluare și raportare unitare ale cuantumului garanţiei de participare se va utiliza cursul de referinţă comunicat de BNR la data publicării anunţului de participare ȋn SEAP. Valabilitatea garanţiei de participare va fi de minim 6 luni ȋncepând cu data limită de depunere a ofertelor. Garanţia de participare trebuie să fie irevocabilă, iar instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat. Garanţia de participare se poate constitui prin: instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, ȋn condiţiile legii, ȋn conformitate cu Formularul nr. 1 - Garanţie de participare sau prin virament bancar (ordin de plată vizat de bancă ȋn favoarea COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.) ȋn contul IBAN RO28RNCB0106000767440001 deschis la BCR Cluj-Napoca. Dovada constituirii garanţiei va fi ȋncarcată ȋn SEAP până cel târziu la data și ora limită de depunere a ofertelor. Ȋn cazul depunerii de oferte ȋn asociere, garanţia de participare trebuie constituită ȋn numele asocierii. Garanţia de participare emisă ȋn altă limbă decât română va fi ȋnsoţită de traducerea autorizată ȋn limba română. Restituirea garanţiei de participare se va face ȋn conformitate cu prevederile art. 44 din HG nr. 394/2016.

Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Cuantumul garanţiei de bună execuţie (GBE) este de 10 % din preţul contractului fără TVA. GBE se constituie ȋn termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, conform Formularului 2. GBE va fi irevocabilă şi va prevedea că plata acesteia se va executa pe baza decla... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Asociere conform art. 66 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale. Se va completa Formularul 6 - Acord de asociere, dacă este cazul.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/04/2021
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Rumuński
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/10/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/04/2021
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

In SEAP

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Calculul punctajului final explicitat la Secțiunea II.2.5 se face după formula: Punctaj oferta n = Punctaj factor Prețul ofertei + Punctaj factor Durata de execuție a lucrărilor + Punctaj factor Durata perioadei de garanție a lucrărilor.

Oferta câștigătoare este oferta clasată pe primul loc (punctajul cel mai mare).

Dacă două sau mai multe oferte clasate pe primul loc conțin același punctaj, entitatea contractantă va desemna câștigător pe acel ofertant care a prezentat Prețul ofertei cel mai scăzut. Dacă și prețurile sunt egale, entitatea contractantă va desemna câștigător pe acel ofertant care a obținut punctajul cel mai mare pentru factorul de evaluare Durata perioadei de garanţie a lucrărilor. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

2. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare ȋn legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului limită stabilit ȋn anunţul de participare, respectiv 17 zile ȋnainte de data limită de depunere a ofertelor. Solicitările de clarificări la documentaţia de atribuire se vor adresa exclusiv ȋn SEAP la Secţiunea ”Intrebări” din cadrul anunţului de participare, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate ȋn SEAP atât la Secţiunea ”Intrebări”, cât și la Secţiunea ”Clarificări, notificări și decizii” din cadrul anunţului de participare. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitarile de clarificări adresate de operatorii economici până la acest termen. Răspunsul entităţii contractante la aceste solicitări va fi transmis cu 22 zile ȋnainte de data limită de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificare primite cu cel puţin 29 zile ȋnainte de data limită de depunere a ofertelor și cu 10 zile ȋnainte de data limită de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificare primite ȋn intervalul 29 - 17 zile ȋnainte de data limita de depunere a ofertelor.

3. Durata estimată de 60 de luni precizată la secţiunea II.2.7) cuprinde perioada de 24 luni pentru mobilizare și execuţia propriu-zisă a lucrărilor incluzând și punerea ȋn funcţiune la terminare și perioada de garanţie (PND) de 36 de luni.

4. Se recomandă operatorilor economici vizitarea amplasamentului pentru a putea fi în masură să evalueze pe propria raspundere, cheltuiala și riscul, toate datele care ar putea fi utile la ȋntocmirea ofertelor. Ofertanţii se vor interesa cu privire la constrângerile impuse de autorităţile locale cu privire la condiţiile de trafic aferente fiecărui UAT. Ofertanţii trebuie să informeze în scris entitatea contractanta despre intenţia de a vizita amplasamentul cu cel puţin două zile înainte. Orice solicitare de clarificări ca urmare a vizitării amplasamentului va fi adresată entităţii contractante ȋn SEAP.

5. Prezentarea ofertelor se va face ȋn SEAP până la termenul limită de depunere a ofertelor.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: București
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: conform Legii nr. 101/2016.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Compania de Apă Someș S.A. – Serviciul juridic
Adres pocztowy: Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 79
Miejscowość: Cluj-Napoca
Kod pocztowy: 400609
Państwo: Rumunia
E-mail: juridic.cluj@casomes.ro
Tel.: +40 264591444
Adres internetowy: www.casomes.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2021