W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 114612-2021

08/03/2021    S46

Niemcy-Schüttorf: Przepompownie wody odpadowej

2021/S 046-114612

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Trink- und Abwasserverband Bad Bentheim, Schüttorf, Salzbergen und Emsbüren
Adres pocztowy: Quendorfer Straße 34
Miejscowość: Schüttorf
Kod NUTS: DE94B Grafschaft Bentheim
Kod pocztowy: 48465
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Herr Hugen
E-mail: hugen@ta-verband.de
Tel.: +49 5923 / 803-608
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ta-verband.de
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6Y6GDYCF/documents
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6Y6GDYCF
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DRL Salzbergen- Schüttorf; Zwei Pumpwerke und Schächte: Anlagentechnik

Numer referencyjny: 002/21
II.1.2)Główny kod CPV
45232431 Przepompownie wody odpadowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Ausrüstung zweier Abwasserpumpwerke mit Kreiselpumpen (12 Stück), elektrischen, pneumatischen und manuellen Schiebern, allen anderen Rohrleitungsarmaturen, Edelstahlrohrleitungen und sämtlichen anderen anlagentechnischen Komponenten (Steuerluftversorgung, Feststoffzerkleinerer. usw.).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE949 Emsland
Kod NUTS: DE94B Grafschaft Bentheim
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kläranlage Salzbergen

Wieselweg 5

48499 Salzbergen

Polderanlage

Heidfeld 10

48465 Schüttorf

II.2.4)Opis zamówienia:

Leistungsumfang Anlagentechnik für Abwasserschacht und -pumpwerke:

— 8x trockenaufgestellte Kreiselpumpen mit Förderleistungen von 75 bis 350 m3/h,

— 4x trockenaufgestellte Kreiselpumpen mit Förderleistungen von 15 bis 50 m3/h,

— 3x Tauchmotorkreiselpumpen mit Förderleistungen von 5 bis 25 m3/h,

— 2x Feststoffzerkleinerer,

— 2x Steuerluftversorgungsstationen,

— 15x magnetisch-induktive Durchflussmessungen mit Nennweiten von DN50-DN250,

— 2x Elektrokettenzüge,

— 8x elektrisch- und 4x manuell-angetriebene gehäuselose Schachtabsperrschieber mit Abmessungen von 250 x 250 bis 950 x 950 mm,

— 7x elektrisch, 49x pneumatisch- und 45x manuell-angetriebene Plattenschieber der Nennweite DN50 bis DN300,

— ca. 125 lfdm Edelstahlrohrleitung DN150-DN300, ca. 175 lfdm Edelstahlrohrleitung DN50-DN125 und ca. 200 lfdm Edelstahlrohrleitung DN15-DN40 einschließlich sämtlicher Formteile,

— 8x Fallrohre und 13x Ansaug-/Auslaufbögen aus PE100 der Nennweite DA90 bis DA355,

— 12x GfK-Montageöffnungsabdeckungen,

— ca. 18 m GfK-Gitterrostabdeckung für Rohrleitungskanäle und Kellerpumpenschächte,

— diverse Knieleistengeländer als Brüstungsgeländer von Schächten.

Die bautechnische Errichtung und E-/MSR-technische Ausrüstung der Pumpwerke und des MID-Schachtes ist nicht Gegenstand dieser Ausschreibung. Diese Leistungen werden zu einem späteren Zeitpunkt separat ausgeschrieben.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/04/2021
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niemiecki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/06/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/04/2021
Czas lokalny: 23:59

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Bekanntmachungs-ID: CXQ6Y6GDYCF

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Vergabekammer beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Adres pocztowy: Auf der Hude 2
Miejscowość: Lüneburg
Kod pocztowy: 21339
Państwo: Niemcy
E-mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Tel.: +49 4131152340
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2021