W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 116522-2021

08/03/2021    S46

Rumunia-Slatina: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 046-116522

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Compania de Apă Olt S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 21307548
Adres pocztowy: Str. Artileriei nr. 2
Miejscowość: Slatina
Kod NUTS: RO414 Olt
Kod pocztowy: 230072
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Ovidiu Iulian Manda
E-mail: office@caolt.ro
Tel.: +40 249431750
Faks: +40 349401168
Adresy internetowe:
Główny adres: http://caolt.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

CL13R – Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată în aglomerările Rusănești și Tia-Mare-Izbiceni-Giuvărăști

Numer referencyjny: 21307548/2020/13
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Se vor executa lucrari de extindere ale sistemului de alimentare cu apa si ale sistemului de canalizare, pentru a asigura racordarea intregii populatii la serviciile de alimentare cu apa si canalizare centralizate.

Prezentul proiect cuprinde urmatoarele specialitati:

(a) instalatii tehnologice – retea de alimentare cu apa, canalizare, camine de vizitare, camine de racord, statii de pompare apa uzata, bransamente, racorduri etc.;

(b) constructii – trateaza structurile de rezistenta necesare obiectelor tehnologice;

(c) instaltii electrice si SCADA – trateaza lucrarile de instalatii electrice si SCADA necesare obiectelor tehnologice.

Lucrarile pe reteaua de alimentare cu apa cuprind: extindere retea de distributie apa potabila.

Amplasarea tuturor obiectelor investitie se va face in acostamentul drumului, pe carosabil, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente.

Lucrarile pe reteaua de canalizare menajera cuprind:

— extindere retea de canalizare menajera;

— constructie statii de pompare apa uzata noi si conducte de refulare.

Amplasarea obiectelor de investitie se va face in principal pe mijlocul carosabilului, dar si in acostamentul drumului, pe carosabil, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare astfel:

— cu 25 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor;

— cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 33 419 407.00 RON
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO414 Olt
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

(a) Tia Mare, Izbiceni, Giuvarasti si Rusanesti;

(b) Sediul S.C. Compania de Apă Olt S.A.;

(c) Teritoriul judetului Olt.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lucrarile proiectate in aglomerarile Rusanesti si Tia-Mare-Izbiceni-Giuvarasti si cantitatile aferente, sunt urmatoarele:

1. Obiect 1. „Extinderea retelelor de alimentare cu apa si apa uzata in aglomerarea Rusanesti”:

— sub-obiect 1.1. „Retea de alimentare cu apa in comuna Rusanesti”, L = 10 819 m, PEID SDR17, De 63-225 mm;

— sub-obiect 1.2. „Retea de apa uzata in comuna Rusanesti”, L = 8 836 ml, PVC SN8 De 250-315 mm;

— sub-obiect 1.3. „Statii de pompare apa uzata”:

1.3.1. „Statie de pompare apa uzata SPAU 1 Rusanesti si conducta de refulare”, 1A + 1R, Q = 10,74 l/s, H = 8,0 mCA, L cond. ref. = 52 m, PEID, De 125 mm;

1.3.2. „Statie de pompare apa uzata SPAU 2 Rusanesti si conducta de refulare”, 1A + 1R, Q = 4,00 l/s, H = 9,10 mCA, L cond. ref. = 279 m, PEID, De 90 mm;

1.3.3. „Statie de pompare apa uzata SPAU 3 Rusanesti si conducta de refulare”, 1A + 1R, Q = 3,50 l/s, H = 10,00 mCA, L cond. ref. = 435 m, PEID, De 90 mm;

1.3.4. „Statie de pompare apa uzata SPAU 4 Rusanesti si conducta de refulare”, 1A + 1R, Q = 10,22 l/s, H = 17,00 mCA, L cond. ref. = 580 m, PEID, De 125 mm;

1.3.5 - Statie de pompare apa uzata SPAU 5 Rusanesti si conducta de refulare, 1A + 1R, Q = 18,00 l/s, H = 12,00 mCA, L cond. ref. = 609 m, PEID, De 160 mm;

2. Obiect 2. „Extinderea retelelor de alimentare cu apa si apa uzata in aglomerarea Tia Mare-Izbiceni-Giuvarasti”:

— sub-obiect 2.1. „Retea de alimentare cu apa potabila in comunele Izbiceni si Giuvarasti”, L = 18 039 ml, PEID SDR17, De 63-250 mm;

— sub-obiect 2.2. „Retea de apa uzata in comuna Tia Mare”, L = 7 772 ml, PVC SN8 De 250-315mm;

— sub-obiect 2.3. „Statii de pompare apa uzata”:

2.3.1. „Statie de pompare apa uzata SPAU 1 Tia Mare si conducta de refulare”, 1A + 1R, Q = 3,50 l/s, H = 10,00 mCA, L cond. ref. = 398 m, PEID, De 90 mm;

2.3.2. „Statie de pompare apa uzata SPAU 2 Tia Mare si conducta de refulare”, 1A + 1R, Q = 18,00 l/s, H = 10,00 mCA, L cond. ref. = 333 m, PEID, De 160 mm;

2.3.3. „Statie de pompare apa uzata SPAU 3 Tia Mare si conducta de refulare”, 1A + 1R, Q = 9,50 l/s, H = 12,00 mCA, L cond. ref. = 1084 m, PEID, De 125 mm;

2.3.4. „Statie de pompare apa uzata SPAU 4 Tia Mare si conducta de refulare”, 1A + 1R, Q = 4,50 l/s, H = 13,00 mCA, L cond. ref. = 1051 m, PEID, De 110 mm.

Total cantitati:

— retea de alimentare cu apa: L = 28 858 m;

— retea de apa uzata: L = 16 698 m;

— statii de pompare apa uzata: 9 SPAU;

— conducte de refulare: L = 4 821 m.

Durata totala de executie a lucrarilor: 39 de luni.

Perioada de notificare a defectelor (PND): 36 de luni.

Nota:

— In cadrul devizului general al intregului proiect investitional, sunt prevazute cheltuieli diverse si neprevazute, raportate la intreaga valoare a proiectului, in procent de 4 %;

— Pentru acest contract, valoarea estimata a cheltuielilor diverse si neprevazute este de aproximativ 1 373 303 RON fara TVA;

— Aceasta valoare are doar scop informativ si ofertantii nu o vor lua in considerare la elaborarea ofertei financiare;

— Ofertele financiare vor fi elaborate fara cheltuieli diverse si neprevazute;

— Utilizarea acestor sume pe parcursul derularii contractului de achizitie se va realiza numai cu incadrarea in sumele prevazute in cadrul devizului general si cu respectarea prevederilor capitolului VI „Executarea contractului sectorial”, secţiunea a 2-a „Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru”, din Legea nr. 99/2016, unde sunt precizate conditiile in care un contract sectorial poate fi modificat fara derularea altei proceduri de atribuire, a Instructiunii nr. 3/2017 emisa de ANAP cu privire la modificarea contractului de achizitie publica (cu respectarea cu strictete a procentelor precizate in cadrul acestei instructiuni) si a oricaror instructiuni/ordine emise de autoritatile cu drept de decizie in acest sens si in vigoare pe parcursul derularii contractului.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnică = Pt / Waga: 30
Cena - Waga: 70
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Proiectul regional dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 172-416507
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5212
Nazwa:

Acord contractual

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/02/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wagramer Termo 2000
Krajowy numer identyfikacyjny: 26846942
Adres pocztowy: Str. Păcii nr. 8
Miejscowość: Slatina
Kod NUTS: RO414 Olt
Kod pocztowy: 230025
Państwo: Rumunia
E-mail: wagramertermo2000@gmail.com
Tel.: +40 349404200
Faks: +40 349404200
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 34 332 574.44 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 33 419 407.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: București
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: S.C. Compania de Apă Olt S.A.
Adres pocztowy: Str. Artileriei nr. 2, județ Olt
Miejscowość: Slatina
Kod pocztowy: 230072
Państwo: Rumunia
E-mail: office@caolt.ro
Tel.: +40 249431750
Faks: +40 349401168
Adres internetowy: www.caolt.ro/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2021