Usługi - 115369-2017

29/03/2017    S62

Belgia-Bruksela: Udostępnienie specjalnych kategorii pracowników (pracownicy recepcji, przewodnicy, recepcjoniści/recepcjonistki, sekretarz/sekretarka) na potrzeby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

2017/S 062-115369

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski, Directorate-General for Communication
Adres pocztowy: rue Wiertz 60
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: część 1 (epstrasbourg@ep.europa.eu) i część 2 (vissem-secretariat@europarl.europa.eu)
E-mail: vissem-secretariat@europarl.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.europarl.europa.eu
Adres profilu nabywcy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2245
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2245
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Udostępnienie specjalnych kategorii pracowników (pracownicy recepcji, przewodnicy, recepcjoniści/recepcjonistki, sekretarz/sekretarka) na potrzeby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

Numer referencyjny: COMM/DG/AWD/2017/170.
II.1.2)Główny kod CPV
79610000 Zapewnianie usług personelu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Parlament Europejski (Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji) ogłasza niniejsze zaproszenie do składania ofert, którego celem jest udostępnienie specjalnych kategorii pracowników – pracowników recepcji, przewodników, recepcjonistów/recepcjonistki i pracowników sekretariatu do zarządzania grupami odwiedzających i odwiedzającymi indywidualnymi, przyjmowania ich i towarzyszenia im w różnych budynkach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi pracowników recepcji i sekretarza/sekretarki na potrzeby Parlamentarium w Strasburgu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79620000 Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR FRANCE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Parlament Europejski w Strasburgu.

II.2.4)Opis zamówienia:

Aby zarządzać wciąż rosnącą liczbą wniosków o wizyty, Parlament Europejski zamierza udostępnić pracowników recepcji: 2 pracowników zatrudnionych na stałe, przy czym liczba ta może wzrosnąć do 5 pracowników recepcji w zależności od planu zarejestrowanych odwiedzających i 1 sekretarza/sekretarki odpowiedzialnych w szczególności za planowanie wizyt.

Zadaniem wykonawcy jest udostępnienie pracowników recepcji na potrzeby biura informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu do zarządzania grupami wcześniej zarejestrowanych odwiedzających i informowania ich przez całą trasę, zwłaszcza w siedzibie Parlamentarium w Strasburgu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

3 ponowienia po 12 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferty na część 1 należy wysyłać na następujący adres:

Parlament Europejski, service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Strasbourg Cedex, FRANCJA.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi pracowników recepcji/przewodników, recepcjonistów/recepcjonistki na potrzeby programów wizyt w instytucjach Unii Europejskiej i VISSEM w Parlamencie Europejskim w Strasburgu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79620000 Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR FRANCE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Parlament Europejski w Strasburgu.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 obejmuje zapotrzebowanie na usługi pracowników recepcji, recepcjonistów/recepcjonistki i przewodników w ramach 2 programów wizyt, o których mowa poniżej:

1. „program wizyt w instytucjach Unii Europejskiej” (EUVP);

2. „Wizyty i seminaria” Parlamentu Europejskiego (VISSEM).

Zadanie wykonawcy polega na udostępnieniu pracowników recepcji, recepcjonistów/recepcjonistki i przewodników na potrzeby działu EUVP i działu VISSEM Parlamentu Europejskiego, od stycznia 2018, do zarządzania grupami odwiedzających podczas tygodni sesji parlamentarnych w Strasburgu.

W przypadku EUVP wykonawca udostępni pracowników recepcji/przewodników do zarządzania różnymi indywidualnymi programami wizyt osób wysokiego szczebla z państw trzecich, odprowadzania ich na liczne posiedzenia, pokazywania im i wyjaśniania, jak uzyskać dostęp do różnych usług i korzystać z nich.

W przypadku VISSEM zadanie wykonawcy polega na udostępnieniu pracowników recepcji, którzy będą towarzyszyć osobom z grup odwiedzających i odwiedzającym indywidualnym w ramach VISSEM w budynku im. Louise Weiss (LOW) Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Pracownicy mogą odpowiadać za zarządzanie bardzo dużą liczbą grup odwiedzających (nawet 80 grup podczas bardzo obleganych posiedzeń).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

3 ponowienia po 12 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferty na część 2 należy wysyłać na następujący adres:

Parlament Europejski, service du courrier officiel, bâtiment Altiero Spinelli, bureau 00F256, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, BELGIA.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2245

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/05/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/05/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

część 1: Parlament Europejski, direction générale de la communication, bureau d'information de Strasbourg, entrée «Firmes», bureau TO2/0145, bâtiment Louise Weiss, allée du Printemps, 67070 Strasbourg, FRANCJA;

część 2: Parlament Europejski, salle PHS 0C11, entrée groupes de visiteurs, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

uprasza się oferentów, którzy chcą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, o zgłoszenie się drogą elektroniczną na podany niżej adres pod rygorem odmowy prawa do udziału w otwarciu ofert, najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem otwarcia ofert:

część 1: epstrasbourg@ep.europa.eu

część 2: vissem-secretariat@europarl.europa.eu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2019-2020.

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg Cedex
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/03/2017