Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Usługi - 113844-2020

Submission deadline has been amended by:  157902-2020
09/03/2020    S48

Polska-Orneta: Usługi doradcze w zakresie oprogramowania

2020/S 048-113844

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PWiK” Spółka z o.o. w Ornecie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 5820003425 REGON: 170399929
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 10
Miejscowość: Orneta
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 11-130
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bogdanowicz
E-mail: zamowieniaab@wp.pl
Tel.: +48 552421462
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pwik.orneta.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/transakcje/321596
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcje/321596
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/transakcje/321596
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie i wdrożenie e-usług w „PWiK” Sp. z o.o. w Ornecie wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu

Numer referencyjny: 1/03/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72266000 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie i wdrożenie e-usług w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „PWiK” Sp. z o.o. w Ornecie wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój e-usług w zakresie obsługi kontrahentów na terenie miasta i gminy Orneta”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Orneta

II.2.4)Opis zamówienia:

2) Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:

a) przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej;

b) opracowania i wdrożenia Systemu eBOK, co w szczególności obejmuje:

— konsultacje oraz szkolenia dla administratorów,

— dostarczenie niezbędnego oprogramowania wraz z dokumentacją,

— wdrożenie systemu nadzoru telemetrii wraz z dostawą i montażem wodomierzy oraz modułów telemetrycznych do wodomierzy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

— zaimplementowanie Systemu eBOK zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia,

— przeprowadzenie testów,

c) wdrożenie e-usług;

d) zapewnienia świadczenia usługi asysty technicznej w ramach udzielonej gwarancji jakości wykonania zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium oceny dodatkowych funkcjonalności systemu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne – zatrudnienie / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem z Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020, oś 3 – cyfrowy region, działanie 3.1 – Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Projekt pn. „Rozwój e-usług w zakresie obsługi kontrahentów na terenie miasta i gminy Orneta” nr RPWM.03.01.0

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek i przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający przewiduje udzielenie 50 % zamówień uzupełniających w zakresie nowych urządzeń pomiarowych.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie do upływu terminu składania ofert wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 800 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Informacje dodatkowe

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez Wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego.

Wstępne wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi w części IV. B 6 JEDZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

C.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykażą się posiadaniem doświadczenia minimum w zakresie:

C.1.1. wykonania jednego zamówienia polegającego na dostawie modułów telemetrycznych wraz z systemem nadzoru telemetrycznego oraz komunikacją z urządzeniami telemetrycznymi dla co najmniej 200 wodomierzy lub ciepłomierzy.

Wstępne wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi w części IV. C. 1b JEDZ;

C.1.2. wykonania jednego zamówienia polegającego na zaprojektowaniu i wdrożeniu e-usług udostępniających informację publiczną i dostawie aplikacji mobilnej o wartości projektu min. 500 000 PLN brutto.

Wstępne wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi w części IV. C. 1b JEDZ.

C.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują przynajmniej:

C.2.1. jedną osobą wskazaną jako specjalistę ds. zarządzania projektem posiadającą następujące kwalifikacje:

a) wykształcenie wyższe informatyczne oraz co najmniej 5 letnie na stanowisku kierownika;

b) udział jako specjalista ds. zarządzania projektem w co najmniej jednym projekcie o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto, które obejmowały wdrożenie i zasilenie systemu odczytami z modułów telemetrycznych z wykorzystaniem technologii GSM;

c) Certyfikat ITIL® Foundation w zakresie zarządzania usługami IT lub równoważny,

C.2.3 jedną osobą wskazaną jako – specjalistę ds. rozwiązań chmurowych (cloud) posiadającą następujące kwalifikacje:

a) wykształcenie wyższe informatyczne;

b) min. 3-letnie doświadczenie jako programista systemów informatycznych;

c) min. 2 letnie doświadczenie jako programista rozwiązań opartych o architekturę cloud;

d) certyfikat MCSD lub równoważny;

e) udział jako specjalista ds. rozwiązań „chmury” w co najmniej jednym projekcie (z podaniem nazw, przedmiotu i zakresu wskazanych projektów) o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto, które obejmowały wdrożenie i zasilenie systemu odczytami z modułów telemetrycznych z wykorzystaniem technologii GSM.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji.

Wstępne wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi w części IV. C. 6 JEDZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku:

1) zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy uzasadnionej przyczynami technicznymi leżącymi po stronie Zamawiającego, w tym w przypadku wystąpienia zmian w infrastrukturze technicznej Zamawiającego;

2) zmiany postanowień umowy będące następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania, a które mają wpływ na realizację umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień umowy;

3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku opóźnienia zgłoszenia uwag do przekazanego przedmiotu zamówienia;

4) zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

5) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;

6) urzędowej zmiany stawki VAT;

7) zmiana przepisów prawa w zakresie związa...

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/04/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/04/2020
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi 5 za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

JEDZ i

1) informacji z KRK w zakresie określ. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia naczelnika US;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

5) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 poz.1170);

6) wykazu usług/dostaw wykonanych przez Wykonawcę z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie;

7) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy;

8) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego;

9) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp;

10) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

a) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

b) pkt 2–5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i ich terminów zawiera SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-582
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6) Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 Pzp. Odwołanie regulują art. 180–198 Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-582
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/03/2020