Servicii - 114919-2020

Submission deadline has been amended by:  146886-2020
10/03/2020    S49

Luxemburg-Luxemburg: BEI - Furnizarea de servicii de consultanță pentru sprijinirea diviziei de evaluare a Grupului BEI: Redactarea raportului orientat pe mesaje (Servicii de planificare și editare a conținutului)

2020/S 049-114919

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții
Adresă: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-2950
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: CS-Procurement
E-mail: cs-procurement@eib.org
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eib.org
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5893
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5893
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Afaceri economice și financiare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de servicii de consultanță pentru sprijinirea diviziei de evaluare a Grupului BEI: Redactarea raportului orientat pe mesaje (Servicii de planificare și editare a conținutului)

Număr de referinţă: CFT-1581
II.1.2)Cod CPV principal
79419000 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Divizia de evaluare a operațiunilor Băncii Europene de Investiții (IG / EV) are ca obiectiv încheierea unui acord-cadru multiplu cu minim 2 (doi) și maxim 6 (șase) furnizori de servicii care pot furniza servicii dedicate planificării conținutului și asigurării editării rapoartelor de evaluare pe care le produce.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 490 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66171000 Servicii de consultanţă financiară
79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe
79411000 Servicii generale de consultanţă în management
92312211 Servicii de agenţii redacţionale
71356400 Servicii de planificare tehnică
90712000 Planificare de mediu
73220000 Servicii de consultanţă în dezvoltare
73210000 Servicii de consultanţă în cercetare
73200000 Servicii de consultanţă în cercetare şi în dezvoltare
79411100 Servicii de consultanţă în dezvoltarea societăţilor
79415000 Servicii de consultanţă în gestiunea producţiei
79419000 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării
90713000 Servicii de consultanţă în probleme de mediu
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Sediul furnizorului de servicii și, ocazional, sediul grupului BEI din Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizorul de servicii (SP) este obligat să includă (inclusiv, dar fără a se limita la):

• să furnizeze serviciile sale în cooperare cu echipele EV responsabile cu rapoartele pentru elaborarea planului detaliat de conținut pentru fiecare raport;

• să furnizeze serviciile sale în cooperare cu echipele EV responsabile cu rapoartele de revizuire a mesajelor, structurii, lungimii și conținutului fiecărui proiect pentru a ghida redactarea înainte de transmiterea raportului de evaluare;

• redactarea substanțială și tehnică pentru rapoartele de evaluare, toate sub presiune intensă de timp.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Acordurile-cadru cu ofertanții câștigători vor fi încheiate pe o perioadă de 2 ani și vor produce efecte începând de la data intrării în vigoare. Acesta poate fi reînnoit în mod tacit pentru o perioadă de doi ani până la o durată totală maximă de patru ani.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 6
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 17/04/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/04/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

Oferta va fi deschisă în ședință închisă. La solicitarea scrisă către BEI (a se vedea secțiunea I.1)), procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor va fi pus la dispoziția operatorilor economici care au depus o ofertă.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Oferta va fi deschisă în ședință închisă. La solicitarea scrisă către BEI (a se vedea secțiunea I.1)), procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor va fi pus la dispoziția operatorilor economici care au depus o ofertă.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

4 ani.

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/03/2020